Různé
Přeprava zboží je obecně spojena s riziky. V následujících řádcích se zaměříme na rizika plynoucí z namáhání zboží vnějšími mechanickými a klimatickými vlivy.
Působení vody, sněhu a ledu

Projevy těchto vlivů můžeme pozorovat, zejména pokud dochází ke změně podmínek jako je změna rychlosti, změna směru, pokles teploty nebo její rychlé zvýšení. Když se podíváme, co konkrétně hrozí zboží a obalům, zjistíme, že hlavními zdroji problémů jsou tři faktory: překlopení, posunutí a působení vlhkosti. Dopravci, příjemci či odesílatelé jsou s výsledky uvedených projevů konfrontováni každý den, často i opakovaně. Řešení nemusí být vždy jednoduché, protože zasahuje do rozměrů obalů a technologií primárního nebo sekundárního balení.

Pojďme se podrobněji podívat na poslední z uvedených faktorů, na působení vlhkosti v dodavatelském řetězci při zámořské přepravě. I přes nedostatek podzemních vod a srážek na našem území je nutné během mezinárodní přepravy počítat s účinky vody ve všech třech skupenstvích. Se srážkami si dodavatelský řetězec ví obvykle rady. Zboží se přepravuje v uzavřených přepravních prostředcích, je baleno v nepropustných obalech odolných proti vodě a skladováno ve skladech, pod přístřešky, kam se běžně voda v kapalném nebo pevném stavu nedostane. U strojních výrobků je nutné definovat způsob balení i skladování, u chemických látek a léků zase příslušný teplotní režim.

Při nakládce na otevřené přepravní prostředky je nutné dbát na očištění ložné plochy od ledu a sněhu a zajistit dostatečné tření pomocí protiskluzových podložek. Dokonce nebezpečné zboží, jako je například kyanid draselný, který nesmí přijít do kontaktu s vodou, lze přepravovat v běžných přepravních prostředcích. Ochranu zajišťuje například primární obal z polyetylenu a sekundární kovový obal, v tomto případě plechový sud s víkem.

Vysoká relativní vlhkost vzduchu

Vzdušná vlhkost a relativní vlhkost obalů v kontejnerové nebo déle trvající kamionové přepravě není vidět, v našich podmínkách běžně ani cítit. Přesto má, podle pojišťoven, spolu s přímým působením vody na svědomí zhruba deset procent škod vzniklých při přepravě zboží.    Nejviditelnějším projevem vysoké relativní vlhkosti vzduchu (relativní vlhkost udávaná v procentech je poměr mezi aktuálním množstvím par ve vzduchu a maximálním množství par, které je vzduch schopen pojmout v daných podmínkách) je pravděpodobně plíseň. Při přepravě jsou nebezpečí plísně vystaveny obaly a zboží v prostředí s relativní vlhkostí nad 70 procent. O tom, zda vůbec a kdy začnou obaly plesnivět, rozhodují ještě další faktory, jako teplota vzduchu a její kolísání, vlastní vlhkost obalů a proudění vzduchu v přepravním prostoru.

Sud poškozený vnějšími klimatickými vlivy

V kamionové dopravě dochází k poškození výrobků vlivem účinků vody převážně při nedodržení podmínek manipulace a skladování zboží. Vysoká vlhkost palet nebo kartonů se projeví při déle trvající přepravě plesnivěním palet nebo jejich zčernáním. Častějším jevem je však poškození kartonů či jejich zborcení nebo kondenzace vody na povrchu plastových obalů. V kontejnerové přepravě s absencí možnosti nuceného nebo přirozeného větrání jsou účinky působení vlhkosti častější. Jak se projevují? Plesnivění palet a šíření plísně po obalech jsme již zmínili. Vysoká vlhkost a její kolísání způsobuje také odlupování etiket, korozi nedostatečně ošetřených nebo poškozených kovových povrchů, snížení stability kartonů a jejich porušení a hrudkovatění některých chemických látek. U některých nebezpečných chemikálií hrozí samovznícení nebo jejich zahřívání (viz IMDG Code).

