Různé
Přepravy nebezpečného nákladu jsou z pohledu rizikovosti velmi specifickou oblastí. Na dopravce provádějící tyto přepravy jsou kladeny vysoké nároky především na odbornost a spolehlivost. Velký důraz je kladen na manipulaci s nákladem, správný způsob přepravy a dodržování veškerých legislativních norem jako je například dohoda ADR.

Dopravce přepravující zboží ADR musí počítat s mnoha riziky. A nejedná se pouze o poškození či zničení přepravovaného nákladu. Následné škody mohou být daleko větší a mít mnohdy nedozírné následky. Stejně jako i v jiných oblastech i v přepravě nebezpečného nákladu lze většinu rizik minimalizovat pojištěním. Pro nastavení vhodné pojistné ochrany je však nutná rizika nejprve identifikovat a správně vyhodnotit.

Rizika hrozí ze všech stran

O jaká rizika se jedná? Mezi nejčastější škody patří poškození či zničení nákladu během přepravy. Jsou to škody v důsledku dopravní nehody, chybného uložení a zabezpečení nákladu, odcizení apod.   „K poškození nákladu často dochází také při samotné nakládce a vykládce,“ vysvětluje Dorota Waclawiková, makléř senior společnosti SATUM CZECH, a dodává, že většinu těchto škod lze krýt pojištěním odpovědnosti silničního dopravce.

Základní podmínkou, aby byla škoda likvidní z tohoto pojištění, jakož i podmínkou pro uplatnění nároku za poškozené zboží po dopravci, je skutečnost, že dopravce za danou škodu odpovídá. Samozřejmostí je sjednání pojištění v dostatečném rozsahu a limitech plnění. Dopravce by neměl zapomínat také na náklady, které mohou vzniknout přímo jemu v souvislosti se škodou na přepravovaném nákladu. Nejčastěji se jedná o náklady na přeložení, přechodné uskladnění nákladu, náhradní přepravu nebo likvidaci poškozené zásilky a také náklady související s nepřevzetím poškozené zásilky příjemcem. Tyto náklady mohou být velmi vysoké.

„Vybavuji si několik případů likvidace škod naších klientů, kdy se náklady za přeložení, hašení a úklid zničené části zásilky pohybovaly v řádu sta tisíců korun. A to se nejednalo o přepravy ADR, kde by částka mohla být podle mého názoru i vyšší,“ uvádí příklady z praxe Dorota Waclawiková.

Nespoléhejte se jen na dopravce

Stejně jako u jiných druhů přeprav se majitelé zásilek nemusí, a ani by neměli, spoléhat pouze na pojištění samotného dopravce. Pro ně zde existuje pojištění přepravované zásilky, takzvané Cargo pojištění. Výhodou tohoto pojištění je širší rozsah krytí. Oproti pojištění odpovědnosti silničního dopravce se vztahuje i na škody, za které dopravce neodpovídá (například živelní události), úmysl a jiné. Jak uvádí Dorota Waclawiková, výhodou je také to, že toto pojištění kryje plnou hodnotu nákladu (na rozdíl od pojištění odpovědnosti dopravce, kde je pojistné plnění standardně omezeno do výše náhradového limitu stanoveného úmluvou CMR).

Jak bylo již zmíněno výše, daleko větší škody než na nákladu samotném, mohou být škody následné. „U přeprav nebezpečného nákladu ať už v cisternách nebo jiným způsobem je nutné počítat se zvýšeným rizikem vzniku škody na životním prostředí či ekologické újmy (například vymření nějakého živočišného či rostlinného druhu). Například v důsledku zaviněné dopravní nehody dojde ke kontaminaci okolní půdy nebo vodovodního zdroje přepravovanou látkou. Náklady na zabránění dalšímu šíření škody, sanaci poškozeného místa jdou v tomto případě k tíži dopravce. A jedná se o nemalé náklady,“ upozorňuje Dorota Waclawiková.

