Skladování
Některé obchodní či výrobní firmy, které se soustředí především na hlavní činnost svého podnikání, řeší interní logistické procesy nahodile. Mnohé z nich pak mohou mít problémy se skladovou kapacitou, příliš vysokými náklady na logistické procesy, personál a techniku. Firma má dvě možnosti: může odstranit problémy vlastními silami nebo využije externího poradenství.

„Našimi zákazníky obvykle nejsou velké nadnárodní firmy. Jedná se o středně velké subjekty bez silného oddělení logistiky. Firmy se na nás obrací o radu či konzultaci ve chvíli, kdy jim něco nefunguje podle jejich představ. Po oslovení se nejdříve snažíme zjistit, co je jejich cílem. Zda jejich problém spočívá ve skladování nebo dokonce v plánování či zásobování výroby. Během jediné návštěvy jsme schopni identifikovat, jaký potenciál úspor ve firmě existuje,“ vysvětluje Karel Šprojcar ze společnosti JK Logistika, která se soustředí pouze na interní logistiku, to znamená na procesy probíhající uvnitř firmy.

Tři kroky k optimalizaci

Na začátku spolupráce se zákazníkem je nutné provést audit jeho vnitřní logistiky, který odhalí, v jakém stavu se jeho současná intralogistika nachází. Pomocí auditu se odborníci z JK Logistika snaží zjistit, jak má zákazník nastaveny logistické procesy, zda využívá dostatečně prostory, které jsou k dispozici, posuzují způsob využití manipulační techniky, výrobních prostředků a personálu. Karel Šprojcar tvrdí, že kvalitně provedený audit umožní identifikovat i náklady spojené s interní logistikou.

Postup vedoucí k optimalizaci logistiky pak zahrnuje tři fáze:

  1. Sběr dat

Aby mohla být provedená odborná analýza, musí poradenská firma získat podrobná data o všech vnitrofiremních procesech. Potřebuje data o objemu výroby, způsobu vychystávání, kompletaci, stavu skladových zásob, nákladech, práci personálu apod.

„Zákazník nám musí dát k dispozici tým lidí, od kterého potřebujeme maximum informací. Potřebujeme znát zejména počty pracovníků a techniky, sledovat provoz jednotlivých vozíků a manipulaci s materiálem či zbožím. Na řadu otázek si dokážeme odpovědět sami, protože jsme v provozu fyzicky přítomni. Vidíme například, kudy je zboží přepravováno či jak dlouho manipulace trvá. Získané informace vyhodnotíme a vytvoříme návrh řešení vedoucí k optimalizaci řízení zásob, lepšímu využití strojů a k následnému snížení nákladů. Naše výhoda spočívá v tom, že na provoz nahlížíme jinak než zaměstnanci,“ říká Karel Šprojcar.

  1. Podrobná analýza

Následně dochází k podrobné analýze získaných dat. V případě potřeby je možné provést dynamickou simulaci, která poměrně přesně ukáže, jak by provoz fungoval, kdyby se změnil. „Se zákazníkem si průběžně potvrzujeme naše zjištění, zda jsou správná. Potřebujeme se ujistit, že nepracujeme s nesprávnými daty a že jsme stávající provoz správně pochopili,“ zdůrazňuje Karel Šprojcar.

  1. Optimalizace

Po analýze dat následuje finální fáze: návrh řešení. Zákazník by měl od externí poradenské firmy obdržet návrh na 2-3 reálná řešení. Přitom reálný musí být také rozpočet pro jejich provedení. Příkladem jednoduchého řešení může být změna v zásobování výrobní linky, kdy jsou vysokozdvižné vozíky nahrazeny logistickými vláčky. Zjednodušeně řečeno: pět vysokozdvižných vozíků nahradí jeden vláček a pět lidí obsluhujících vozíky bude nahrazeno jediným pracovníkem.

Pomohlo efektivní využití strojů

„Pokud se zákazník rozhodne akceptovat návrh, může jej realizovat vlastními silami nebo můžeme sami převzít odpovědnost za zavedení příslušných opatření a za následné řízení provozu. V tomto případě se už jedná o outsourcing interní logistiky ve smyslu řízení a provozování skladu od příjmu až po expedici,“ podotýká Karel Šprojcar a poukazuje na zajímavé řešení ve výrobně-obchodní firmě SC Metal poskytující služby v oblasti zpracování plechů a velkoobchodu s hutním materiálem.

Tato společnost se v roce 2014 rozhodla pro postavení haly o velikosti asi 3 000 m2. Původně mělo jít jen o výrobní halu, ke skladování se měly využívat původní skladové prostory. Na začátku roku 2015 se zástupci firmy SC Metal setkali s odborníky ze spolku SKLAD, společnostmSTILL ČR a JK Logistika. S nimi původně řešili pouze vybavení stávajícího skladu novými regály a manipulační technikou, aby v nich bylo možné s ohledem na stavbu nové výrobní haly uskladnit dostatečné množství materiálu.

