• Nebezpečné mimořádné události

  Během přepravy nebezpečných věcí dochází k mimořádným událostem a nehodám různého rozsahu, stejně jako u jakékoli běžné přepravy nákladu. U nebezpečných látek ale vzniká riziko, že povaha nebezpečných věcí bude následky zhoršovat.

 • Snadnější práce s ADR

  Vzhledem k velkému rozsahu Dohody ADR může její použití v praxi znamenat nemalé komplikace pro všechny zainteresované účastníky. Z tohoto důvodu vyvinula společnost DEKRA CZ software ADRem.

 • Nové požadavky na bezpečnostní listy

  Nové požadavky na bezpečnostní listy dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

 • EX Monitoring zvyšuje bezpečnost

  Aplikace EX Monitoring od Linde Material Handling informuje řidiče manipulačních vozíků s EX ochranou o možnosti výbuchu, stavu komponent důležitých pro bezpečnost a podporuje servisní techniky při diagnostice a opravách.

 • 40 tisíc pracovních úrazů ročně

  Celkem 41 358 pracovních úrazů bylo zaznamenáno dle Státního úřadu inspekce práce a Českého báňského úřadu za rok 2020. A až 40 569 jich bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny.

 • Linde Protected Solutions eliminuje rizika

  Prostředí v chemické výrobě a skladování vyžaduje manipulační techniku, která v žádném případě nesmí iniciovat vznícení nebezpečných látek. Běžné vozíky proto procházejí speciálními úpravami podle požadavků konkrétních provozů a zón.

 • Výbušniny pod důslednou kontrolou

  Látky, které spadají pod název třídy 1 (výbušné látky a předměty) jsou tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou chemickou reakcí vyvinout plyny takové teploty, takového tlaku a takové rychlosti, že mohou způsobit škody v okolním prostředí.

 • Změny čekejme v roce 2023

  23. listopadu 2021 proběhla již 21. Konference bezpečnostních poradců ADR. Hned úvodní přednáška byla již tradičně zaměřena na připravované změny v dohodě ADR, které začnou platit od roku 2023.