• Jak docílit bezpečného skladování

  Prvním krokem k bezpečnému skladování nebezpečných látek je jejich identifikace mezi skladovaným zbožím. Je důležité si uvědomit, že i chemické látky, které nejsou označeny výstražnými symboly dle ADR mohou být nebezpečné z klasifikace jiného předpisu např. CLP, či některé z ČSN.

 • Skladování s minimálním rizikem

  Surovinová základna i sortiment společnosti STACHEMA zahrnuje zejména třídy 2, 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 což odpovídá i zaměření společnosti na výrobu stavební a užitkové chemie. Jedná se tedy o dominantně nebezpečné chemické látky a směsi.

 • Bezpečná kusová přeprava

  Kusová přeprava nebezpečných věcí je jednoznačně považována za nejbezpečnější ze všech tří variant, kterými jsou kusová přeprava, přeprava ve volně loženém stavu a cisternová přeprava.

 • Tankování strojů v terénu

  Jedním z dlouholetých zákazníků firmy Schwarzmüller je společnost APB – Plzeň, která letos v březnu převzala dvě nová cisternová vozidla pro přepravu pohonných a dalších hmot.

 • Chemický průmysl vlečky potřebuje

  Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050 v dlouhodobé perspektivě předpokládá, že Česká republika a její jednotlivé regiony budou vybaveny moderní dopravní soustavou, která uspokojí požadavky přepravních potřeb jak v osobní, tak nákladní dopravě.

 • Omezené množství jen pro přepravu kusů

  Jak již název napovídá, režim předepsaný v kapitole 3.4 ADR takzvané omezené množství limituje množství nebezpečných látek v jednom (vnitřním) obalu, které jsou zpravidla dále baleny do obalu dalšího (vnějšího).

 • Nestačí dodržovat jen dohodu ADR

  Jaký je v současnosti přístup odesilatelů, dopravců a příjemců nebezpečných věcí k bezpečnostnímu poradenství? O zkušenostech bezpečnostního poradce v praxi jsme měli možnost hovořit s Liborem Krejčím z Centra dopravního výzkumu.

 • Zkoušky bezpečnostních poradců a řidičů ADR

  Ministerstvo dopravy ČR je příslušným orgánem ve smyslu Dohody ADR. Může však na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, pověřit právnické nebo fyzické osoby výkonem činností souvisejících s prováděním Dohody ADR.