Události
Dne 14. dubna proběhl jubilejní 30. Kurz Aplikované Chemické Legislativy „KACHLE“, který organizuje DEKRA CZ. Již potřetí z důvodu epidemiologické situace kurz proběhl formou webináře.

Kurzu se pravidelně účastní zástupci společnostní z řad výrobců, dovozců, distributorů a uživatelů chemických látek a směsí. Tentokrát si téměř sedmdesát účastníků vyslechlo poutavé přednášky na téma od aktualit v chemické legislativě přes kontroly v oblasti chemických látek až po chemické havárie a prekurzory výbušnin. V roli přednášejících se vystřídalo mnoho odborníků jak z řad organizátora, tak externích spolupracovníků.

Jako již tradičně se úvodní přednášky ujala specialistka DEKRA CZ Alena Jelínková, která se věnovala aktualitám v chemické legislativě, zejména z pohledu novinek v nařízení REACH, CLP, biocidů, související legislativy a informacím z ECHA. Dalším zajímavým tématem a nyní často diskutovanou oblastí byla přednáška z Ministerstva životního prostředí ČR týkající se nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., který je v účinnosti od 1. ledna 2021. Tato přednáška byla zaměřena na změny, povinnosti a dopady na firmy. Bylo zmíněno i shromažďování a skladování odpadů, jejich evidence a ohlašování. V rámci přednášky nebyly opomenuty ani změny ročních limitů při hlášení. V případě potřeby poradenství v oblasti odpadů se můžete obrátit na zaměstnance společnosti DEKRA CZ.

Dále následovala přednáška od specialistky BOZP, PO na praktické téma zaměřené na požadavky na ochranné pracovní prostředky při uvádění na trh a doporučený proces a postup při jejich výběru. Přednáška byla tematicky orientována na ochranu osob při nakládání s chemickými látkami a směsmi. Následovala přednáška ohledně kontrol, neshod a sankcí v oblasti chemických látek od české inspekce životního prostředí (ČIŽP), kdy byly představeny také oblasti plánovaných kontrol v následujících letech.

V odpolední části konference zazněly přednášky odboru průmyslové ekologie z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. První z přednášek obsahovala informace z jednání výboru členských státu (MSC) při ECHA, což je důležitý výbor Evropské agentury pro chemické látky.  Byly zmíněny návrhy, stanoviska, doporučení týkajících se SVHC látek (látky vzbuzující mimořádné obavy) s nově zařazenými látkami do seznamu a povolování či omezování těchto látek dle REACH. Druhá přednáška byla zaměřena na databázi údajů o předmětech s obsahem SVHC látek (SCIP), kdy byla vysvětlena oznamovací povinnost, práce s databází a postup oznamování SVHC látek v předmětech a složených výrobcích.

Další příspěvek byl zaměřen na téma oznamovacích povinností podle nařízení CLP a chemického zákona od specialistky DEKRA Marie Weissové. Příspěvek zahrnoval shrnutí, kdo a kdy má povinnost látky oznamovat, jaké informace je potřeba vložit do databáze s praktickou ukázkou i určitá specifika. Dále se přednáška věnovala UFI kódům (jednoznačný identifikátor složení) a jejich generování, kdy se jedná o novou povinnou informaci od 1. ledna 2021 při oznamování nebezpečných směsí do registru Chemických látek a prostředků (CHLAP). Případní zájemci se mohou zúčastnit DEKRA workshopu, který se na tuto oblast zaměří.

V závěrečné části konference zazněla velmi poutavá přednáška z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce na téma chemické havárie s účastí chemických látek. Byly zde zmíněny ukázky reálných chemických havárií: únik toxického dioxinu z továrny v Italském Sevesu v roce 1976, únik methylisokyanátu v Indickém Bhópalu či únik kyanidu v Rumunském Baia Mare. Dále byla zmíněna exploze dusičnanu amonného ve Francouzském Toulouse a loňský výbuch dusičnanu amonného v Bejrútském přístavu. Součástí příspěvku byla mimo jiné prevence závažných havárií (PZH), související analýza rizik a její problémy v praxi.

Poslední příspěvek na konferenci se věnoval změnám pravidel pro zpřístupňování a držení prekurzorů výbušnin od Českého báňského úřadu. Byl zaměřen převážně na významné legislativní změny s širokou působností a dále byl zmíněn návrh adaptačního zákona o prekurzorech v České republice.

Všem, kteří se na přípravách a realizaci podíleli, patří velký dík za pomoc při propagaci, skvěle zvládnutou organizaci a profesionální přístup nejen při řešení dotazů jednotlivých účastníků v rámci diskusí.

Už nyní pro Vás připravujeme další kurz – 31. KACHLE, který proběhne na podzim tohoto roku, a několik tematicky zaměřených intenzivních seminářů. Můžete se těšit na seminář ohledně odpadového hospodářství včetně nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. či školení na UFI kódy. Sledujte naše webové stránky www.dekrakurzy.cz/skoleni/kachle. Přihlásit se můžete na tomto uvedeném odkazu nebo e-mailem na chemie.cz@dekra.com. Těšíme se na Vaši účast!

Anna Švrčula, DEKRA CZ

Foto: Bochemie