Nebezpečný náklad
Společnost DEKONTA poskytuje mimo jiné ekologickou havarijní službu, kterou zajišťuje nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce, pro celé území České republiky.

V případě havárie, během které dojde k úniku nebezpečných látek, je nutné tyto látky odborně zlikvidovat a také provést sanaci kontaminované zeminy a vodZásahová jednotka bývá zpravidlakontaktována prostřednictvím dispečinku DEKONTA, který pracuje non stop. Dispečer zároveň komunikuje s Hasičským záchranným sborem ČR, s orgány státní správy a také se zákazníkem, který jej kontaktoval. Rychlost reakce závisí na konkrétní situaci.

„Státní hasiči řeší ze zákona primárně ohrožení zdraví, života a majetku. My máme následně na starosti odstranění nebezpečných látek ohrožujících životní prostředí. Zasahujeme jako složka, která je součástí záchranného integrovaného systému. Zajímavostí (nikoli však ulehčením) je, že složky na místě zásahu mají výjimku z ustanovení některých zákonů, například zákona o odpadech v povinnostech dokumentace, přepravy atd., ale příjemce odpadů už po nás vyžaduje naprosto vše, jako od každého jiného původce a dopravce. Nebezpečný odpad, který vznikne při havárii, už příjemci předáváme přesně zařazený, označený a s příslušnými doklady, tak jak to žádá legislativa,“ vysvětluje Pavel Kautský z divize Ekologické havarijní služby ve společnosti DEKONTA.

Pokud dojde k havárii na veřejné komunikaci, je nutné místo havárie nejprve náležitě označit a zabezpečit. K tomu je možné využít zásahová vozidla DEKONTA s výstražnými majáky nebo je kontaktován správce příslušné komunikace, který na místo havárie upozorní umístěním výstražných dopravních značek. Na začátku je nutné vždy zjistit nejen charakter látky, ale také způsob jejího šíření složkami životního prostředí. Nejčastějšími případy jsou zasažení zemin a povrchové vody. Při rozsáhlejších únicích může dojít i k zasažení podzemních vod.

„Například ve Slaném jsme odstraňovali únik pigmentu pro stavební hmoty z nákladního vozidla. Po průjezdu zatáčkou došlo k převržení barelů a postupnému úniku asi 500 kg barevného pigmentu a jeho rozježdění dalšími vozidly,“ popisuje Pavel Kautský a dodává, že podle klasifikace se nejednalo o nebezpečnou látku. Nicméně bylo nutné pigment odstranit bez zasažení kanalizace, protože se látka vzhledem ke svému složení nesměla dostat do čistírny odpadních vody, aby nedošlo k vyhubení bakterií v čistírně. Nejprve probíhalo schvalování návrhů postupu sanace mezi zúčastněnými stranami. Samotné odstranění látky, která znečistila velkou část silnic ve městě, prováděla DEKONTA s vlastní i najatou technikou. Součástí zásahu bylo uzavření uličních vpustí kanalizace.

„Jelikož se jednalo o nám neznámou látku, poslali jsme nejprve na místo havárie naše techniky, aby zjistili, jakým způsobem by se dala látka odstranit. Nakonec jsme vyschlý pigment splachovali silným proudem vody a čisticí vodu s uličními smetky sbírali samosběracím vozem. Odpadní vodu jsme následně odváželi k přepravci do retenční nádrže, který ji odstranil v režii vlastního nakládání s odpady. Vyčištění silnic trvalo dva dny,“ vzpomíná Pavel Kautský.

DEKONTA garantuje výjezd z vlastního střediska do půl hodiny po obdržení výzvy k zásahu. Rozsah havárie a informace o látce, kterou je nutné zlikvidovat, potřebuje zásahová jednotka znát předem. Je to důležité pro volbu správné techniky, potřebného vybavení a ochranných pomůcek. Někdy se však stává, že informace jsou zavádějící a situace na místě může být odlišná.

„Přesné informace je možné získat například z bezpečnostních a přepravních listů, v nichž jsou uvedeny přesné specifikace přepravovaného nákladu. Pokud tyto doklady nejsou k dispozici, musí zásahová jednotka na místě vše ověřit pomocí detekční a analytické techniky,“ říká Pavel Kautský a dodává, že při výjezdu k neznámé látce je nutné předpokládat, že se jedná o nejhorší typ havárie, takže členové zásahové jednotky vždy volí nejvyšší stupeň ochrany. Pokud však mají k dispozici spolehlivé informace o látce, která se bude likvidovat, pak zásahová jednotka vyjíždí s odpovídajícím vybavením. Vybavení tvoří ochranné prostředky od běžných ochranných rukavic, přes škálu odolných protichemických obleků a filtračních masek, až po přetlakové protichemické obleky, které se využívají v kombinaci s izolačním dýchacím přístrojem.

Václav Podstawka

Foto: DEKONTA