Manipulace a technika
Provozovatel skladu vybaveného regálovým systémem musí respektovat legislativu, vládní nařízení a příslušné normy, které jsou dnes harmonizovány v rámci EU. Minimálně jednou za rok by měl nechat zkontrolovat regálové zařízení specializovaným revizním technikem, který na to má oprávnění a certifikaci.

Jiří Toporcer, Specialista pro intralogistická řešení STILL ČR uvádí, že dodavatel je zodpovědný především provést dodání a montáž regálových systému v souladu s předpisy platnými v České republice. Při předání díla by mělo dojít k podpisu předávacího protokolu, proškolení obsluhy s užíváním regálového systému a toto potvrdit oboustranými podpisy. Ze strany provozovatele by mělo být dodrženo následující: Technická kontrola regálového systému by měla být prováděna proškolenou osobou ze strany dodavatele nebo i zákazníka, a to na základě Prevence rizik ust. § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a Rámcové směrnice č. 89/391/EEC o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v návaznosti na:

– ust. § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

– ust. § 4 odst. 1, odst. 2, odst. 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

– ČSN 26 9030 / 1998 “Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování“

– ČSN EN 15.635 / 2009 “Ocelové statické skladovací systémy – Používání a údržba skladovacího zařízení“

– ČSN EN 15.620 / 2009 “Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné regály – Tolerance, deformace a vůle”

„Jinými slovy – kontrolu může provádět kdokoliv, ale měl by být proškolený na základě výše uvedených norem,“ vysvětluje Jiří Toporcer a dodává, že technická kontrola by se měla dle zákona provádět pravidelně jednou do roka. Jednotlivé normy také určují, co vše je třeba kontrolovat. Například se jedná o svistlost stojin, průhyb nosníků, poškození výpletu rámu, poškození jednotlivých dílů, kontrolu ukotvení a kontrolu šroubových spojů.

Pozor na poškození vozíkem

Co může provozovatel skladu udělat, aby regály chránil? Jiří Toporcer doporučuje zeptat se dodavatele regálových systémů v rámci výběrového řízení, co v tomto směru nabízí. Vesměs by měl každý dodavatel nabídnout obdobné provedení, nicméně vždy se provedení může trochu lišit.

„Určitě doporučujeme zaměřit se na základní prvky ochran regálového systému, jako je ochrana stojiny, čelní ochrana rámu, která může být v provedení kotvení do země, nebo v platovém provedení na nacvaknutí přímo na stojinu. Dále pak občas provozy žádají zadní dorazy palet bránící prosunutí palety a následnému pádu, nebo kompletní zasítění zadní stěny regálu, které brání propadnutí drobného materiálu,“ vyjmenovává Jiří Toporcer, podle nějž představují nejchoulostivější místa regálů oblasti, kde se pohybuje manipulační technika, konce regálových systému, průjezdy, regály u dveří či vrat apod. Při manipulaci s paletami pak může dojít ke kontaktu manipulační techniky a regálového sytému. Čím je regálový systém vyšší tím je pro manipulanta taktéž náročnější manipulace s břemenem.

Přední stojiny v ohrožení

Manipulační techniku považuje za největší riziko pro regály rovněž David Popelka, servisní technik ve společnosti PROMAN, který upozorňuje na zlomení nebo prohnutí spodní části předních stojin a patek stojin z důvodu najetí manipulační techniky při vyskladnění nebo založení palety, promáčknutí a deformaci profilu nosníku při nesprávné výšce vidlí manipulační techniky, zmáčknutí profilu diagonály vymezující hloubku regálu při šikmém najíždějí manipulační techniky do regálu a na ohnutí konzoly a poškození šroubových spojů při šikmém najetí vidlí do konzoly. Provozovatel by měl proto pravidelně školit obsluhu manipulační techniky, provádět opravy poškozených dílů, regály vybavit ochrannými prvky jako jsou zarážky palet, zasítění, rohové a čelní zábrany, rošty, DTD desky, označit průjezdy a komunikaci barevnou páskou a reflexní samolepkou, používat nepoškozené palety a do regálu zakládat palety pro které byl regál projektován a obecně nepřetěžovat regálovou konstrukci.

Ochrana stojiny, tzv. bačkora

„Nejčastěji provozovatel poškozuje přední stojiny ve spodní části a promáčkne profil nosníku,“ uvádí příklad David Popelka, který doporučuje využívat dodavatele regálových systémů, pokud tuto službu nabízí, protože je schopen nabídnout opravu a díly v krátkém termínu včetně záruky na díly a montáž. Servisní technici a montážní pracovníci jsou pak od dodavatele proškoleni jakým způsobem revize a opravy provádět. Rovněž dokážou zkontrolovat nosnost a jsou schopni na místě posoudit závažnost poškození pro další postup při opravě. Navíc jsou proškoleni z bezpečnosti práce, práce ve výškách a mají platná oprávnění pro používaní montážní techniky. Prakticky u všech běžně používaných regálů je nutné pravidelně kontrolovat celkový stav regálové konstrukce, rozsah poškození sloupů, stojin, patek stojin, kotevních prvků, diagonál, nosníků, konzol, polic, rámů válečkových drah, válečkových lišt včetně doplňků, jako je uchycení zasítění, roštů, příčníků, DTD desek a také, zda je regál vybaven aktuálními tabulkami nosností.

