Nebezpečný náklad
Ministerstvo dopravy ČR uspořádalo začátkem listopadu jednání Pracovní skupiny Správy železnic a Ministerstva dopravy pro převod nákladů ze silniční na železniční dopravu spolu s expertním týmem pro logistiku. Představitelé Ministerstva dopravy, Správy železnic, profesních svazů, dopravců, města Prahy a odborných firem se shodli, že základní strategickým dokumentem, je Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050.

I přes aktualizaci danou změnami v globální i evropské politické a ekonomické situaci, jsou základní postuláty směry vývoje i zásadní kroky nadále reálné a pro státní instituce závazné. Účastnici představili problematiku reprezentovaných segmentů dopravy a diskutovali jednotlivé kroky pro další období. Byla rozebrána problematika dotací v oblasti železnice a kombinované dopravy, notifikace programu vlečky se čeká každým dnem. V diskuzi vystoupil zástupce Svazu chemického průmyslu ČR, který reprezentuje 142 chemických podniků v České republice. 

Chemické podniky jako odesílatelé a příjemci velkých množství chemických surovin, polotovarů i hotových výrobků nutně potřebují dlouhodobou stabilitu přepravního zabezpečení. Vzhledem k náročnosti v oblasti investic, technologií, skladování a nakládky a vykládky a speciální přepravní techniky, nemohou krátkodobě měnit využití přepravních modů podle momentální situace na přepravním trhu. Je třeba uvědomit si, že se jedná z velké části o zboží, které je v přepravním procesu klasifikováno v mezinárodních přepravních předpisech jako nebezpečné. Zásadně to snižuje flexibilitu náhlých, krátkodobých změn v celé paletě přepravy. Jakákoli technologie a její nahrazení je časově náročné nejen díky mnohdy jedinečné technologii výroby zařízení nebo dopravního prostředku, ale i dlouhým schvalovacím procesem, a to i drobných změn. Vždy se zohledňuje také environmentální hledisko, dopad změn i celý komplex problematiky případných provozních a dopravních havárií, ohrožení majetku a zdraví obyvatelstva.

Chemická logistika proto preferuje systémové stabilní a vyvážené rozdělení přepravy do různých přepravních modů a přepravních tras. Jakákoli spolehnutí se na jeden přepravní mód a pouze jedno přepravní řešení je vždy velmi nebezpečné. Hledání náhradního přepravního řešení včetně přechodu mezi módy ze dne na den je problematické z hlediska realizace i ekonomiky přepravy. Jako příklad lze uvést současnou situaci na železnici ve směru západní Evropa, kdy chemické podniky vzhledem ke kapacitě přeprav ztratily reálně bez možnosti náhrady jiným přepravním módem cca 10 – 20% obchodů. Tento propad je absolutní a v současné kumulaci dalších problémů zásadně destabilizuje chemický trh v neprospěch českých subjektů.

Je potřeba, aby Ministerstvo dopravy ČR vzhledem k cílům Green Dealu sledovalo, jak je reálně materiálově a s pevnými termíny zajištěna odpovídající kapacita železnice a vnitrozemské vodní cesty vzhledem k převodu ze silnice. Chemické podniky se o tuto jistotu mohou opírat ve svých rozvojových a investičních plánech. Odstrašujícím případem je několik desítek let plánovaná realizace vodního stupně Děčín na Labi, kdy i přes vypořádání připomínek jsou vznášeny neustále nové požadavky, které i přes optimistická prohlášení průřezem všech dosavadních vlád stavbu brzdí a odkládají. Například argument, že Labe není pro nákladní dopravu využíváno, je demagogicky obrácený, protože podniky disponují zbožím vhodným pro říční přepravu. Vzhledem k nejistotě nautických podmínek v čase však neplánují masivní využívání tohoto přepravního módu.

Potřebujeme jistotu, že proti zcela plánovanému zvyšování kapacity železnice v souvislosti s převodem přeprav nevystoupí quasi ekologická skupina a nezablokuje výstavbu a rozšiřování koridorů nebo terminálů kombinované dopravy v zájmu úzké skupiny lobbistů nebo nevědeckému hodnocení situace. Připomínky našich podniků musí být brány do úvahy při stanovování a aktualizaci středně a dlouhodobých plánů dopravní politiky ČR všemi zainteresovanými orgány státní správy.

Svaz chemického průmyslu ČR plně podpořil ideu široké edukace ohledně problematiky kombinované dopravy a opětovně nabízí webovou stránku, která vznikla jako jeden z dlouhodobých výstupů projektu Interreg CENTRAL EUROPE – ChemMultimodal https://chemmultimodal.upce.cz/index.html. Stránka dlouhodobě zastřešuje činnosti   Svazu chemického průmyslu České republiky a Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice a Ústeckým krajem v oblasti chemické logistiky.

Václav Živec, Tomáš Kudrna, SCHP ČR

Foto: Václav Podstawka