Různé
Se zkušenostmi při používání námořních kontejnerů s námi podělily firmy DEZA a Sellier & Bellot. S jakými problémy se potýkají a jaká opatření musely zavést?

Společnost DEZA naloží ročně až 1000 kontejnerů, které jsou přepravovány především po silnici do nejbližších překladišť a následně po železnici do přístavních terminálů. V současné době DEZA nakládá především 40stopé ISO kontejnery granulovanou smolou ve velkoobjemových obalech Big Bag. Do 40stopých kontejnerů se nakládá i pytlovaný naftalen – papírové pytle na paletě zabalené ve folii. V menších objemech pak DEZA nakládá především do 20stopých kontejnerů kovové sudy s kapalnými produkty. Zajímavou přepravou z hlediska náročnosti koncového příjemce je například přeprava Pyrenu do Severní Ameriky v 25kg soudcích ukládaných na paletě a balených ve folii. Pro přepravu kapalných produktů se pak využívají nejčastěji 20stopé cisternové kontejnery.

„Právě pro zmiňované přepravy do Severní Ameriky jsme absolvovali v roce 2017 náročný, ale zajímavý audit U.S. Customs and Border Protection (Celní a pohraniční ochrana USA). Její prezentace uvádí, že CBP je jednou z největších světových organizací činných v trestním řízení a je pověřena udržováním teroristů a jejich zbraní mimo USA a usnadňováním zákonného mezinárodního cestování a obchodu. CBP zaujímá komplexní přístup ke správě a kontrole hranic a kombinuje celní, imigrační, hraniční a zemědělskou ochranu do jedné koordinované a podpůrné činnosti,“ říká Petr Menc, vedoucí Odboru dopravy ve společnosti DEZA, a dodává, že smyslem aktivity a tedy i auditů CBP je prověřit kontrolní postupy odesílatelů a nakládců, vyškolit dodavatelský řetězec dovozců do USA a tím omezit a zabránit pašování drog, zbraní a lidí do USA. Pašování se děje s vědomím nebo bez vědomí zaměstnanců firem, a to často velmi zajímavými způsoby.

Práce s kontejnery probíhá zejména podle CTU Code
Nákladní vůz s kontejnerem ve firmě DEZA

„Základem pro naši práci s kontejnery je zejména CTU Code, kodex pro používání nákladních dopravních jednotek, stejně tak, jako pro všechny provozovatele a uživatele kontejnerů, takže ve vztahu k zahraničním auditorům je pak posuzování správné praxe snadnou záležitostí,“ vysvětluje Petr Menc. „Pro společnost DEZA audit skončil s výborným hodnocením s tím, že některé postupy jsou na úrovni best practice. Doporučující závěry byly takové, že ač jsme v zemi s malým rizikem vůči pašování čehokoliv a kohokoliv do USA, máme se zaměřovat primárně a trvale na následující oblasti.“

– V hospodaření s plombami evidovat výdej, příjem, důsledně evidovat vydané číselné řady, zajistit jejich skladování tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení a zneužití.

– Důsledně vyžadovat a uchovávat certifikáty od výrobců plomb týkající se dané dodané šarže a kontrolovat požadované pevnostní parametry.

– Zvážit aplikaci „tamper evident“ plomb, to je vizuálně zjevněji ukazujících neoprávněnou manipulaci a poškození.

– Přestože má DEZA perfektní kamerový a zabezpečovací systém a zavedenou fotodokumentaci nakládek apod., bylo doporučeno zvážit umístění kamer tak, aby bylo vidět více pohledů, prostor nakládky a pohled do otevřených dveří kontejneru.

– Pro detailní videozáznam umístění plomby na plombovací místo bylo doporučeno zvážit doplnění zvukového záznamu.

– Doporučení archivovat záznamy co nejdelší dobu.

– Doporučení auditovat GPS monitoring u přepravců, ověřovat, jaký systém mají a jak je používán.

– Důsledně dbát na podrobnou kontrolu technického stavu kontejnerů (viz v prezentaci CBP například foto zaplombovaných dveří kontejneru na jediném šroubu apod.)

