Doprava a spedice
Pokud chceme hovořit o multimodálním přepravním systému, jedná se o využití unifikované jednotky více než jedním druhem dopravy.

Pod pojem unifikovaná dopravní jednotka si představme kontejner, do kterého se umístí kusy, látky volně ložené nebo se může jednat o cisternový kontejner, resp. přemístitelnou cisternu. Jak již bylo několikrát zmíněno, do multimodální přepravy zasahuje mezinárodní legislativa o nebezpečných věcech. Dohoda ADR je pro silniční přepravu, Řád RID pro železniční, Dohoda ADN pro vnitrozemské vodní cesty (řeky), IMDG-CODE pro námořní a ICAO-TI pro letectví.

Na stránkách časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD jsme několikrát zmiňovali některé z rozdílů mezi přepravou nebezpečných věcí po silnici a po moři. Společnost DEKRA CZ pořádá pravidelně semináře a kurzy zaměřené na tyto oblasti přepravy, a tak z těchto zkušeností můžeme říct, že téměř na každém semináři směřují dotazy k požadavkům na přepravu nebezpečných věcí v režimech vynětí z platnosti. Dnes si tedy stručně popíšeme požadavky na režim podlimitního, omezeného a vyňatého množství s důrazem na rozdíl mezi přepravou po silnici a po moři.

Podlimitní množství

Dohoda ADR definuje přepravu v podlimitním množství v pododdílu 1.1.3.6. Jednou z velkých výhod, kterou bezpochyby u toho režimu vnímáme, je možnost neznačit dopravní jednotku oranžovými tabulkami. V rámci námořní přepravy musíme na tento režim zapomenout, neboť IMDG-Code tento režim vůbec nezná. To znamená, že až do přístavu můžeme zásilku v odpovídajícím množství přepravit v podlimitním režimu. Na námořní plavidlo ji však musíme předat s řádnými doklady (IMO deklarací) a v plně značené dopravní jednotce. Dále nesmíme zapomenout, že IMDG-Code má přísnější požadavky na značení kusů. Například na kusech musí být pro námořní přepravu kromě UN čísla a bezpečnostních značek, případně doplňkové značky, ještě oficiální pojmenování látky, a to minimálně v anglickém jazyce.

Omezené množství
Značka pro omezené množství

Poměrně oblíbený a odesilateli často využívaný režim je omezené množství. Typickým znakem je značka „diamantu“ na kusech. Odesilatelé, kteří posílají takto připravené zásilky pouze po silnici, jsou zvyklí, že dle kapitoly 3.4 dohody ADR stačí dodržet předepsané množství na vnitřní obal daného UN čísla a množství na vnější obal a kus označit značkou diamantu v minimálním rozměru 100 x 100 mm. Kontejner či dopravní jednotka se značí značkou „velkého diamantu“ (min. 250 x 250 mm) teprve ve chvíli, kdy množství naložených kusů přesáhne 8 tun. Mezinárodní IMDG-Code vyžaduje značení kontejneru, resp. dopravní jednotky s kusy balenými v režimu omezeného množství vždy. To znamená, že stačí jeden naložený kus. Dalším podstatným rozdílem je, že IMDG-Code vyžaduje pro námořní přepravu kusů balených v omezeném množství přepravní doklad. IMO deklarace musí být kompletně vyplněná, navíc musí obsahovat pro danou položku zápis „Limited Quantity“ či „LTD QTY“.

Vyňaté množství
Značka pro vyňaté množství

Další režim, který bychom měli zmínit, je vyňaté množství. Tento režim byl původně vytvořen pro leteckou přepravu vzorků nebezpečných věcí. Vzorkem chápeme malé množství nebezpečné věci. Kvůli tomuto malému množství není pro IMDG-Code a koneckonců i pro přepravu po silnici tento režim příliš často využívaný. Nicméně poznáme tento režim díky charakteristické značce pro vyňaté množství, minimální rozměr 100 x 100 mm, v horní polovině písmeno „E“ v kroužku a v dolní polovině značky číslo vzoru bezpečnostní značky pro hlavní nebezpečí látky a informace o odesilateli, resp. příjemci. Takto připravené kusy mají limitovaná množství na vnitřní i vnější obal dle povahy konkrétního UN čísla. Při splnění těchto požadavků lze do kontejneru či vozidla naložit maximálně 1000 kusů. Pokud budeme přepravu realizovat jen po silnici, nebudeme potřebovat dle kapitoly 3.5 dohody ADR přepravní doklad. IMDG-Code pro námořní přepravu vyžaduje standardně vyplněnou IMO deklaraci, navíc se zápisem „Dangerous goods in excepted quantities“.

Text a foto: Hana Beranová, DEKRA CZ