Události
Ve středu 22. listopadu se uskutečnil v areálu pardubické chemičky Synthesie plánovaný Kulatý stůl na téma: „Odborný názor chemického průmyslu na hrozby chemické logistiky ve středně i dlouhodobé perspektivě“.

Kulatého stolu se zúčastnilo více než 30 zástupců chemických společností z celé republiky, svými vysoce odbornými vystoupeními diskutovaná téma podpořili zástupci Ministerstva dopravy, vrcholní manažeři profesních sdružení ŽESNAD a ČESMAD, dále zástupci nejvýznamnějších firem kombinované dopravy jako stále významnějšího přepravního módu chemické logistiky. Byla prezentována ukázka sofistikovaného plánování distribuce, kdy možné úspory mají významný vliv na ekonomiku celého přepravního řetězce chemických výrobků.

V úvodu vystoupil ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ivan Souček, který účastníky seznámil jednak s celkovou činností svazu i záměry a očekáváními do budoucna. Potrhl i význam optimálního řešení chemické logistiky na celkovou efektivitu chemického průmyslu a jeho konkurenceschopnosti v dnešním, a hlavně budoucím období. Výbor logistiky SCHP ČR je jedním ze 17 výborů a pracovních skupin svazu, jeho význam podkreslují i témata, která v současnosti řeší, i postupně do praxe realizované závěry evropských chemických projektů z minulých let, na kterých svaz velmi aktivně spolupracoval. Je i velmi ceněna mezioborová spolupráce výboru i svazu s širokým spektrem významných subjektů v oblasti logistiky.

Účastníci Kulatého stolu se shodli, že existuje celá řada dílčích rizik a jejich řešení.  Řešení zahrnují okamžité i dlouhodobé aktivity, jednoduchá, ale i složitá, oborová, národní i řešení na evropské úrovni. Řečnící i ostatní účastnící se proto pokusili definovat základní problémy, které jsou nebo je lze s největší pravděpodobností očekávat. Rezonoval názor, že pokud bychom diskutovali řešení všech problémů, které byly nastoleny při přípravě Kulatého stolu, změnil by se v diskuzi ve formátu 24/7.

Proto bylo dohodnuto, že pro návrhy závěrečných doporučení, které budou výborem i dalšími subjekty dále rozpracovávány, budou per rollam všemi účastníky vybrány 2-3 překážky a 2-3 navrhované kroky k jejich řešení a ty se stanou pevným podkladem pro další práci výboru. Pro informaci jsou uvedena doporučení, která byla k jednání Kulatého stolu předložena:

  • zaměřit se ve všech časových horizontech na komplexní harmonický rozvoj dopravní infrastruktury, v souladu s reálným hospodářským rozvojem
  • kapacita celé infrastruktury, včetně plánování, musí být v plném souladu s reálnými požadavky zadavatelů přeprav
  • vzhledem k nutnosti dlouhodobého plánování výrobních kapacit chemického průmyslu zajistit dodržení pevných termínů dokončení jednotlivých kroků, kodifikace termínů
  • plně využít v budování a upgradu rozšíření železniční a silniční sítě výhodu polohy ČR v Evropě včetně tranzitní
  • prosadit možnosti většího zapojení vnitrozemských vodních cest do systému přepravní infrastruktury ČR
  • s ohledem na globalizaci, přeshraniční kooperaci a hladšího průjezdu zakotvit do dokumentů včetně pevných termínů dobudování nových železničních přechodů, zejména DE-CZ
  • zakotvit do dokumentů dlouhodobou systematickou státní podporu pro rozvoj vleček a podnikových menších překladišť
  • zaměřit se na soulad v budování dopravní infrastruktury, přijímání technických a technologických předpisů, obnově dopravních prostředků a opravárenských kapacit
  • zaměřit se na multioborové kroky k personálnímu zajištění dopravy, zejména strojvedoucích a řidičů kamionů
  • zrychlit administrativní procesy čerpání dotací a souvisejících povolovacích řízení

Předpokládáme, že i na základě vystoupení a diskuze bude daleko více akcentována debata o očekávaných dopadech realizace Green Dealu, který již nyní má a bude mít velmi silné dopady na logistiku českého chemického průmyslu. Green Deal se stal hrozbou, způsobí snížení konkurenceschopnosti průmyslu včetně chemického. Dopravní politika státu musí bezpodmínečně vytvořit příznivější rámcové podmínky ve prospěch většího využívání šetrnějších dopravních módů. Dopravní politika se bohužel zaměřuje jen na restrikce (zvyšování dálničních poplatků zdůvodňovaných započtením externích nákladů, zavedení emisních povolenek pro obor dopravy od r. 2027 atd.). Z hlediska logistiky chemického průmyslu se tyto kroky projeví výrazným zdražováním kamionové dopravy bez vytvoření dostatečné náhradní kapacity alternativních způsobů dopravy, které jsou postaveny na jiných než fosilních zdrojích energie.

Akce se konala v rámci projektu “Pyramida sociálního dialogu v chemickém odvětví” registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0001091.           

JUDr. Václav Živec a PhDr. Tomáš Kudrna, Svaz chemického průmyslu ČR

Foto: Václav Podstawka