Podmínkou je dobrá spolupráce

Častými případy, jsou také škody způsobené smísením materiálů. Typickým příkladem takové škody je přečerpání obsahu cisterny na vykládce do nesprávné nádrže. Pak je nutné řešit nejenom náklady na úhradu znehodnoceného nákladu, ale také úhradu nákladů za znehodnocený obsah nádrže, vyčištění nádrže apod. Pokud dopravce odpovídá za „vykládku“ jdou všechny tyto náklady k jeho tíži. Nutno podotknout, že z pojištění odpovědnosti silničního dopravce nebo Cargo pojištění lze krýt pouze škody na přepravovaném nákladu. Úhradu ostatních nákladů lze v případě zmíněné zaviněné dopravní nehody řešit z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, v ostatních případech (například zmíněné smísení nákladů) z pojištění odpovědnosti za újmu neboli pojištění obecné odpovědnosti, samozřejmě za předpokladu, že dopravce má toto pojištění sjednáno.

Pojištění “na míru” pokrývá co největší množství rizik.

Vzhledem k rizikovosti přeprav ADR je obzvlášť důležitá komunikace dopravce a makléře při sestavování pojistného programu. Samozřejmostí by mělo být přesné definování přepravovaného nákladu a všech procesů souvisejících s přepravou. Pouze tak může makléř připravit pro dopravce pojištění na míru, tak aby pokrylo co největší množství potenciálních rizik.

Lepší podmínky pro L.C. Sokotrans
Nicole Krauzová

„Naše společnost od začátku svého působení v roce 1992 spolupracuje v oblasti pojištění s makléřskou firmou. Jsme malá firma a není v našich silách se v segmentu pojišťovnictví samostatně zorientovat. Makléř každoročně reviduje nabídky pojišťoven, připravuje souhrnný přehled a ten pak společně vyhodnocujeme hlavně co do rozsahu krytí a až v dalším sledu v návaznosti na výši pojistného,“ vysvětluje Nicole Krauzová, jednatel společnosti společnosti L.C. Sokotrans, a podotýká, že přepravu zboží podléhající režimu ADR je u některých pojistitelů nutné dopojistit. Historicky se už jednalo až o 100% příplatek za ADR jak u povinného ručení a havarijního pojištění, tak i u pojištění činnosti silničního dopravce. Díky dobrému škodnímu průběhu se však L.C. Sokotrans podařilo v řádu několika let vyjednat lepší podmínky, takže za základní pojištění platí méně než před 20 lety. Nicméně na základě některých škod a problémů s jejich likvidací nebo dle požadavků zákazníků byl sokolovský dopravce nucen dopojistit následující činnosti:

  • Odcizení
  • Nakládka a vykládka (Problémem úmluvy CMR je, že nakládku a vykládku výslovně neupravuje. Proto se tato činnost musí smluvně ošetřit se zákazníky a na základě toho pak pojistit.)
  • Pojištění vlastních nákladů dopravce (Důležité hlavně pro přepravu kapalin či sypkých hmot. Toto pojištění kryje náklady na přečerpání zboží, likvidaci kontaminovaného materiálu, přistavení náhradního vozidla atd.)
  • Pojištění „subdopravců“
  • Pojištění přepravy zboží ADR a přeprava prováděná v izotermických vozech
  • Zvláštní zájem na dodání
  • Kabotáž
  • Pojištění obecné odpovědnosti (Jedná se o krytí škod, které mohou vzniknout jinak nežli na přepravované zásilce. U kapalin a sypkých směsí jde o případy, kdy vykládkou kontaminované zásilky dojde ke znehodnocení již naskladněných zásob u příjemce.)
  • Pojištění odpovědnosti za věci užívané (Například za kontejner, který není majetkem L.C. Sokotrans, ale firma ho pouze přepravuje z terminálu na vykládku či nakládku v případě kombinované dopravy.)
Komplikace v plánování přeprav

