Doprava a spedice

Evropský parlament v letošním roce schválil takzvaný balíček mobility, který mimo jiné upravuje pravidla pro řidiče mezinárodní kamionové a autobusové dopravy.

Vladimír Fišer

Parlamentní podoba je blízká té, na které se v prosinci po dlouhých jednáních shodli ministři dopravy členských států Evropské unie. Přestože silniční nákladní dopravci Balíček mobility víceméně přivítali pozitivně, Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu (UIRR) jejich nadšení rozhodně nesdílí. Balíček mobility 1 prošel schvalováním evropským parlamentem ve znění trialogové dohody (to znamená závěrů třístranného jednání Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady) z minulého roku. Sdružení operátorů kombinované dopravy UIRR tuto dohodu silně kritizovalo za nové ustanovení, které členským státům nově nabízí možnost pozastavit platnost článku 4, směrnice o kombinované dopravě na jejich území, pokud si to přejí. Sdružení zastává názor, že nové ustanovení v balíčku mobility 1 umožňující pozastavení článku 4 evropské směrnice o kombinované dopravě z roku 1992 není v zájmu kombinované dopravy. Odvětví kombinované dopravy se hodlá zapojit do kampaně proti uplatňování ustanovení, které pozastavení článku 4 umožňuje.

Kdo bude jezdit poslední míli?
Ucelený vlak na terminálu v Lovosicích

O čem článek 4 směrnice 92/106 pojednává? „Všichni dopravci usazení v členském státě, kteří splňují podmínky přístupu k povolání a přístupu na trh pro přepravu zboží mezi členskými státy, mají právo provádět v rámci operace kombinované dopravy mezi členskými státy počáteční a nebo koncové úseky silniční přepravy zboží, které tvoří nedílnou součást operace kombinované dopravy a které mohou nebo nemusí zahrnovat překročení hranice,“ vysvětluje Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI, který upozorňuje, že článek 4 legalizuje provádění přeprav na takzvané první a poslední míli v rámci řetězce kombinované přepravy i v zahraničí, aniž by tyto přepravy byly členskými státy považovány za nepovolenou kabotáž. „Nově budou moci členské státy na základě balíčku mobility 1 toto ustanovení zneplatnit a tím pádem si vynucovat, aby svozy a rozvozy z terminálů kombinované dopravy prováděli především místní silniční dopravci, zatímco ti zahraniční jen v rámci omezujících pravidel o kabotáži.“

Hrozí narušení obchodních modelů

Podle Vladimíra Fišera reagovali členové UIRR velmi důrazně a vysvětlovali, že dodržování právní rovnocennosti mezi přeshraniční kombinovanou dopravou a přímou mezinárodní silniční nákladní dopravou z domu do domu, s níž tato koresponduje, je naprosto zásadní. Přesně toto je zakotveno v článku 4 směrnice o kombinované dopravě.

„V průběhu desetiletí se článek 4 stal již od roku 1975 oporou řetězců kombinované dopravy, takže odstraněním tohoto konkrétního pilíře hrozí narušení několika obchodních modelů v oblasti kombinované dopravy,“ tvrdí Vladimír Fišer a poukazuje na skutečnost, že dosavadní kampaň sice nedosáhla odstranění samotného ustanovení z balíčku mobility, avšak udělala hodně pro to, aby dostala kombinovanou dopravu do centra pozornosti. Díky tomu položila základy kampaně, která by měla začít na podzim, aby se členské státy nerozhodly článek 4 pozastavit.

Podle mínění Vladimíra Fišera členské státy stále více ukazují, že chápou významnou roli, kterou musí kombinovaná doprava hrát při dekarbonizaci evropské ekonomiky. A proto je třeba, aby to podpořily a prokázaly přijetím a vyhlášením opatření, která sektor kombinované dopravy zvýhodňují. Evropská komise mezitím zadala studii na posouzení dopadu nového ustanovení o pozastavení článku 4. Komise je povinna analyzovat jeho dopady, a pokud studie dospěje k závěru, že to kombinovanou dopravu poškozuje, podnikne proti tomu kroky.

Text a foto: Václav Podstawka