Skladování

V našem magazínu se také zaměřujeme na problematiku BOZP. Nyní uvádíme pohled z praxe. Odpovědi na otázky nám poskytli odborníci ze společnosti Brenntag CR.

Při skladování nebezpečného zboží je základním dokumentem kolaudační rozhodnutí skladu. Přihlížíte při skladování nebezpečných látek k podmínkám v kolaudačním rozhodnutí? Například k projektované kapacitě skladu, dodržení povolených látek a jejich množství.

Provozovat lze pouze takový sklad, který je pro daný druh nebezpečných látek zkolaudován, to znamená, že je stanovena projektová kapacita skladových objektů. Při skladování je nutné zaměřit se nejen na kolaudační rozhodnutí, ale i na další provozní i průvodní dokumentaci: provozní a bezpečnostní řády, technickou dokumentace strojů a zařízení, statiku regálů, bezpečnostní listy nebezpečných látek, požárně bezpečnostní zařízení, záznamy o kontrolách, zkouškách, revizích a opravách.

Jak máte zabezpečený sklad?

Zabezpečení skladu je zajišťováno řadou režimových a organizačních opatření stanovených v Bezpečnostním programu a Plánu fyzické ochrany. Podle zákona o prevenci havárií je pražská provozovna Brenntag CR zařazena do kategorie „A“, z čehož vyplývá povinnost zpracování Bezpečnostního programu, který stanoví systém řízení bezpečnosti v objektu nebo zařízení a je zpracován na základě výsledků analýzy a hodnocení rizik.

Plán fyzické ochrany zpracovaný dle výše uvedeného zákona slouží k realizaci jednotlivých opatřeních vedoucích k minimalizaci možných, zejména vnějších ohrožení objektu, v němž jsou umístěny nebezpečné látky, například sabotáže nebo terorismu. Další funkcí plánu fyzické ochrany je prokázat správním úřadům úroveň zabezpečení objektu.

Jak řešíte vzájemnou slučitelnost jednotlivých nebezpečných látek – například kyseliny vs. zásady? V naší legislativě to totiž není striktně ani jednoznačně řešeno na rozdíl od například legislativy německé. Vše vychází z obecných ustanovení k BOZP.

Vzhledem k tom, že je Brenntag CR součástí německé nadnárodní korporace, musí řešit i některé povinnosti, které jsou nad rámec české legislativy. Příkladem může být skladování chlornanu sodného odděleně od oxidačních látek, zejména anorganických kyselin, podmínky skladování peroxidu vodíku atd. Vzhledem k rozsáhlému portfoliu chemikálií je oddělené skladování vzájemně neslučitelných produktů řešeno buď technickými dispozicemi a/nebo organizačními opatřeními (bezpečnostní směrnice, provozní řád, kontrolní knihy pro každý objekt apod.).

Jak postupujete při možném úniku nebezpečných látek?

Při skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami může dojít k jejich úniku, ať už ze subjektivních důvodů (důsledkem koroze, výrobní vady, únavy materiálu), nebo vlivem lidské chyby (nepozornost, nedodržení pracovního postupu). Na základě analýzy rizik je v objektu využito řady preventivních opatření uvedených v Bezpečnostním programu. Odstranění následku případného úniku nebo havárie řeší pracovníci podle závažnosti v hierarchickém sledu: řadový pracovník, havarijní hlídka, havarijní komise. Vedení skladu je o incidentu informováno vždy. Detailní postupy, podle kterých jsou odpovědní pracovníci pravidelně školeni praktickými tréninky, obsahuje plán opatření pro případ havárie zpracovaný dle zákona o vodách.

Jak máte zajištěno poskytování OOPP zaměstnancům k jednotlivým nebezpečným látkám?

Použití osobních ochranných pomůcek je závislé na druhu vykonávané práce. Rozpis přidělovaných OOPP je definován korporátním standardním postupem a detailně rozepsán v interní bezpečnostní směrnici. Operátoři a jejich vedoucí jsou pravidelně seznamováni s vlastnostmi nebezpečných látek, se kterými nakládají, z příslušných bezpečnostních listů prostřednictvím pravidel pro nakládání s chemickými látkami. V provozním areálu jsou od všech přítomných osob vyžadovány minimálně tyto ochranné pomůcky: helma, ochranné brýle, výstražná vesta, dlouhé rukávy a nohavice a pevná obuv.  

Vyhodnocujete soulad skladování nebezpečných látek a pokyny v bezpečnostním listu?

Manažer kvality, odpovědný za aktualizaci údajů v bezpečnostním listu, předává informaci o případných změnách či nově skladovaných materiálech na vedení logistiky, které informuje operátory prostřednictvím směnových vedoucích. Kontrola uložení chemikálií podle pravidel v bezpečnostním listu je prováděna vedením skladu při pravidelných bezpečnostních pochůzkách („Safety Walk“). Případné nedostatky jsou ihned odstraněny a následně diskutovány na pravidelných bezpečnostních školeních („Safety Thursday“).

Přihlížíte při skladování nebezpečných látek k nosnosti a typu podlahy? Mají zaměstnanci tyto informace (například viditelně označenou nosnost podlahy) k dispozici?

Dokumentace skladů musí obsahovat též údaje o možném zatížení podlah a podlaží. Ve skladových halách Brenntag CR je informace o nosnosti podlahy viditelně označena. Pokud by byl ke skladování využíván objekt určený původně k jiným provozním účelům, je nutné provést změnové řízení v účelu užívání stavby.

Text a foto: Václav Podstawka