Kodex správné praxe pro nákladní přepravní jednotky (CTU Code of Practice) vydaný mezinárodní námořní asociací popisuje účinky vlhkosti v příloze číslo 3 „Prevence před škodami způsobených kondenzací” v paragrafech 1. až 4.6.2. a stanovuje limit pro riziko koroze 40 procent relativní vlhkosti a plísní 75 procent relativní vlhkosti. Na grafu níže je záznam z monitorované přepravy konkrétního kontejneru, průběhu vlhkosti a teploty při přepravě trvající několik týdnů:

  • Přepravní jednotka: standardní kontejner 20 stop
  • Zboží: 80 sudů na 20 dřevěných paletách
  • Typ a množství hygroskopického materiálu: dřevěné palety 25 procent relativní vlhkosti
  • Fixace: pomocí polyesterových pásek, relativní vlhkost není pro test relevantní
  • Doba trvání přepravy: 43 dnů, od 4. dubna 2019 z Rotterdamu (Holandsko) do 17. května 2019 do Port of Kaohsiung (Taiwan)

Graf zobrazuje průběh teploty a relativní vlhkosti během cesty z přístavu Rotterdam do přístavu Kaohsiung na Taiwanu. Během cesty trvající 43 dnů kolísala teplota mezi 8 a 35°C a relativní vlhkost mezi 20 a 100 procenty. Zelená oblast grafu ukazuje hodnotu relativní vlhkosti, při které již hrozí reálné nebezpečí tvorby plísní, poškození kartonů, odlupování etiket, či hrudkovatění sypkých látek. Pokud dosáhne relativní vlhkost hodnoty 100 procent, nedokáže již vzduch pojmout více vodních par. Páry se tak uvolní do okolního vzduchu ve formě kapek vody, které se začnou tvořit (kondenzovat) na nejchladnějších površích. Proto v tomto případě hovoříme o takzvaném kontejnerovém dešti. Krůpěje vody se objeví zpravidla na kovových stěnách a stropu kontejneru, ale i na dalších chladných kovových výrobcích a obalech. V případě tohoto monitorovaného nákladu se objevila voda v kapalném skupenství na víku sudů (viz fotografie). Kapky vody byly po otevření kontejneru již zaschlé a jsou vidět jejich mapy.

Problémem je také vlhkost palet

Dalším projevem působení vlhkosti byla v tomto případě rez na spodním víku sudů. V tomto místě byl lak sudů pravděpodobně poškozený při výrobě, manipulací nebo narušený působením chemických látek při výrobě. Výsledkem je zmíněná koroze. Možnou příčinou rzi na spodní hraně sudů může být také vysoká vlhkost samotných palet. Pokud jsou sudy postaveny na vlhké podložce po celou dobu přepravy, není výsledek na fotografii velkým překvapením.

Vlhkost palet je jedním z hlavních zdrojů problémů, neboť dřevo je významným nositelem vody. 20 kusů palet představuje 500 kg dřeva. Lze dopočítat, že pokud byla počáteční vlhkost palet 25 procent relativní vlhkosti, zanesl odesílatel do kontejneru 125 litrů vody. Množství hygroskopického materiálu a jeho relativní vlhkost by měly být prvními faktory, které by odesílatelé měli zkoumat, pokud se objeví problémy s účinky vlhkosti v námořních kontejnerech.  Škodám lze také předejít, pokud relativní vlhkost v kontejneru nepřesáhne 75 procent. To lze zajistit kontrolou podmínek při nakládce, měřením vlhkosti obalů a/nebo pomocí vysoušedel, která dokáží snížit relativní vlhkost v uzavřeném prostoru kontejneru a odstranit její prudké výkyvy.

David Marouš, cordstrap

Foto: cordstrap a Václav Podstawka