• Cisterny pod kontrolou

  Jednou ze tří možností pro přepravu nebezpečných látek je cisternová přeprava. Tato forma přepravy některých plynných, kapalných a sypkých nebezpečných látek však skýtá rizika a klade požadavky na cisternová vozidla i na samotné cisterny.

 • Každý zásah je jiný

  V případě havárie, během které dojde k úniku nebezpečných látek, je nutné tyto látky odborně zlikvidovat a také provést sanaci kontaminované zeminy a vod. S touto činností má dlouholeté zkušenosti společnost DEKONTA.

 • Jak docílit bezpečného skladování

  Prvním krokem k bezpečnému skladování nebezpečných látek je jejich identifikace mezi skladovaným zbožím. Je důležité si uvědomit, že i chemické látky, které nejsou označeny výstražnými symboly dle ADR mohou být nebezpečné z klasifikace jiného předpisu např. CLP, či některé z ČSN.

 • Skladování s minimálním rizikem

  Surovinová základna i sortiment společnosti STACHEMA zahrnuje zejména třídy 2, 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 což odpovídá i zaměření společnosti na výrobu stavební a užitkové chemie. Jedná se tedy o dominantně nebezpečné chemické látky a směsi.

 • Bezpečná kusová přeprava

  Kusová přeprava nebezpečných věcí je jednoznačně považována za nejbezpečnější ze všech tří variant, kterými jsou kusová přeprava, přeprava ve volně loženém stavu a cisternová přeprava.

 • Tankování strojů v terénu

  Jedním z dlouholetých zákazníků firmy Schwarzmüller je společnost APB – Plzeň, která letos v březnu převzala dvě nová cisternová vozidla pro přepravu pohonných a dalších hmot.

 • Chemický průmysl vlečky potřebuje

  Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050 v dlouhodobé perspektivě předpokládá, že Česká republika a její jednotlivé regiony budou vybaveny moderní dopravní soustavou, která uspokojí požadavky přepravních potřeb jak v osobní, tak nákladní dopravě.