„Do té doby jsme měli sklady nejen v Přibyslavi, ale i v okolí, cílem bylo soustředit skladování pod jednu střechu. Z podrobného interního auditu od firmy JK Logistika vyplynulo, že do stávajícího skladu o velikosti přibližně 800 m2 se vše nevejde. Odborníci proto navrhli skladovat v hale, kterou jsme plánovali mít skutečně jako výrobní. Nakonec vznikla skladově-manipulační hala, která se začala stavět v roce 2015. Projektový plán zahrnoval stovky úkolů, které bylo nutné postupně se společnostmi STILL ČR a JK Logistika realizovat,“ popisuje detaily spolupráce Miloš Navrátil, jednatel společnosti SC Metal.

Podrobná analýza interní logistiky založená na sběru dat, pohovorech a fyzickém pozorování ukázala, že správným využitím nové haly pro skladování a důkladným nastavením logistických procesů je možné dosáhnout mnohem lepšího využití strojů ve výrobě, to znamená zvýšit jejich efektivitu. Odborní operátoři obsluhující sofistikované CNC stroje trávili značnou část svého času sháněním materiálu a manipulací s ním. Skladoval se i v různých externích prostorech. Současně se zahájením provozu v novém skladu došlo k využívání čárových kódů.

„Nechtěl jsem vymýšlet již vymyšlené, ale využít zkušeností odborného partnera. Výsledkem byl úplný outsourcing interní logistiky, který nám přinesl vysokou efektivitu. Dříve operátor nejen obsluhoval výrobní stroj, ale musel si navíc najít materiál, vyskladnit jej a zaskladnit, vést papírovou evidenci, a tím vším ztrácel čas,“ přibližuje projekt Miloš Navrátil a dodává: „Díky implementaci WMS systému a zavedení čárových kódů má teď firma absolutní přehled o skladovaných položkách.“

Poradenství se změnilo v outsourcing

Nové řešení v podobě WMS kromě zavedení přehledu a systému ve skladování také odstranilo například nutnost zbožíznalství skladníků a tím pádem snížilo závislost firmy na know-how těchto pracovníků. „Stačí, když se skladník naučí procesy, jinak je vedený systémem. To je v současnosti při nedostatku skladníků na trhu pro firmy důležité. Doba na zaučení je krátká a zaměstnavatel nemusí mít strach, že mu odejde někdo, komu roky předával zkušenosti. Zavedení WMS také přineslo obrovské zpřesnění informací o stavu zásob a pohybu materiálu. Vše je on-line. Jsou evidována nejen veškerá okamžitá data, ale i detailní historie skladovacích procesů,“ vysvětluje Antonín Líbal, ředitel společnosti JK Logistika.

Snahou společnosti JK Logistika je zbavit zákazníka starosti s logistikou a zároveň mu poskytnout veškeré informace o skladování. Byly proto definovány klíčové parametry KPI. „V rámci pravidelných reportů má zákazník k dispozici veškerá data, na kterých jsme se domluvili. Jedná se například o údaje o počtech vyložených manipulačních jednotek, zaskladněném zboží nebo zboží vydaném do výroby. Jde o podrobné vyhodnocení objemů práce skladu za definované období,“ říká Antonín Líbal. Mezi ukazatele KPI patří například včasnost zaskladnění, počet reklamací a počet poškození. Zákazník také vidí, jak produktivní jsou zaměstnanci skladu. „Firma má přehled o tom, co skladníci udělali. Dnes jsou skladníci našimi zaměstnanci, převzali jsme pracovníky partnera,“ doplňuje Antonín Líbal.

Změnila se také evidence unikátních zákaznických požadavků. „Zákazník například chtěl, abychom na horní část palety dávali ne jednu, ale dvě papírové lepenky. Tento požadavek jsem musel sdělit všem skladníkům a ti na něj samozřejmě mnohokrát zapomněli. Dnes zadání vyřeším jedním e-mailem a JK Logistika vše zajistí pomocí systému,“ říká Miloš Navrátil.

Po zahájení projektu a implementaci WMS se ukázalo, že se některé věci ještě musí změnit a upravit. Za tak dlouhou dobu se také procesy v dynamicky se rozvíjející firmě, jakou je SC Metal, průběžně mění a nejsou stejné jako na začátku. Veškeré změny, ať systémové nebo provozní, se podařilo díky spolupráci založené na partnerství úspěšně zvládnout.

Tato služba se zákazníkovi natolik osvědčila, že se všichni společníci firmy rozhodli rozšířit outsourcing interní logistiky i na druhou pobočku do Tábora, kde jsou umístěny nejmodernější a nejvýkonnější stroje společnosti, na kterých se zpracovávají velkosériové zakázky pro největší klienty. Součástí rozšíření systému WMS a outsourcingu logistických služeb do Tábora se automaticky prodlouží o pět let také spolupráce v přibyslavském centrálním skladě firmy.

Důvodem pro toto rozhodnutí je nejen zlepšení všech interních logistických procesů, ale především zvýšení produktivity práce a efektivity využití strojního zařízení, kterého bylo docíleno řízeným zaskladňováním a vyskladňováním na jednotlivé zakázky. Každý operátor stroje dostane ve správný čas přesné množství materiálu, jehož druh, jakost a pořadí bylo předem určeno v oddělení technické přípravy výroby. Přínos outsourcingu interní logistiky dokazuje také graf, který znázorňuje vývoj spotřeby materiálu s ohledem na zvýšení produktivity strojů.

Ve spolupráci s JK Logistika připravil Václav Podstawka.

Ilustrační foto: LOGWIN