Povinnosti dodavatele a provozovatele

Za co je u regálů zodpovědný dodavatel regálů a za co provozovatel? David Popelka vysvětluje, že dodavatel je zodpovědný za dodávku a montáž regálů dle projektu proškolenými montéry, předání provozní dokumentace včetně návodu a předávacího protokolu Dále je povinen seznámit vedoucího skladu se zjištěnými závadami, zaslat protokol o kontrole regálů, zaslat nabídku na opravu poškozených dílů regálů, provedení opravy poškozených dílů, provádět kontroly dle dohody s uživatelem regálů. Provozovatel je zodpovědný za školení řidičů manipulační techniky a skladníků. V případě poškození regálů musí zablokovat příslušná paletová místa a označit je reflexní páskou nebo samolepkou.

„Provozovatel by měl také objednávat kontroly regálů a vyžadovat dodržování všech předpisů pro provoz skladu v souladu s provozním řádem. Rovněž by měl určit odpovědnou osobu za provoz skladu, seznámit dodavatele se změnami výškových úrovní pro přepočítání nového zatížení regálové konstrukce a zajistit vyhotovení aktuální výkresové dokumentace,“ říká David Popelka.

Interní i externí kontroly
Kdy proběhne další kontrola?

Na nutnost provádění pravidelných kontrol upozorňuje také Jakub Eger, Systémový poradce Jungheinrich (ČR): „Základní věc, kterou může provozovatel udělat pro ochranu regálů, je jejich pravidelná technická kontrola, která by měla být prováděna externí firmou minimálně jednou za rok. Dle míry provozu by pak na regálech měla být prováděna pravidelná interní kontrola, ideálně jednou týdně. Případná poškození by měla být zapisována do deníku. Důležité je také dodržování zásad BOZP a místního řádu skladu. Zásadní je také volba vhodného vozíku pro konkrétní skladové řešení a s tím související řádné proškolení obsluhy vozíku. Tím je možné předejít poškození regálů. Vhodné je také využití bezpečnostních prvků na regály, jako je například ochrana stojin a rámů. Ochranu regálů je také možné zajistit formou automatizace skladových procesů, která eliminuje chyby lidského faktoru. Důležitá je správná volba vhodných vozíků a ochran rámů při vjezdu do uličky.“ Jakub Eger podotýká, že nejcitlivější místem jsou stojiny regálů ve výšce do cca 500 mm od podlahy, zejména u krajních stojin u vjezdu do uličky. U nich hrozí největší riziko poškození. „Kontroly regálů by měly být prováděny specializovanou firmou minimálně jednou za rok. Je třeba se zaměřit na správné používání regálů a jejich technických stav (zejména jejich poškození),“ doporučuje Jakub Eger.

Pozor na dominový efekt

Regálové systémy jsou nedílnou součástí většiny skladů. Ač se jedná vlastně o dobré „němé sluhy“, není radno je zanedbávat a spoléhat na to, že budou v pořádku sloužit stále dál a dál. „Nejenom, že jsou předepsány jejich pravidelné kontroly a revize, ale každé poškození regálu může být potenciálně nebezpečné a dominový efekt je lépe zkoušet s opravdovými kostkami domina někde na dovolené u stolu,“ doporučuje Patrik Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky Linde Material Handling Česká republika (Linde MH) a zdůrazňuje, že následky kolapsů regálových systémů bývají těžké, jak z hlediska materiálních škod, tak z hlediska možného poškození zdraví pracovníků. Povinnost provádět pravidelné revize regálových systémů vyplývá ze zákoníku práce a dalších nařízení a předpisů v souvislosti s požadavky na BOZP. Pravidelné kontroly a revize regálových systémů mohou včas odhalit poškození regálu způsobené manipulační technikou, jejíž řidič doufá, že se na kolizi nikdy nepřijde nebo nebude možné zjistit viníka, nebo zjistit deformaci vzniklou přetěžováním regálů.

Tři časové intervaly kontrol

V oddělení intralogistiky Linde MH doporučují provádět kontrolu a revize regálů ve třech časových intervalech: první kontrolou je prokazatelná a evidovaná týdenní kontrola regálových systémů odpovědnými pracovníky skladu. Při ní se odhalí na první pohled viditelné deformace, poškození nebo chybějící součásti. Druhým doporučeným intervalem je měsíční kontrola skladu, při které se prověřuje svislost stojin kvůli případným méně viditelným deformacím. Dále je třeba provést jednou ročně revizi nezávislým kvalifikovaným odborníkem, který provede potřebná kontrolní proměření a zevrubnou kontrolu.

Patrik Gescheidt podotýká: „Správné a včasné provádění revizí regálových systémů je velmi důležité a má podobná pravidla jako provádění pravidelných kontrol bezpečnosti provozu manipulační techniky. Proto se procesy nastavené v naší firmě vzájemně podobají, jsou samozřejmou součástí systému managementu jakosti a je pro ně používán stejný informační systém.“

Před poškozením regálových systémů manipulační technikou je vhodné sklad vybavit ochrannými prvky s deformační zónou, aby se vozíky s regály vůbec nemohly dostat do kolize. Výrazně značené ochranné prvky mají také silný preventivní efekt, že si řidiči vůbec uvědomí, že ke kolizi může dojít a nebezpečné místo vnímají například i periferním viděním. Samotnou manipulační techniku je možné také vybavit čidly nárazů a monitorovacím systémem, čímž ubyde případů, kdy řidič narazí do regálu, ale věc nepřizná a doufá, že se na něj nepřijde. Regály je nutné zatěžovat správným způsobem, a hlavně je nepřetěžovat, respektovat štítky nosnosti a návody k použití.

„V žádném případě není přípustné, aby na regálových systémech byly po dodání prováděny úpravy bez konzultace a odsouhlasení dodavatelem, které by mohly narušovat stabilitu celého řešení,“ upozorňuje na závěr Patrik Gescheidt.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: DACHSER, Jungheinrich, STILL a Václav Podstawka