Nebezpečný náklad
Železniční vlečka je místo, kde začíná a končí většina železničních přeprav nebezpečných věcí. Tyto přepravy včetně nakládky a vykládky podléhají platnosti řádu RID – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.

Aby mohla vlečka spolehlivě fungovat, potřebuje k tomu nejen spolehlivou infrastrukturu, ale také řádné technické zázemí. Ke spolehlivé infrastruktuře patří kolejový svršek a spodek, v dnešní době ideálně pro traťovou únosnost 22,5 tuny na nápravu. To vyžaduje použití nejen správně dimenzovaného typu kolejnic, výhybek a pražců, ale také ostatní stavby, jako jsou mosty, propusty, kolejové váhy. Samozřejmostí je pak poctivá a pravidelná údržba, pravidelně prováděné prohlídky a měření kolejí. V této oblasti diagnostice pomáhá například kontinuální měření rozchodu a výšky kolejnicových pásů, defektoskopická kontrola výhybek.

K technickému zázemí vlečky patří osvětlení kolejiště a vybavení manipulačních míst – rampy, násypky, podkolejové výsypky, plničky a čerpačky cisteren se záchytnými vanami, bezpečnostní zkrápěcí systém při manipulaci s plyny, přístupové a prohlížecí lávky, místa pro čištění železničních vozů. Pro posun na manipulačních místech v době nakládky nebo vykládky se používá například lanové posunovací zařízení (samostatný elektrický vrátek s kotvou na konci lana, průběžné boční lano pro posun s vozy, vozík mezi kolejnicemi posunující za okolky dvojkolí, vozík s nárazníky a spřáhlem na kusém ukončení koleje), posunovací zařízení ZAGRO (vysokozdvižný vozík na podvozku se spřáhlem a nárazníky), a spousta jiných důmyslných zařízení v souvislosti s použitým přepravním systémem, jako jsou například výměnné nástavby INNOFREIGHT, zařízení pro překládku kontejnerů.

K zázemí větší vlečky pak také patří kolejové váhy, místo pro tankování lokomotiv, depo pro lokomotivy a opravna vozů s prohlížecími kanály, patkovými zvedáky, jeřábem, včetně vybavené údržbové dílny. Pokud má vlečkař vlastní železniční nákladní vozy a provádí si údržbu drážních vozidel, byť menšího rozsahu vlastními silami, musí být podle evropských pravidel Drážním úřadem certifikován jako subjekt odpovědný za údržbu vozů a subjekt provádějící údržbu vozů (ECM).

S ohledem na množství manipulačních míst na vlečce, kde dochází k nakládce a vykládce železničních vozů, bývá posun na vlečce prováděn motorovými lokomotivami. Bonusem železniční vlečky pak je elektrifikované předávací kolejiště, ze kterého mohou odjíždět/přijíždět ucelené vlaky v elektrické trakci, bez přepřahání lokomotiv na předávacím kolejišti vlečky. Pokud je takovou lokomotivou vícesystémová elektrická lokomotiva, může vlak projíždět i státními hranicemi napříč Evropou a na stanovišti strojvedoucího se jen vystřídají strojvedoucí. To vede k zefektivnění a zejména zrychlení procesu přeprav. Ekologické chování přináší při těchto přepravách nižší emise CO2.

Pokud se jedná o větší železniční vlečku, bývá vybavena také pracovištěm řídicím provoz na vlečce, stavědlem vybaveným zabezpečovacím zařízením – elektromotorické přestavníky k dálkovému ovládání výhybek, světelná návěstidla, výkolejky ke krytí posunových cest a manipulačních míst, přejezdová zabezpečovací zařízení na křížení dráhy se silniční komunikací. Tyto všechny činnosti zajišťuje provozovatel dráhy, který je uvedený v úředním povolení vydaném Drážní úřadem. Vydává také předpisy, podle kterých se provoz na příslušné dráze řídí. Zajišťuje styk s ostatními dráhami, smlouvy s vlastníkem dráhy, s různými externími dopravci, společnostmi zajišťujícími údržbu a měření kolejiště vlečky, se spoluuživateli vlečky.

Na kolejích vlečky chemické továrny se zpravidla setkáte s cisternovými vozy nebo cisternovými kontejnery na přepravy nebezpečných kapalin a plynů, doplněných o vozy na přepravu volně loženého zboží. V menší míře jsou také zastoupeny kryté vozy a skříňové kontejnery pro paletované zboží – pytle nebo big-bagy. Pro provozování drážní dopravy potřebuje dopravce licenci vydanou Drážním úřadem. Dopravce zajišťuje nejen zmíněnou údržbu svých vozidel, ale také jejich čištění. Ať už za účelem provádění předepsané revize pojezdu, prohlídky a tlakové zkoušky cisterny nebo jen z důvodu změny druhu přepravovaného zboží, případně nájmu. Dopravce musí mít vyškolený odborně a zdravotně způsobilý personál, zavedený systém výcviku zaměstnanců. U přepravy nebezpečných věcí má podnik zpravidla svého bezpečnostního poradce RID.

Jak vyplývá z předchozího textu, práce vlečkaře zahrnuje komplexní pokrytí prakticky všech činností v železniční dopravě. Aby vlečkař udržel krok v technické vybavenosti a zajistil trvale přepravní kapacitu vlečky, musí pro zajištění provozuschopnosti vlečky i drážních vozidel investovat nemalé finanční prostředky. Ke zlepšení parametrů železniční vlečky může přispět připravovaná dotace na železniční vlečky v rámci Operačního programu Doprava. Železniční vlečka bude mít nadále v železniční nákladní dopravě nezastupitelné místo, kde vzniká a zaniká přepravní tok.

Text a foto: Jiří Trojan, Lovochemie