Nebezpečný náklad
Společnost M KONZULT považuje práci externího bezpečnostního poradce za osobní službu. Aby měla jeho činnost smysl, je nutné se zákazníkem navázat těsný kontakt a vybudovat vztah založený na maximální důvěře.
Pavel Konečný

M KONZULT působí jako bezpečnostní poradce ADR od roku 2003. Zajišťuje rovněž akreditované školení řidičů ADR, školení osob podílejících se na přepravě ADR, a to nejen u dopravních firem, ale i u odesílatelů a příjemců zásilek, nebo například školení bezpečnostních poradců nebezpečných věcí. V neposlední řadě je M KONZULT vydavatelem a prodejcem odborné publikace ADR (aktuálně dle platné ADR 2021). „Prioritou je pro nás zajišťování činnosti externího bezpečnostního poradce a školení řidičů pro přepravy podle dohody ADR,“ uvádí Pavel Konečný, jednatel společnosti M KONZULT, se kterým jsme měli možnost hovořit mimo jiné o práci externího bezpečnostního poradce.

V oboru už pracujete delší dobu. Mění se dlouhodobě přístup firem k poradenství v oblasti přeprav nebezpečných věcí?

Zaznamenáváme postupná zlepšení situace. Souvisí to nejspíš s obdobím růstu, kterým firmy prošly v uplynulých letech. Mají na to prostředky i čas. Trend ke zlepšování byl sice v posledních letech zřetelnější, ale skokové zlepšení nevidím. Nicméně je třeba ocenit firmy, které si uvědomují nutnost problematiku přeprav nebezpečných věcí řešit a neponechávat nic náhodě.

Všeobecně musím říct, že spolupráce s našimi zákazníky je na velice dobré úrovni. Jako příklad může posloužit firma BOSCH, pro kterou dlouhodobě pracujeme jako externí bezpečnostní poradce. Vždy nám jde o dosažení dobrých vzájemných vztahů.

Jak vypadá spolupráce s novým zákazníkem?

Na začátku je vždy nutné provést vstupní audit, v jehož rámci musíme odhalit veškeré toky nebezpečných věcí v rámci společnosti, což bývá velice složité. Je však nutné zjistit, jakým způsobem se nebezpečné věci do firmy dostávají a jak se dostávají ven. Potřebujeme získat maximum informací, abychom mohli pokrýt veškeré jejich činnosti související s přepravou nebezpečných věcí.

Pochopitelně existuje rozdíl mezi dopravní a výrobní firmou. U dopravce se především řeší, jaké nebezpečné věci přepravuje, o jaký typ přepravy se jedná (kusové zásilky, přeprava v cisternách nebo volně ložené), zda například nebude přepravovat výbušniny nebo radioaktivní látky. To všechno je možné zjistit s předstihem prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

U výrobních firem to bývá zpravidla složitější, protože informace zpravidla získáme až při prvním osobním kontaktu. Výrobci si mnohdy si neuvědomují, že se jich dohoda ADR týká rovněž v souvislosti s příjmem surovin nebo odesíláním odpadů. Řeší především přepravu nových výrobků, a to ostatní je pro ně druhořadé. Bývá to často běh na dlouhou trať.

V čem dělají zákazníci nejčastější chyby?

S chybami se nejčastěji setkáváme při vyplňování přepravních dokladů, které bývají nedostatečně vyplněny nebo je tam naopak něco navíc. Jedná se o často drobnosti, jako například záměny v oficiálním pojmenování pro přepravu s obchodním pojmenovaním zboží. Setkáváme se také s odřenými okraji oranžových tabulek, bezpečnostních značek a nedostatky ve výbavě vozidel.  Výjimečně i chybně označené zásilky.

Jaká je úloha bezpečnostního poradce při řešení mimořádných událostí?

V případě mimořádné události chce po nás zákazník zpravidla vědět, jak se bude dál postupovat. Jestli je nutné vypracovat zprávu o mimořádné události, která se následně předkládá Ministerstvu dopravy ČR. V každém případě na základě zjištěných skutečností vytváříme návrh opatření pro minimalizaci obdobných mimořádných událostí. Musím však podotknout, že k mimořádným událostem u našich klientů dochází velice zřídka.

Jak často se objevujete v provozu?

Standardní kontroly probíhají u zákazníka minimálně jednou ročně a pokud je potřeba jsme k dispozici pochopitelně častěji. Některé nesrovnalosti řešíme se zákazníkem i v rámci školení, která zajišťujeme. I v těchto případech se najde čas na návštěvu výroby nebo skladu a různé konzultace. Z našich zkušeností vyplývá, že jeden kontrolní den za rok stačí. V průběhu roku máme možnost se zákazníky komunikovat telefonem nebo e-mailem. Chytré telefony nám rovněž umožňují rychle posílat fotografie, podle kterých můžeme kdykoli zákazníkovi poradit.

Co konkrétně kontrolujete?

Běžnou činností je například kontrola odesílaných zásilek, u nichž je nutné kontrolovat správnost balení a označení, kontrola vystavovaných přepravních dokladů, kontrola správnosti použití, označení a výbavy dopravních jednotek, kontrola školení příslušných osob, vypracování výroční zprávy, nastavení bezpečnostního plánu a samozřejmě běžná komunikace se zákazníkem, pokud potřebuje v něčem poradit. Nedílnou součástí činností bezpečnostního poradce je informování o změnách v předpisech pro přepravu nebezpečných věcí. Zákazníkovi nabízíme například i namátkovou kontrolu nebezpečného zboží na příjmu, byť správné balení a označení je odpovědností odesílatele.

Je složitější poradenství v rámci dohody ADR nebo RID?

Z pohledu bezpečnostního poradce je poradenství v ADR náročnější, protože se často jedná o kusovou přepravu. Musíte řešit značení kusů a jejich balení. U poradenství v rámci předpisu RID se nemusíme zabývat požadavky na balení, protože se zpravidla jedná o cisternovou přepravu nebo velké objemy stejných výrobků. Na druhou stranu přeprava podle RID je více svázaná s drážními předpisy.

Jak jste zvládli složitou situaci během covidové pandemie?

Covid výrazně ovlivnil elektronizaci veškerých činností včetně komunikace a pořádání školení. Nemohli jsme jezdit ke klientům na kontrolní dny, což byl docela problém. Využívali jsme proto streamovací služby nebo e-learning. Vše probíhalo na dálku prostřednictvím počítačů a internetu. Naštěstí poslední rok a půl se vše začíná vracet do starých kolejí. Kontrolní dny už vykonáváme bez omezení, což je pro nás velká úleva. Není možné všechno vyřizovat z kanceláře od počítače.

Co očekáváte od letošního roku?

Žádné zásadní změny neplánujeme. Budeme se snažit precizovat naše stávající postupy. Příští rok nás určitě čeká tvorba publikace ADR 2023, protože rok 2023 je rokem změn v dohodě ADR.

Text a foto: Václav Podstawka