Doprava a spedice
Snaha o splavnění Labe směrem k německým hranicím zatím představuje proces, který asi nikdy neskončí. Se současným stavem čtenáře časopisu praktická LOGISTIKA seznámil Tomáš Lukaštík, zastupující tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR.

V rámci procesu posuzování vlivů připravované Koncepce vodní dopravy (KVD) na životní prostředí (tzv. proces SEA) byl shledán její významně negativní vliv (konkrétně se jedná o opatření „Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz“ zahrnujícího návrh záměru Plavební stupeň Děčín (PSD) na chráněný druh bobra evropského v Evropsky významné lokalitě Labské údolí a Porta Bohemica a dále na chráněné přírodní stanoviště bahnitých břehů řek s vegetací Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (dále jen stanoviště 3270) v Evropsky významné lokalitě Labské údolí. Podle ustanovení článku 6 Směrnice o stanovištích (92/43/EHS) a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lze v takovém případě příslušnou koncepci nebo záměr schválit pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy NATURA 2000.

Vláda České republiky na svém jednání dne 17.1.2018 přijala Usnesení č.46, které lze považovat za doklad existence naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu KVD.  Přihlédneme-li k historickému vývoji řešení celé problematiky splavnění řeky Labe v úseku mezi vodním dílem Střekov (Ústí nad Labem) a státní hranicí ČR/SRN, byla v minulosti učiněna řada mezirezortních dohod a řada iniciačních rozhodnutí, a to i na úrovni Vlády ČR. Současně lze konstatovat, že výše uvedené usnesení vlády, které navazuje na usnesení č. 685 z 25.09.2017 má z hlediska řešení dopravně environmentálních střetů zásadní význam.

Následná jednání a korespondence mezi MD, ŘVC a MŽP k tématu uložení kompenzačních opatření k výše uvedeným vlivům KVD na soustavu NATURA 2000 ukázaly, že existují rozdílné pohledy na možnosti vymezení kompenzačních opatření, jejich pojetí i procesní a institucionální stránku věci. Dne 14.11.2018 vydala Správa Národního parku České Švýcarsko (NPČŠ) stanovisko, jehož závěrem je nemožnost stanovení kompenzačních opatření pro stanoviště 3270. Následně Vláda ČR přijala Usnesení č. 781, kterým vyjádřila se stanoviskem Správy NPČŠ nesouhlas.

Zároveň byla prověřena korespondencí s Evropskou komisí možnost realizace odpovídajících kompenzačních opatření k negativním vlivům KVD na území jiného členského státu, a to s negativním výsledkem.

Aktuálně se MD a ŘVC opírá o právní rozbory a stanoviska, že detailní znalost a projektové stanovení kompenzačních opatření je nezbytné pro projektovou EIA. Aktuálně celou problematiku týkající se kompenzačních opatření společně řeší MD, MŽP a MZe.