„Nejčastěji řešíme škody na zásilce způsobené kontaminací předchozím přepravovaným produktem, přestože cisterny či cisternové kontejnery striktně čistíme výhradně u akreditovaných čistících stanic. Zde je stanovisko některých pojišťoven nejednotné. Tuto činnost každá pojišťovna neřadí pod odpovědnost silničního dopravce. U naší pojišťovny máme zmíněné plnění ujednáno a až následně si sama pojišťovna vymáhá regresem škodu u konkrétní čisticí stanice. V současné době je už trend takový, že i zákazníci na základě takovýchto událostí preventivně zařazují problematické produkty na „black list“ a nakládku preventivně neumožní ani vyčištěné cisterně.

Informace o zakázaných produktech dostáváme od našich zákazníků téměř ke všem objednávkám. Velmi nám to komplikuje optimální plánování přeprav s ohledem na časovou provázanost a také to hlavně způsobuje větší počet najetých prázdných kilometrů při nucených přejezdech,“ zdůrazňuje Nicole Krauzová.

Přesné informace jsou podmínkou

Asi nejsložitější škodní událostí, která sokolovského dopravce potkala, bylo v roce 2016 zatuhnutí materiálu ve dvou autocisternách, který byl v zimním období nakládán současně během jednoho dne v Belgii. Po příjezdu do Čech příjemce dopravní firmě L.C. Sokotrans oznámil, že materiál je zatuhlý a nelze jej standardní cestou (párou) ohřívat, protože by mohlo dojít k chemickému rozkladu. Díky tomu by se mohla vytvořit nízko koncentrovaná kyselina sírová, která by cisternu doslova „rozežrala“. Obě cisterny se vrátily zpět k výrobci a byly po dobu tří týdnů nahřívány teplou vodou, což znamenalo nejen náklady za přepracování znehodnoceného materiálu, ale i dlouhé prostoje a likvidaci velkého zbytku produktu.

„Protože při objednání ze strany zadavatele přepravy nám byl zaslán bezpečnostní datový list k přepravovanému produktu, pojišťovna nám chtěla plnění odmítnout i přesto, že nás zákazník výslovně neupozornil, že se tento produkt smí přepravovat výhradně v cisternách s vlastním ohřevem a teplota nesmí klesnout pod 20 stupňů, jinak se z kapaliny stane vosk, který nejde jednoduše zpátky rozpustit,“ vzpomíná Nicole Krauzová a dodává, že z tohoto důvodu zavedli v L.C. Sokotrans přesný postup, jak pracovat s novými zakázkami na přepravu a kde hledat úskalí. Žádná nová objednávka není odsouhlasena bez předchozího zaslání BDL k dané komoditě. Po důkladném prostudování pasáží kapitoly 7, 9, 10 a 14 se vyhodnocuje (v případě nutnosti i za pomoci bezpečnostního poradce), zda daný typ produktu je vůbec možné přepravovat.

„Se zákazníkem dále řešíme, při jaké teplotě se produkt nakládá a jaká je požadovaná teplota pro vykládku. V případě rizika nechtěného poklesu teploty v průběhu přepravy pak tuto přepravu plánujeme v cisterně s vlastním ohřevem. Dále preventivně zasíláme BDL na vytipované čistící stanice s dotazem, zda tuto komoditu umí po vykládce vyčistit,“ říká Nicole Krauzová, která by závěrem chtěla touto cestou poděkovat makléři spolupracujícímu s L.C. Sokotrans, protože bez jeho pomoci by firmě některé nepředvídatelné škody nebyly proplaceny. „Na základě vzájemných zkušeností z historie škodních událostí si troufám říct, že jsme pojištěni nejlépe, jak můžeme být, a určitě patříme mezi ty dodavatele, kteří se o zavinění a odpovědnosti za škodu se svými zákazníky nemusí soudit.“

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: DEKONTA, L.C. Sokotrans a Milan Otajovič