Distribuce a zásobování

Příprava zásilek k expedici vyžaduje precizní práci a zodpovědný přístup zejména tehdy, pokud se jedná o zásilky s nebezpečným zbožím. O své zkušenosti se s námi rozdělili odborníci ze společností Brenntag CR a DACHSER Czech Republic.

Dodávky zboží ze společnosti Brenntag CR směřují především do sektorů chemického průmyslu, potravinářství, krmiv, farmacie a kosmetiky.

Hořlavé i nehořlavé kapaliny se plní jak do malých, tak do objemnějších balení dle objednávky zákazníka. Žíravé látky jako jsou kyseliny, louhy, oxidující materiály, ostatní meziprodukty a aditiva jsou distribuovány v plastových kanystrech, sudech a IBC o objemech 5, 10, 25, 30, 60, 120, 220, 600 a 1000 litrů.

Hořlaviny Brenntag CR expeduje většinou v ocelových obalech o objemu 1, 5, 10, 30, 220 a 1000 litrů. Některé hořlavé materiály jsou plněny do lakovaných a zinkových sudů, plastových sudů s antistatickou úpravou, případně do nerezových IBC.

Manipulace ve skladu DACHSER Hradec Králové

Sypké materiály jsou distribuovány ve velkoobjemových pytlích s hmotností 5 kg do 1000 kg.

„Každý obal pro zboží klasifikované dle dohody ADR (UN kódem a obalovou skupinou) musí odpovídat konstrukčnímu typu, který vyhověl zkouškám dle odpovídajících předpisů. Každý takový obal tedy musí být opatřen UN kódem obalu,“ vysvětluje Martin Tůma, HSE Manager ve společnosti Brenntag CR.

Zásilky i vozidla je nutné kontrolovat

Co obnáší jejich příprava k distribuci?Martin Tůma uvádí, že před distribucí materiálu je získán vzorek a testován v laboratoři Brenntag CR na některé kvalitativní, ale i kvantitativní ukazatele. Některé vzorky jsou odebírány pro zákazníky na požádání. Celý proces schvalování dodávky je následně sledován on-line v informačním systému příslušného tzv. Workflow. Vzorky jsou dle charakteristiky produktu plněny do vzorkovnic v objemu: 250, 500, 1000 a 2000 ml.

„Výstupní kontrola probíhá při nakládce operátory za přítomnosti řidiče vozidla. Kontroluje se produkt, jeho obal a připravenost k přepravě,“ říká Martin Tůma a dodává, že u každého produktu kontroluje pracovník nakládky číslo artiklu, šarži, expiraci, množství, vše v porovnání s dodacím listem. Kontroluje se také správnost etiket s bezpečnostními údaji.

U obalu dochází ke kontrole neporušenosti a čistoty. U kontejnerů s kapalinami je nutné zkontrolovat číslo kontejneru.

Nakonec se kontroluje umístění a upevnění produktu na paletě. Pytlovaný materiál musí být dostatečně obalen pružnou fólií, sudy se k paletám fixují páskami, případně stahují pružnou fólií. Některé produkty musí být od palety odděleny papírovou proložkou, podloženy protiskluzovými podložkami atd.

Velice důležité je správné označení zásilky

„Externí dopravci jsou při vjezdu do areálu podrobováni přísným kontrolním kritériím, zda splňují náležitosti dle dohody ADR dle kontrolního listu vozidla,“ podotýká Martin Tůma a upozorňuje, že řidič vozidla je povinen zajistit zboží v řádně fixovaných obalech tak, aby při transportu nedošlo k jeho poškození. Musí být vždy použit systém, zajišťující břemeno umístěné na přepravním prostředku proti posouvání ve všech směrech a překlopení (aretace, blokování, přivazování nebo kombinace blokování a přivazování). Jejich výběr a užití závisí na uspořádání a konstrukci ložné plochy vozidla, možnostech zajištění a na druhu přepravovaného nákladu.

Každý řidič přepravující zboží v režimu ADR je vybaven dokladem o uzavření přepravní smlouvy (přepravním listem, tzv. CMR), dodacím a materiálovým listem, případně atestem o kontrole přepravovaného materiálu a kontrolním listem vozidla. Každé vozidlo je zároveň opatřeno písemnými pokyny podle dohody ADR popisujícími činnosti v případě nehody nebo nouzové situace.

Při kontrolách pomáhá IS

Společnost DACHSER Czech Republic se jako logistický provider s požadavky na přepravu nebezpečných věcí setkává na denní bázi. V jeho síti sběrné služby se některé druhy nebezpečných věcí díky vlastnímu IT systému a kontrole kvality přepravují společně s ostatním, běžným zbožím, případně jezdí celé soupravy s ADR nákladem. Jaké přípravy předcházejí distribuci takových zásilek?

Rozdělení a zařazení do tříd nebezpečnosti vychází z chemických vlastností daného produktu, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Všechny podmínky pro zásilky klasifikované jako nebezpečné zboží, tedy pro jejich balení, značení a distribuci jsou pak dány pokyny uvedenými v dohodě ADR.

„Co je před přepravou nezbytné připravit jsou dokumenty k zásilce. Od zákazníka potřebujeme vědět UN číslo, název, obalovou skupinu, třídu nebezpečnosti, omezení pro průjezd tunely a také zda má být zásilka označena jako látka ohrožující životní prostředí,“ vysvětluje Petr Chalupný, Project Manager DACHSER Chem-Logistics.

Kontrola ADR zásilky je prvotně prováděna při jejím vyzvednutí u zákazníka. Řidič provede kontrolu balení, značení, zda není obal poškozen a také jestli má v IT aplikaci na svém mobilním terminálu zásilku správně označenou jako „nebezpečnou“. Při přepravě sběrnou službou dochází po vyzvednutí zboží od zákazníka ke konsolidaci sběrných linek na DACHSER pobočkách. Tam je každá zásilka znovu zkontrolována při vstupu a poté opakovaně při nakládce na linku, která jí přepraví na cílovou DACHSER pobočku, jež má na starosti distribuci na poslední míli k zákazníkovi. Při každé takové překládce a manipulaci je zásilka znovu prohlédnuta, kontroluje se odpovídající označení, neporušenost balení a správnost dat.

„Díky našim IT systémům propojeným s těmi zákaznickými přes EDI u nás funguje avizace zásilek, takže s předstihem víme, jaké zboží bude u zákazníka skutečně fyzicky naloženo a přepraveno na naše depo. To nám dává možnost se na převzetí ADR zásilek předem připravit,“ podotýká Petr Chalupný. DACHSER má zároveň na každé pobočce bezpečnostního poradce, který v případě pochybností operativně se zákazníkem vzniklou situaci řeší.

Pokud je zásilka přepravována do vzdálených destinací, kdy po pozemní přepravě následuje přeprava námořní nebo letecká, musí odesílatel splnit i náležitosti předpisů IMDG Code a IATA DGR. Přípravu dokumentů v souladu s potřebnými nařízeními má na starosti divize DACHSER ASL. Česká pobočka sídlí na Letišti Václava Havla a je s kolegy z divize pozemních přeprav v úzkém kontaktu.

DACHSER přepravuje ADR zásilky od vzorků o objemu několika mililitrů až po tisícilitrové IBC v rámci své logistické sítě. Všechna rozvozová, svozová a linková vozidla a soupravy jsou vybavena pro přepravu nebezpečného zboží a DACHSER pobočky pracují se stejným systémem. Vše zastřešuje oborové řešení DACHSER Chem-Logistics, v rámci kterého bylo jen v minulém roce přepraveno více než 4,1 milionu zásilek.

Text a foto Václav Podstawka