Skladování

Skladování nebezpečného zboží nesouvisí pouze s logistikou, ale také se striktním dodržováním předpisů.

Pohled do skladu BASF

Zboží musí být v souladu s předpisy nejen skladováno, zabaleno a doručeno zákazníkovi, ale také označeno, vybaveno doklady a naloženo na vozidlo. V České republice působí celá řada kvalitně vybavených skladů, kde jsou respektovány předpisy pro skladování nebezpečných látek. Provozují je jak specialisté – distributoři chemického zboží, tak některé logistické firmy. Nicméně je dobré připomenout, že u nás ještě stále působí řada firem, která nebezpečné látky podle předpisů z různých důvodů (ať už úmyslně nebo neúmyslně) neskladuje. Můžeme však konstatovat, že se skladování nebezpečných látek v České republice zlepšuje. V následujících řádcích dáváme prostor firmám, které skladování povýšily na velice dobrou úroveň.

DONAUCHEM: šest nových zásobníků
IBC v komoře skladu firmy DONAUCHEM

Jedním z hlavních distributorů chemikálií zabývající se také jejich skladováním je společnosti DONAUCHEM. Díky dobrým znalostem a zkušenostem pracovníků dokáže úspěšně zavádět nové produkty do stávajícího portfolia a získávat pro ně nové zákazníky. Tuto činnost podporuje efektivním logistické zázemí a vybavení od manipulace s tekutými chemikáliemi, napojení na železnici až po klimatizované sklady pro balené produkty. Součást distribuce představuje uskladnění přebaleného i nepřebaleného zboží od dodavatelů. DONAUCHEM skladuje několik tisíc produktů. Některé z nich vyžadují uskladnění s regulovanou teplotou v chlazených nebo temperovaných skladech. Navíc ne všechny látky mohou být skladovány ve stejném skladu nebo vedle sebe, protože by mohly spolu reagovat. Některé produkty musí být proto skladovány ve speciálních komorách.

„Několik stovek položek zboží máme skladem a můžeme je prakticky z hodiny na hodinu dodat zákazníkovi. Distribuujeme však také speciální chemické látky, kdy výroba může trvat několik týdnů,“ podotýká Pavel Mika, logistic manager společnosti DONAUCHEM, a dodává, že zákazník je s tím srozuměn ihned poté, kdy zboží poptával. „Délka realizace objednávek tedy záleží na typu produktu. Větší specialita znamená zpravidla delší dobu dodání. Pokud ovšem vidíme, že zákazník od nás dlouhodobě odebírá konkrétní materiál, zpravidla se předzásobíme, aby nemusel čekat.“

V současné době společnost DONAUCHEM zprovoznila šest zásobníků, z toho tři pro skladování hydroxidu sodného a tři pro kyselinu chlorovodíkovou. Tři zásobníky pro hydroxid sodný jsou vybaveny izolací a vyhříváním, protože tato látka musí být skladována při teplotě vyšší než 15°C. Objem každého zásobníku dosahuje 35 m3. „Všechny zásobníky jsou dvouplášťové. To znamená, že nepotřebujeme žádné záchytné jímky,“ uvádí Pavel Mika a poukazuje na fakt, že zásobníkové pole je možné dále rozšiřovat o další zásobníky podle poptávky ze strany zákazníků. Nové zásobníky společnosti DONAUCHEM umožňují rozšiřovat služby spočívající v plnění autocisteren, včetně kombinovaných. Díky zásobníkům firma rozšířila nejen skladovací kapacitu při omezení skladování v IBC, ale také dokáže flexibilněji reagovat na požadavky zákazníků.

OQEMA skladuje v nových skladech

OQEMA má ve Slatiňanech k dispozici zrekonstruovaný areál splňující všechny parametry bezpečnosti práce a ekologie. Celá přestavba byla rozdělena do tří etap. V rámci první etapy projektu byl v roce 2013 uveden do provozu sklad s paletovým regálovým systémem, který zvýšil úroveň skladování chemických látek. Tento sklad splňuje parametry pro skladování chemických látek, ať už se jedná o hořlavé kapaliny III. a IV. třídy, produkty vyžadující skladování v teplotním režimu nad 15°C nebo toxické chemikálie. Celková plocha skladu postaveného v první etapě dosahuje 2400 m². Část skladu pro skladování hořlavých kapalin má 600 paletových míst, část pro pevné látky 2600 paletových míst. Samostatné kóje pro speciální chemikálie s vytápěním na 15 stupňů mají kapacitu 4 x 48 paletových míst.

