Různé
Proč je poradenství v logistice důležité? Zjednodušeně řečeno – protože je důležitá logistika. Málokterý obor zaznamenal za poslední dvě desetiletí tak prudký rozvoj jako je právě logistika.
Jaroslav Bazala

„Obor logistika už je pevně usazen nejen na všech vysokých školách technického a ekonomického zaměření, ale dostává se již také do osnov škol středních. Headhunteři se nyní předhánějí v „lovení“ logistických hlav, ale nenasycený je také stav logistiků skladových operací, materiálových dispozic, plánování výroby, zákaznického servisu a samotné distribuce a dopravy,“ uvádí Jaroslav Bazala, president LOGISTICKÉ AKADEMIE, který je přesvědčen, že poradenství v logistice je tím důležitější, čím složitější je disponovat správnými věcmi ve správný čas na správném místě – to vše za minimální cenu. Tuto složitost přinesla globalizace, která vše zpřístupnila pouze informačně nikoli fyzicky (teleportace ještě mezi moderní technologie nepronikla). Kvalitní produkt je bez efektivní logistiky bezcenný a naopak vysoká úroveň logistiky se stává skutečnou konkurenční výhodou. Vznikají nové firmy, postavené především na chytré logistice (Zásilkovna, Liftago, DámeJídlo, Skladon atp).

Co funguje dnes, zítra fungovat nemusí

Podle Jaroslava Bazaly zákazník od poradenství v logistice očekává řešení těch úloh, které je pro něj neekonomické řešit vlastními silami: potřebuje to vyřešit rychle a nemá potřebné know-how. Zákazník většinou preferuje ten typ poradenství, které mu umožní daný problém řešit příště už samostatně. Typické produkty poradenství v logistice jsou:

  • řešení jednotlivých expertních úloh (např. k-Test při analýze zásob)
  • realizace komplexních projektů (např. dimenzování kapacit výroby a skladů)
  • vedení řešitelských workshopů (např. řešení organizace práce v distribučním centru)
  • logistické audity (podle metodiky Komory logistických auditorů nebo podle jiných standardů)
  • školení personálu

Co se v logistice podceňuje a co naopak přeceňuje? Jaroslav Bazala podotýká, že logistika je technicko-ekonomický obor, ve kterém bychom neměli podceňovat výpočty s reálnými daty a naopak přeceňovat dosažené zkušenosti a jimi opodstatněnou intuici. Požadavky na logistiku se stupňují. Co funguje dnes, zítra už fungovat nemusí. Vlna zájmu o „štíhlou logistiku“ sice nepominula, ale nastoupil požadavek na logistiku „agilní“ (a aby toho nebylo málo, je už na světě požadavek obojího současně – viz anglický novotvar leagile).

Na jaká úskalí může poradenská firma narazit?

Jaroslav Bazala zdůrazňuje, že nestačí vymezit předmět poradenství. Především je třeba se shodnout na formě a obsahu výstupů. Tím předejdeme budoucím sporům. Upozorňuje, že v současné době může poradce narazit také na úskalí pandemická. Některé úlohy dnes nemají standardní řešení.

Poradenská firma se musí seznámit například s tokem zboží ve skladu.

„Chybí-li na trhu řada vstupních materiálů a komponent, zužuje se úloha řízení zásob na prosté „sehnat za každou cenu“. Co v takovém případě poradit?“ klade řečnickou otázku Jaroslav Bazala a dodává, že jeden z posledních projektů LOGISTICKÉ AKADEMIE se týkal komplexního posílení logistiky s cílem zvýšení přesnosti plnění zákaznických termínů a snížení zásob materiálových vstupů. Celý proces začal logistickým auditem. Na základě jeho zjištění byl sestaven program aktivit, které byly společně identifikovány jako nezbytné, má-li být uvedeného účelu poradenství dosaženo. Patřilo mezi ně například uplatnění konceptu úzkých míst pro kapacitní plánování výroby, změna systému řízení skladových lokací (kvůli zkrácení vychystávacích časů pro výrobu) nebo také trénink pro oddělení materiálových dispozic na téma výpočtů pojistných zásob.

