Události
V březnu tohoto roku se mělo uskutečnit pravidelné společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí, které však z důvodu šíření viru Covid-19 muselo být přeloženo na podzim letošního roku. Na základě této skutečnosti, z důvodu velkého množství práce a z organizačních důvodů se proto uskutečnilo podzimní Společné zasedání ADN/ADR a RID.

Zasedání proběhlo částečně formou videokonference a částečně přímo prezentační formou od 10. do 11. září v Bernu a od 14. do 18. září v Ženevě. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou jednali pod předsednictvím Clauda Pfauvadela z Francie. Zasedání se zúčastnilo celkem 25 členských států, Evropská unie, Evropská železniční agentura (ERA) a sedmnáct nestátních mezinárodních organizací. Českou republiku zastupovali dva zástupci. Vedoucím delegace byl Luboš Knížek z Odboru drážní a vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR. Společné zasedání pracovalo podle předem navrženého programu, který byl na začátku zasedání schválen.

Cisterny

Prvním bodem zasedání byla problematika cisteren, která byla následně samostatně projednávána formou zvláštní videokonference experty na cisterny pod vedením Arne Balea ze Spojeného Království. V plénu i za pomoci videokonference byl diskutován jen závěrečný referát pracovní skupiny. Došlo k projednávání alternativy zkoušek a certifikace na národní úrovni, schvalování zkušebních míst typu C pro mezidobé, periodické a malé mimořádné zkoušky a pro schvalování cisteren před uvedením do provozu. Práce na alternativách a certifikaci zkoušek budou pokračovat i v následujícím období.

Výklad ADN/ADR/RID

Finsko požádalo o výklad ustanovení AP8 k přepravě baterií a akumulátorů jako odpad ve volně loženém stavu. Z diskuze vyplynulo rozhodnutí záležitost postoupit k řešení k tomu společným zasedáním ustanovené pracovní skupině pro přepravu nebezpečných odpadů.  

Polsko požádalo o výklad pododdílu 3.4.7.1 – pokud by mělo dojít ke změně či zpřesnění tohoto ustanovení, tak je to pouze v gesci expertů podvýboru OSN.

Na dotaz Francie, jak je to s polepováním velkými bezpečnostními značkami u snímatelných „van“, bylo sděleno, že postup by měl být shodný s ustanovením pododdílu 5.3.1.2 pro kontejnery. Pokud by však Francie vyžadovala změnu předpisu, pak musí pro příští zasedání předložit odpovídající návrh.

Nové návrhy na změny RID

Tato část obsahovala nejvíce nových návrhů a dokumentů. Pro příští zasedání mají být předloženy přepracované návrhy se zapracovanými náměty z diskuse. Některé návrhy byly odmítnuty, jiné návrhy pak nebyly z časových důvodů vůbec projednávány. Některé schválené návrhy, které by měly platit jako nové změny od roku 2023:

  • Změna kapitoly 1.2, když na návrh Portugalska byl doplněn nový oddíl 1.2.3 Seznam zkratek, kde budou soustředěny všechny v předpise používané zkratky s jejich popisem;
  • Návrh Španělska na změny při přepravě roztoků hnojiv, obsahujících amoniak (UN 1043); či
  • Harmonizace klasifikace UN 1872 se Vzorovými předpisy OSN a IMDG-Code.
Ustanovené pracovní skupiny

Společné zasedání má ustanovené pracovní skupiny, které jsou pověřeny řešením dílčích úkolů v mezidobí mezi zasedáními. EIGA (Evropská asociace průmyslových plynů) informovala o aktuálním stavu změn v USA a zavádění US Code of Federal Regulations (49 CFR).

Následovala informace pracovní skupiny ke snížení rizika BLEVE navrhující šest opatření, která by měla rizika výbuchu plynů při vznícení kapalin zabránit. Pracovní skupina bude i nadále pokračovat ve své práci.

Poté přišla na řadu informace FEAD (Evropská asociace pro odpady) o práci při přepravě nebezpečných odpadů. FAED předložila několik návrhů na změny předpisů, z nichž byl zatím přijat pouze návrh na úpravu bodu b) ve zvláštním ustanovení 663. Ostatní návrhy byly zamítnuty.

Pracovní skupina Analýzy rizik při přepravě nebezpečných věcí informovala o stavu prací na novelizaci „zprávy o nehodě“, která je uvedena v oddíle 1.8.5. Po diskusi bylo rozhodnuto, aby pracovní skupina pokračovala a o dalším postupu informovala na příštím zasedání na jaře 2021.

Různé

V tomto závěrečném bodu byl nově přehodnocen status pozorovatele pro Evropský svaz bezpečnostních poradců (EASA), který byl původně ohraničen jen na oddíl 1.8.3. Nově se vztahuje na celý předpis. Dále sekretariát EHK OSN, výbor pro vnitrozemskou dopravu, informoval o své strategii do roku 2030, včetně přeprav nebezpečných věcí.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce

Foto: Václav Podstawka