Manipulace se zbožím ve firmě OQEMA

Hala je vybavena elektronickým požárním systém (EPS) s lineárními a teplotními čidly. Sklad je zabezpečen i pro případ rozlití chemikálií zvýšeným prahem a odtokem do havarijní jímky, kam by odcházely i hasební vody v případě požáru. Součástí první etapy bylo i nové zázemí pro manipulaci, dopravu a vedení skladu, místnost první pomoci vybavená lékařským materiálem, jejíž nedílnou součástí jsou i lehká nosítka pro přenos zraněného. V rámci druhé etapy proběhla výstavba expediční haly a skladu hořlavých kapalin I. až IV. třídy, s vnitřním i vnějším stáčištěm. Kapacita skladu je 600 m3 v podzemních nádržích a 650 paletových míst ve skladech, které jsou vyhrazeny pro skladování hořlavin 1. – 4. třídy v IBC. Skladový objekt vybudovaný v obou etapách hlídá EPS s připojením na pult požární ochrany. Celý prostor byl budován se všemi ochrannými prvky s ohledem na životní prostředí a bezpečnost práce a manipulace. Podlaha ve skladu je vyrobena z betonu P30. To znamená, že je schopna odolat působení všech uskladněných chemických látek. Pod betonem se navíc nachází 2,5 milimetrová fólie z PVC. Tímto je zcela eliminován případný únik chemikálií do podloží. Skladovací jednotky II. etapy jsou rozděleny do 8 požárních úseků napojených na Stabilní hasicí zařízení (SHZ). Ve stáčírně a skladech hořlavin jsou čidla, která spouští zavírání vrat a zařízení SHZ. Sklad, kde je detekován požár, je zaplaven lehkou pěnou, čerpadlovna je vybavena springlerovou jednotkou. Vrata a rolety mezi sklady mají 60 minutovou požární odolnost.

Společnost Brenntag CR skladuje a distribuuje široký sortiment chemikálií pokrývající téměř všechny třídy dohody ADR: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9. Zboží distribuuje nejen volně ložené, ale také balené v různých obalech, ať už se jedná o IBC, sudy, kanystry, big bagy či pytle.

Nebezpečné látky neskladují jen specialisté
Zásilky ve skladu firmy JIPOCAR

Nebezpečné látky však neskladují pouze specialisté, ale také firmy zajišťující logistiku běžného zboží. Například chemický sklad v klasifikaci „B“ provozuje společnost JIPOCAR. Sklad je vybaven systémem odvětrávání skladových prostor, přičemž ventilátory udržují rovnoměrnou teplotu v celé hale. Teplota a vlhkost ve skladu je každý den monitorována. V souladu s předpisy jsou v hale rozmístěny havarijní soupravy, podle norem a bezpečnostních listů používají příslušní pracovníci provozní ochranné pomůcky. Zaměstnanci skladu jsou pravidelně proškolování podle platných právních norem. Skladováním a distribucí nebezpečného zboží v České republice se zabývá rovněž firma CARGOLOGIX, k jejímž zákazníkům patří řada renomovaných společnosti zaměřujících se na dovoz a distribuci například ropných produktů. CARGOLOGIX pro tyto obchodní firmy zajišťuje komplexní logistiku, začínající samotným importem zásilek do České republiky, přes příjem zboží a jeho skladování až po distribuci ke konečným odběratelům v Česku a Slovensku, například do sítí čerpacích stanic, servisů apod. V rámci skladového areálu v Jažlovicích u Prahy disponuje CARGOLOGIX speciálním skladovým vestavkem uřčeným ke skladování zboží charakterizovaného jako nebezpečné a vyhrazenými místy pro skladování ropných látek. Tento sklad nebezpečného zboží je rozčleněn na tři menší oddělené komory, které jsou vybaveny specializovanými bezpečnostními zařízeními odpovídajícími charakteru uskladněných látek. Konkrétně jsou to například zařízení pro odsávání par, hasicí systém, vrata zamezující únik nebezpečných kapalin a samozřejmostí jsou ochranné pomůcky pro bezpečnost personálu. Na místech, kde jsou skladovány ropné produkty v IBC kontejnerech, jsou umístěny záchytné vany.

Pro každou látku má bezpečnostní poradce firmy CARGOLOGIX k dispozici bezpečnostní list, v němž je mimo jiné uvedena charakteristika příslušného produktu a pokyny, jak postupovat v případě úniku látky nebo havárie. Zákazníci vždy předem avizují příjezd těchto látek, takže je s dostatečným předstihem známo, jaké produkty budou do skladu přijímány. Na základě povahy příchozích látek jsou pak automaticky díky speciálnímu skladovému softwaru konkrétním zásilkám přidělovány konkrétní pozice ve skladu. Skladování nebezpečných látek zajišťují také nadnárodní logistické firmy, které působí rovněž v České republice, jako DACHSER Czech Republic, Gebrüder Weiss nebo například DHL Supply Chain.

Text a foto: Václav Podstawka