Petr Menc podotýká, že některá doporučení se po jejich přečtení mohou zdát až úsměvná, například pořizovat kamerový a zvukový záznam z průběhu umístění plomby na plombovací místo: „Když ovšem zhlédnete prezentace CBP o vynalézavosti pašeráků, tak vám uvedená doporučení přijdou najednou samozřejmá. Ještě v nedávné minulosti bylo v našich končinách například téma pašovaní lidí něčím velmi vzdáleným, ale jak je vidět, svět se rychle mění. A nezbývá než na změny reagovat.“

Nejčastěji bývá poškozená podlaha kontejneru

S téměř dvousetletou tradicí je společnost Sellier & Bellotpatrně nejstarší firmou na světe nepřetržitě se věnující výrobě střeliva. Určitě je rovněž jednou z nejstarších strojírenských firem v České republice. Sellier & Bellot vyváží střelivo do celého světa. Největším odběratelem je aktuálně americký trh, kam se ročně vyexpeduje téměř 300 lodních kontejnerů.

Zásilka se střelivem je připravena k expedici.

Při nakládce lodního kontejneru je potřeba dodržovat pravidla IMDG, která jsou zvlášť specifikována pro námořní přepravu. Před samotnou nakládkou je lodní kontejner vždy fyzicky zkontrolován pracovníky expedičního oddělení Sellier & Bellot. Kontroluje se číslo kontejneru a fyzický stav kontejneru, zda není poškozen. „Nejběžnější závadou bývá poškozená vrchní vrstva podlahy. Při zjištění závady je kontaktován pracovník mezinárodní přepravy, který závadu za účasti přepravce posoudí (v případě nutnosti se kontaktuje i příslušný rejdař jakožto vlastník kontejneru). Pokud se jedná o odstranitelnou závadu, je kontejner následně naložen,“ vysvětluje Denisa Roštíková, Manager of International Transport společnosti Sellier & Bellot. Při nakládce kontejnerů spolupracuje expedice s truhlářskou dílnou, která pomáhá zabezpečit zboží proti pohybu v lodních kontejnerech. Pracovnice expedice nejen hlídají správné naložení příslušného zboží a předání veškerých dokladů řidičů, ale zpracovávají i celní doklady pro celní řízení. Všechny čtyři svislé strany kontejneru musí být označeny příslušnými nálepkami – 1.4S a UN Code. Rozměry polepek určuje dohoda ADR pro silniční přepravu a zároveň předpisy IMDG Code pro námořní přepravu.

„Občas se stává, že se polepky při cestě do přístavu z kontejneru z důvodu počasí odlepí. Nové polepky na kontejner umístí pracovníci terminálu, samozřejmě za příslušný poplatek, protože bez příslušného označení nebude kontejner naložen na loď,“ uvádí příklad Denisa Roštíková.

Při opuštění kontejneru je na kontejner zavěšena takzvaná přepravní plomba. Pracovníci ostrahy díky tomu již kontejner nemusí kontrolovat (přepravní plomba potvrzuje kontrolu kontejneru naším expedičním oddělením) a zároveň pracovníci celního úřadu mají jistotu, že se zbožím při přejezdu na celnici nikdo nemanipuloval. Na celnici celní pracovník strhne převozní plombu, zkontroluje obsah kontejneru, kontejner zavře a zapečetí celní plombou. Řidič tahače po celní kontrole umístí na kontejner ještě lodní plombu, kterou mu předá pracovnice expedičního oddělení Sellier & Bellot.

„Pokud dojde při převozu kontejneru do přístavu ke stržení celní nebo lodní plomby, musí být firma Sellier & Bellot o této skutečnosti ihned informována a musí být vyjasněno, jak bude tato věc vyřešena. Čísla celní a lodní plomby jsou uvedena na dokumentech zásilky a jakákoliv nesrovnalost může způsobit nechtěné komplikace při samotné přepravě,“ upozorňuje Denisa Roštíková.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: DEZA a Sellier & Bellot