Nebezpečný náklad
Pod pojmem „Logistický řetězec“ rozumíme zpravidla sled činností a procesů, jejichž cílem je zajištění přemístění zboží z místa vzniku do místa spotřeby. Nedílnou součástí logistického řetězce jsou i subjekty, které se na zajištění těchto činností a procesů podílejí.

S postupující globalizací, a s ní spojenými vysokými požadavky na přepravu zboží, dochází k prodlužování a zahušťování logistických řetězců. Je do nich zapojeno stále více subjektů, v jejich rámci probíhá stále více činností a procesů. To vede ke vzniku rizik, se kterými je potřeba při řešení logistiky počítat.

Je nutné si uvědomit, že v rámci logistického řetězce nejde jen o případné přímé škody na zdraví, na zboží, na životním prostředí atd., ale i o škody, které mohou vzniknout v důsledku narušení plynulosti tohoto řetězce. Mnohá z těchto rizik nemusí být na první pohled zřejmá. Selhání jednoho článku vede k selhání celého logistického řetězce v podobě dominového efektu. Důsledky takového selhání mohou být v konečném důsledku velmi vážné. Je proto nutné již při plánování logistického řetězce důkladně specifikovat možná rizika, a pokud je to možné, tak je eliminovat. V případě, že některá rizika eliminovat nelze, je žádoucí mít připraven krizový scénář, podle kterého se bude postupovat v případě, že dojde k události, která logistický řetěz naruší.

Specifická rizika, kterým je třeba přikládat velkou váhu, vznikají při přepravě nebezpečného zboží.  Přeprava nebezpečného zboží je riziková už ze své podstaty a následky případné havárie nebo úniku ovlivní široké okolí, nejen váš logistický řetězec. Pro eliminaci těchto rizik je nezbytné důsledně dodržovat nařízení a doporučení uvedená v předpisech pro přepravu nebezpečného zboží, například RID a ADR. Tyto předpisy nám sice řeknou, jak má být zboží označeno, jaké podmínky musí být splněny, aby mohlo být přepravováno daným druhem dopravy, jaké dokumenty je třeba doložit atd., ale to nestačí. Pokud chceme řešit bezpečnost celého logistického řetězce, tak musíme brát v potaz i další okolnosti.

Na bezpečnost logistického řetězce, a to nejen při přepravě nebezpečného zboží, má nemalý vliv vhodně zvolená trasa, po které se se bude přepravní část logistického řetězce realizovat. Potíže na trase dokážou plynulost logistického řetězce narušit na relativně dlouhou dobu. Trasu samotnou, podmínky na ní a průběh přepravy je třeba sledovat a vyhodnocovat průběžně a operativně reagovat na změny.

Sledování pohybu dopravních prostředků po naplánované trase, případně sledování dalších parametrů souvisejících s přepravou je v dnešní době možné realizovat několika způsoby. Jednou z možností je využití satelitních sledovacích jednotek ve spojení s externími senzory a vhodné softwarové řešení pro vyhodnocování takto získaných dat. Takové řešení nabízí například společnost OLTIS Group z Olomouce. Její satelitní sledovací jednotky jsou plně certifikovány dle normy ATEX pro použití ve výbušném prostředí, takže jsou vhodné i pro sledování přeprav nebezpečného zboží. K jednotkám je možné bezdrátově připojit řadu senzorů, například senzor sledování nárazů, senzor sledování teploty ložisek, sledování teploty brzd, sledování teploty přepravovaného zboží, senzor naložení a senzor okolí teploty a vlhkosti. Jednotky i senzory jsou vybaveny vysokokapacitními bateriemi, které dokáží zajistit, v závislosti na intenzitě využití, jejich provoz v řádu jednotek roků. Aplikace, která data z jednotek a senzorů shromažďuje a vyhodnocuje je pak schopna automaticky reagovat na nastavené mezní hodnoty a oznámit obsluze jejich překročení. Aplikace je také schopna vyhodnotit, zda přeprava probíhá po předem naplánované trase a na změnu trasy upozornit obsluhu.

Technický stav dopravního prostředku, ve kterém bude nebezpečné zboží přepravováno, je jedním z mnoha rizik, které mohou bezpečnost a plynulost logistického řetězce výrazně ovlivnit. Je proto žádoucí sledovat technický stav dopravního prostředku i během přepravy. V případě, že se dozvíte o poruše vozu ihned v okamžiku jejího vzniku, dokážete zabránit dalším škodám. Technické a softwarové řešení nabízené společností OLTIS Group toto umožňuje.

Na plánování a zajištění logistického řetězce má vliv ještě celá řada dalších možných rizik. Cílem však bylo poukázat na možné souvislosti a na to, že existují rizika, která nejsou na první pohled zřejmá, ale mohou významně ovlivnit plynulost celého logistického řetězce.   

Stanislav Kovář, obchodní manažer OLTIS Group

Foto: Josef Žambůrek