Pro úspěch poradenství bylo důležité to, že více než osmdesát procent aktivit pokryl zákazník z vnitřních zdrojů a jen zbylých necelých dvacet procent nakoupil zvenku. Dosažené řešení bylo tedy vnímáno jako vlastní dítě a tomu, jak říká Jaroslav Bazala, nedáte zahynout.

Odstraníme provozní slepotu

Patrik Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky Linde Material Handling Česká republika, tvrdí, že se mnoho zákazníků snaží v rámci řešení svých nových skladů inspirovat u jiných firem z oboru, případně využívat nejrůznějších „best practices.“ V případě menších logistických provozů s nižším počtem zaměstnanců toto řešení může a často i bude fungovat.

S ohledem na skutečnost, že logistika tvoří významnou část nákladů firem a mnohdy má dopady také na obchodní fungování společnosti tím, že vytváří předpoklady pro rychlé a kvalitní dodávky zákazníků, rychlou obrátku zboží a finančních prostředků, je důležité hledat optimální řešení.

Řešení Linde Material Handling ve skladu firmy Likov

„Vhodným řešením je zauvažovat o logistickém poradenství, o nalezení partnera, který má dostatek zkušeností a může důsledně zanalyzovat potřeby zákazníka, navrhnou a srovnat různá řešení a následně pomoci také s případnou realizací,“ je přesvědčen Patrik Gescheidt, který tvrdí, že odborné poradenství zabraňuje chybně vynaloženým investicím, eliminuje dopady všudypřítomné provozní slepoty, dává do kontextu více informací a vytváří mimo jiné i ekonomický pohled na skladové řešení.  Pavel Osička, obchodní ředitel a prokurista Linde Material Handling Česká republika, v této souvislosti dodává: „Externí pohled poradenské firmy otevírá v řadě případů nové možnosti a příležitosti, jak dělat logistiku jinak, efektivněji a pomáhá naplňovat vize a cíle zákazníka.“

Nesmí chybět pohled do budoucna

Poradenská firma se musí dobře zorientovat ve firemních datech zákazníka, diskutovat s ním a projít si všechny související procesy ve firmě. To, co zákazník skutečně potřebuje, se často liší od vize, kterou má na začátku. Velmi často právě logistické poradenství, přesněji výstupy z logistické analýzy, pomohou zákazníkovi otevřít oči a pochopit souvislosti mezi logistikou, obchodem a ekonomikou firmy. Mnohdy lze najít levnější a efektivnější řešení. V jiném případě lze nalézt dostatek argumentů pro investici například do automatizovaného řešení či větší restrukturalizace logistiky.

Po sběru dat musí následovat jejich analýza, která bývá velmi často podceňována, avšak je důležitou součástí procesu poradenství. Podle Patrika Gescheidta je důležité co nejdříve eliminovat finanční ztráty, neefektivní činnosti, chybovost a následně se zaměřit na případnou přestavbu. Klíčové je pak zejména definování správných procesů a příprava scénáře pro případné problémy a dynamické změny. Navrhované řešení by mělo být do určité míry flexibilní s možností jej dle potřeb dále rozšiřovat.

„V mnoha firmách jsou logistika a skladování vnímány jako nutné zlo k provozu, na který se tak nějak zapomnělo, případně který je tu je proto, aby pouze sloužil. Neřeší se jeho význam z hlediska celé společnosti a výše uvedených přínosů. Obecně dochází k podceňování procesů, kvality pracovníků, infrastruktury a především pravidelné kontroly, jak provoz funguje a jak je možné ho zefektivnit.  Jedná se živý organismus, s nimž se musí správně pracovat,“ tvrdí Patrik Gescheidt a upozorňuje na některá úskalí spolupráce, kterými mohou být dlouhá doba pro získání podkladů a informací ze strany zákazníka, přehnaná očekávání nebo například malá ochota k provedení následných změn vedoucích ke zlepšení efektivity. Brzdu představuje rovněž aktuální infrastruktura a velmi malá možnost dalšího rozvoje bez vynaložení extrémních nákladů či nízká kvalita logistického personálu na všech úrovních. 

„Externí pohled poradenské firmy otevírá v řadě případů nové možnosti a příležitosti, jak dělat logistiku jinak, efektivněji, a pomáhá naplňovat vize a cíle zákazníka,“ je přesvědčen Patrik Gescheidt.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: DACHSER, LINDE MH a LOGISTICKÁ AKADEMIE