Nebezpečný náklad
Před nakládkou vozidla přepravujícího nebezpečné věci je nutné provést kontrolu, zda dopravní jednotka odpovídá požadavkům platné legislativy.

Na stránkách časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD jsme se již několikrát věnovali tématice kontrol dopravních jednotek a jejich zajištění či provedení před nakládkou a odesláním nebezpečných věcí. Stále se však můžeme setkat s případy, kdy tato kontrola není provedena dostatečně, nebo dokonce vůbec. Stále se bohužel setkáváme s tím, že přepravu nebezpečných věcí zajišťují vozidla a řidiči v rozporu s požadavky silničního zákona a dohody ADR. Kromě základních požadavků a povinností v rámci přepravního řetězce uvedených v zákoně o silniční dopravě (zákon č.111/1994 Sb. v platném znění) pro jednotlivé účastníky přepravního řetězce (povinnosti odesílatele, dopravce a příjemce a nově povinnosti také řidiče) se jedná také o požadavky a ustanovení zakotvené v dohodě ADR.

Jiří Došek

Celý článek najdete v únorovém vydání časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.