Události

19. listopadu se v Centru pohybové medicíny v Praze konala 19. konference bezpečnostních poradců ADR. Stejná akce proběhla 11. listopadu v brněnském hotelu Avanti.

Jiří Došek

Na konferenci, kterou pořádala společnost DEKRA CZ, byla prezentována celá řada ožehavých témat souvisejících s přepravou nebezpečných věcí. Stěžejní přednáška nesla název Připravované změny v Dohodě ADR 2021. S touto problematikou vystoupil Jiří Došek (DEKRA CZ), který posluchače seznámil mimo jiné se všeobecnými ustanoveními týkajícími se nebezpečných látek a předmětů, klasifikací nebezpečných věcí a problematikou vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštních ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená a vyňatá množství.

Poté se Jiří Došek zaměřil na ustanovení o požívání obalů a cisteren, zmínil postupy při odesílání nebezpečných věcí a představil požadavky na konstrukci obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren. K dalším tématům přednášky Jiřího Doška patřila ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace a požadavky na konstrukci a schvalování vozidel.

Celníci kontrolují i ADR

Následovalo vystoupení Jana Vaishara z Celní správy České republiky, který se zaměřil na kontrolní činnost generálního ředitelství cel ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí. Hovořil například o oprávnění ke kontrole osob, dopravních prostředků a poštovních a jiných zásilek, které stanoví Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR. Posluchače rovněž seznámil s problematikou kontrol přeprav ADR, uvedl sankce a postihy řidičů a poukázal na kontroly ve spolupráci s jinými orgány.

Jiří Kokeš z Ministerstva dopravy ČR zhodnotil činnost Ministerstva dopravy ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí. Hovořil mimo jiné o bezpečnostních poradcích a řidičích ADR, zmínil legislativní činnost možnosti mnohostranných dohod a problematiku pověřování subjektů.

Poté následovalo téma Obaly pro nebezpečné věci – nejčastější problémy z praxe, které prezentoval Ivo Hlavůněk (CIMTO). Posluchači se mohli seznámit s obtížemi certifikace obalů pro nebezpečné věci, předpisy týkající se obalů a balení a s praktickými příklady zkoušení některých typů obalů pro nebezpečné věci.

Bezpečnostní listy a poradci
Jiří Kokeš

Jedním s partnerů konference byla společnost DACHSER Czech Republic. Petr Chalupný, který v této firmě pracuje jako projektový manažer Chem-Logistics, nejprve prezentoval činnost společnosti DACHSER ve světě a v České republice a poté se zaměřil na produkt Chem-Logistics představující individuální řešení pro chemickou logistiku.

Poté se slova ujala Alena Jelínková (DEKRA CZ) a posluchače seznámila s problematikou bezpečnostních listů z pohledu poradce ADR. Konkrétně se zaměřila na vystavování bezpečnostních listů, k jakému zboží musí být k dispozici a jaký formát mohou mít.

Bezpečnostní poradce Rudolf Hecl svou přednášku zaměřil na nebezpečné odpady z pohledu bezpečnostního poradce. Hovořil o nebezpečném odpadu a jeho zařazení a balení, zmínil klasifikaci odpadů podle ADR a poznamenal, že způsob přepravy nebezpečného odpadu by měl vycházet především z charakteru nebezpečného odpadu.

Jako poslední vystoupila Radka Bílková (DEKRA CZ), která posluchače seznámila s činností bezpečnostního poradce v praxi. Zaměřila se mimo jiné na problematiku skupinových obalů, režimu omezeného množství a dodržení značení. Vystoupení Radky Bílkové rovněž zahrnovalo témata zaměřená na přepravní obalový soubor, některé požadavky související s přepravou tlakových lahví, výbavou ADR a přepravních dokladů.

Mezi jednotlivými přednáškami byl prostor pro diskuzi, čehož přítomní posluchači v hojné míře využili.

Text a foto: Václav Podstawka