Doprava a spedice
Kombinovaná doprava, jako velmi moderní a progresivní způsob přepravy zboží, poskytuje mnoho příležitostí pro efektivní, ekonomické a ekologické způsoby transportu, a to nejen v návaznosti na přepravu námořní, ale také pro tu kontinentální, kde nahrazuje přímou silniční. Ve všech případech se jedná o kombinaci více druhů dopravy, zpravidla silnice a železnice. Silniční přeprava se podílí na takzvané první, resp. poslední míli, kterou nelze realizovat po železnici, pokud není zákazník vybaven železniční infrastrukturou.

Pro dílčí přepravní úseky je potřeba každou zásilku vybavit odpovídající dokumentací dle pravidel pro silniční, příp. železniční přepravu. Na silnici nákladním listem CMR, na železnici přepravním listem CIM. Obsah základních informaci je podobný a zahrnuje odesílatele, příjemce, identifikaci dopravce, popis zboží a u nebezpečných nákladů rozšířené informace podle požadavků kapitoly 5.4 ADR, resp. RID. Mezi ně patří zejména UN, oficiální pojmenování, obalová skupina, čísla bezpečnostních značek a případně další údaje dle konkrétního nákladu. Vzhledem k tomu, že se značná část zásilek přepravuje před, nebo po námořní přepravě, jsou takové kontejnery zpravidla značeny v souladu s podmínkami IMDG Code, a proto i v přepravních dokladech pro silnici a železnici je uváděno ustanovení dle 1.1.4.2.1 odkazující se na odlišné značení. Informací v přepravních dokladech však může být uváděno mnohem více. Například u LCL zásilek, u kterých může být v jednom kontejneru více nebezpečných nákladů, jsou tato data důsledně rozepsána v Doplňkovém listu CMR, resp. v příloze k nákladnímu listu CIM.

Manipulace s kontejnerem na překladišti METRANS

U námořních kontejnerů došlo v oblasti přepravní dokumentace k částečnému zjednodušení, jelikož s novým vydáním ADR a RID 2023 odpadá povinnost fyzicky provázet zásilku směrem do přístavu Osvědčením o naložení kontejneru dle 5.4.2. ADR, resp. RID. Odesílatel může nově tento dokument dodat námořní společnosti například elektronickou cestou. Zachování povinných informací pro přepravu zůstává dle již uvedených kritérií pro přepravní dokumentaci.

Mezi další povinnosti dopravce, ať již železničního nebo silničního, patří vybavit posádku písemnými Pokyny pro případ nehody. Mají je jak řidiči vozidel, tak strojvůdci na palubě lokomotivy, a to vždy v jazyce, který je řidiči nebo strojvůdci srozumitelný. V ucelených vlacích, které projíždí více státy a na cestě se strojvedoucí střídají, musí být k dispozici tyto Pokyny v několik jazykových mutacích. Další povinnou výbavou jsou například prostředky pro obecnou a osobní ochranu dle 8.1.5 ADR, případně dle zvláštních předpisů pro železniční přepravu.

Protože skupina METRANS patří mezi dynamicky se rozvíjející společnosti, je i oblast přepravních dokumentů stále rozvíjena a modernizována. Tvorba přepravních dokumentů je prováděna automaticky, na základě informací z objednávek zákazníků a dalších vstupních kroků, kdy jsou v provozním systému MIS (METRANS informační systém) vyplněny kompletní informace o přepravovaném nákladu a které plně obsáhnou povinné údaje uváděné v přepravních dokumentech. Systém má i vlastní kontrolní mechanismy, a tak neumožňuje pro přepravu odbavit zásilku, u které nejsou zpracovány veškeré potřebné informace. Tisk dokumentů probíhá zcela automaticky, čímž je odstraněno riziko nesprávných zápisů v přepravních dokladech, jak často sledujeme při běžných přepravách nebezpečných nákladů. U dokumentů, u kterých to legislativa umožňuje, dochází k postupné digitalizaci, a tak například v ucelených kontejnerových vlacích společnosti METRANS již strojvedoucí nenosí obálky s přepravními dokumenty, ale mají veškerou povinnou a doplňkovou průvodní dokumentaci v elektronické podobě v palubním počítači v lokomotivě. Tím se jednak eliminovalo riziko znehodnocení nebo dokonce ztráty dokumentů, ale také se snížila spotřeba papíru, čímž došlo k dalšímu posunu v environmentálním chování společnosti. Při více než 600 vypravených vlacích týdně se jedná o tuny uspořeného papíru ročně, a to není málo.

Veškerá dokumentace je digitálně archivována a snadno dostupná pro další potřebné operace. Ať se jedná o dodání dokladů zákazníkům, pro vlastní potřeby kontroly či další účely.  Zpracování potom probíhá velmi rychle a efektivně. Do budoucna se plánují další kroky, které umožní digitalizaci přepravní dokumentace posunout ještě dále, a je pouze otázkou času, kdy se oblast přepravní dokumentace v kombinované přepravě ve společnosti METRANS přesune do ryze virtuálního světa, kde slovo chybovost bude již zcela neznámým pojmem.

V případě, že Vás tento článek zaujal a máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat, jsme Vám k dispozici. I proto jsme založili METRANS Academy, kde se snažíme být k dispozici všem, kteří mají zájem, příp. potřebují poradit.

Jaroslav Fürst, METRANS

Foto: Václav Podstawka