Doprava a spedice
Železniční vlečky jsou hlavním prostředkem pro přístup zboží k železniční přepravě. Jejich technický stav často neodpovídá jejich významu a přístupu majitelů vleček. Jednak je to vysokou finanční náročností a jednat také vysokou administrativní zátěží spojenou se zajištěním provozu na železniční vlečce.

Podpora rozvoje železničních vleček je zakotvena v dopravní politice. Aby však nezůstalo jen u politických proklamací, vznikla před rokem pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva dopravy ČR, Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD a Výboru pro logistiku Svazu chemického průmyslu ČR, která se intenzivně zabývá přípravu programu podpory rozvoje železničních vleček. Díky argumentaci a výstupům této pracovní skupiny byl zmíněný program zařazen do Operačního programu Doprava III a jsou připraveny základní obrysy podmínek tohoto programu.

Jedním ze zásadních výstupů popsané spolupráce jsou i výsledky dotazníkového průzkumu provedeného v okruhu odborné veřejnosti, tedy potenciálních zájemců o čerpání podpory v této oblasti. Z výsledků vybírám tři hlavní směry využití podpory. Jedná se zejména o výstavbu nových manipulačních a odstavných kolejí a míst pro ložné manipulace, popřípadě modernizace stávajících, modernizaci zabezpečovacích zařízení vlečky a revitalizaci infrastruktury, to je železničních mostů, kolejových vah, výhybek a další, zaměřenou na zvýšení traťové únosnosti kolejiště vlečky. Příprava projektu v úzké součinnosti s odbornou veřejností dává předpoklady k tomu, aby byl program podpory rozvoje vleček připraven tak, že bude zajímavý jak pro jeho příjemce, tedy vlastníky vleček, tak pro celé odvětví železniční dopravy, kterému přinese předpokládaný rozvoj a rozšíření počtu a kvality přístupových bodů. Jelikož v současné době probíhá proces notifikace programu, lze jej představit pouze v základních rysech.

Program podpory rozvoje vleček bude určen pro vlastníky železničních vleček, kteří mají sídlo na území České republiky. Jako vlastník vlečky je z tohoto pohledu považován i subjekt, který doloží právo k užívání vlečky (například nájemní smlouvou) na dobu nejméně 10 let. Jeho prostřednictvím bude možné financovat až 49 % uznatelných nákladů projektu. Způsobilými náklady budou výlučně investice související s železniční vlečkou a zařízeními souvisejícími přímo s vlečkou. Dále jimi mohou být též náklady na nákup potřebných pozemků, případně vlečky, která je v současnosti v neprovozním stavu, pokud tyto náklady nebudou překračovat stanovené procento z celkových způsobilých nákladů projektu, náklady na vypracování stavebního/technologického projektu vlečky, opět pokud překračovat stanovené procento z celkových způsobilých nákladů projektu a náklady na přípravu a administraci příslušné projektové žádosti do Operačního programu Doprava a náklady na publicitu projektu související s poskytnutím veřejné podpory z Operačního programu Doprava. Tento druh nákladů opět nebude smět překročit stanovené procento způsobilých nákladů.

Výše dovoleného podílu výše uvedených nákladů bude stanovena v rámci specifických podmínek a bude se odvíjet od možností pravidel Operačního programu Doprava III. Náklady na zpracování projektů budou způsobilé i v případě, že vznikly před podáním žádosti o podporu. Konkrétně se jedná zejména o náklady na:

  • projektovou dokumentaci (včetně stavebního dozoru),
  • přípravu staveniště,
  • zakládání staveb,
  • zemní práce,
  • kolejové napojení (železniční svršek a spodek),
  • napojení pozemních komunikací (manipulační plochy),
  • stavby,
  • překládací zařízení (zařízení pro nakládku, vykládku nebo překládku),
  • vybavení,   
  • enviromentální opatření a nákup vlečky, nebo nezbytných pozemků pro rozšíření vlečky.

Zásadní v hodnocení projektů bude přínos k rozvoji železniční nákladní dopravy, snížení uhlíkové stopy a zvýšení nebo alespoň zachování současného stavu objemů zboží nakládaného nebo vykládaného na železniční vlečce. Přesnější podmínky tohoto programu bude možné zveřejnit v průběhu jara příštího roku a na přelomu roků 2022 a 2023 bude pravděpodobně vypsána první výzva tohoto programu.

Program podpory rozvoje vleček nelze brát jako jediné opatření vedoucí k rozvoji a lepšímu využití železniční nákladní dopravy. Proto ve stejnou dobu probíhají další kroky k zatraktivnění železniční nákladní dopravy, jako jsou práce na strategii vlakotvorných stanic, které by v budoucnu mohly a měly sloužit jako další kapacitní nakládkové a vykládkové body, celkové zvyšování kapacity železniční infrastruktury pro nákladní dopravu a podpora překladišť kombinované dopravy, jako dalších přístupových bodů k využívání železniční dopravy více zákazníky.

Jiří Kalenský, Ministerstvo dopravy ČR

Foto: Václav Podstawka