• Automatizace zrychluje proces plnění

  V roce 2018 zahájila firma ČEPRO proces automatizace výdeje pohonných hmot do automobilových cisteren na svých výdejních terminálech, jehož součástí je i takzvané samoobslužné odbavení řidiče automobilových cisteren.

 • Pozor na společnou nakládku!

  Sběrná služba patří z pohledu odesilatele k ekonomickému typu přepravy. Jedná se o přepravu kusových zásilek na předem daných svozových linkách. Dopravce se snaží efektivně zaplnit maximální možnou kapacitu vozidla či kontejneru.

 • Dohoda ADR v zemědělství

  Při každé přepravě nebezpečných věcí se objevují tři hlavní účastníci – odesílatel, dopravce a příjemce. Každý subjekt musí plnit povinnosti dle Dohody ADR a zákonu č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

 • DEKONTA: Snažíme se zasahovat šetrně

  Zásahová jednotka DEKONTA se nejčastěji setkává s únikem pohonných hmot po haváriích nákladních automobilů. Z osobních vozů zpravidla velký objem pohonných hmot neunikne, takže nehrozí žádné větší nebezpečí.

 • Nebezpečné mimořádné události

  Během přepravy nebezpečných věcí dochází k mimořádným událostem a nehodám různého rozsahu, stejně jako u jakékoli běžné přepravy nákladu. U nebezpečných látek ale vzniká riziko, že povaha nebezpečných věcí bude následky zhoršovat.

 • Snadnější práce s ADR

  Vzhledem k velkému rozsahu Dohody ADR může její použití v praxi znamenat nemalé komplikace pro všechny zainteresované účastníky. Z tohoto důvodu vyvinula společnost DEKRA CZ software ADRem.

 • Nové požadavky na bezpečnostní listy

  Nové požadavky na bezpečnostní listy dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

 • EX Monitoring zvyšuje bezpečnost

  Aplikace EX Monitoring od Linde Material Handling informuje řidiče manipulačních vozíků s EX ochranou o možnosti výbuchu, stavu komponent důležitých pro bezpečnost a podporuje servisní techniky při diagnostice a opravách.

 • 40 tisíc pracovních úrazů ročně

  Celkem 41 358 pracovních úrazů bylo zaznamenáno dle Státního úřadu inspekce práce a Českého báňského úřadu za rok 2020. A až 40 569 jich bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny.

 • Linde Protected Solutions eliminuje rizika

  Prostředí v chemické výrobě a skladování vyžaduje manipulační techniku, která v žádném případě nesmí iniciovat vznícení nebezpečných látek. Běžné vozíky proto procházejí speciálními úpravami podle požadavků konkrétních provozů a zón.