Různé

Součástí sortimentu společnosti Greif Czech Republic jsou především kovové sudy různých objemů a provedení. Tyto výrobky odpovídají předpisům a požadavkům průmyslových odvětví.

V Ústí nad Labem jsou sudy vyráběny za použití nejnovějších technologií vlídných k životnímu prostředí a v souladu s předpisy platnými pro přepravu a skladování nebezpečných věcí, při dodržování národní a mezinárodní legislativy. Tím je zaručena optimální ochrana rozsáhlého spektra balených produktů majících povahu nebezpečného zboží, ale i zboží bezpečného. Všechny výrobky splňují veškeré požadavky dané Zákonem o obalech a Zákonem o odpadech v platných zněních.

Těsnost sudů kontroluje speciální testovací zařízení

Do výrobního programu Greif Czech Republic patří sudy o různých objemech, s odnímatelným víkem i se šroubovými uzávěry, v nichž je možné skladovat a přepravovat kapalné, sypké i pastovité látky. V nabídce firmy jsou také například sudy pro asfalty a živice vyráběné z tenkých ocelových plechů. Výrobní program ovlivňují především zákazníci, kteří téměř neustále přicházejí s novými podněty nápady a požadavky.

Roman Weiss

Povrchové úpravy jsou prováděny bezvzduchovým lakováním takzvaným airless, jednovrstvým stříkáním ohřáté barvy na kovový podklad při použití trysek, které svou přesností a specifickým tvarem umožňují i dvoubarevné mokré lakování plášťů sudů.  Vypálení vodou ředitelných barev obsahujících v tekutém stavu pouhé jedno procento organických látek se provádí v nejmodernějších, zemním plynem vyhřívaných pecích. Investice vložené do plynových sušicích pecí firmě umožňují pouze patnáctiprocentní čerpání emisních nebo imisních limitů příslušejících k velikosti a typu zařízení. Veškeré velké sudy o objemu 216,5 litru jsou kontrolovány na těsnost speciálním automatickým testovacím zařízením, které je s pomocí helia schopno kusy s případnou netěsností z produkce vytřídit. Sudy vyráběné společností Greif Czech Republic zcela splňují požadavky na výrobky šetrné k životnímu prostředí, a to od jejich vzniku přes používání až po ukončení jejich „životního cyklu“, protože jsou vyráběny za podpory technologií a procesů produkujících minimum odpadů. Mají vysoké užitné vlastnosti při minimální spotřebě materiálů, které mohou být znovu zhodnoceny recyklací obalových odpadů ve sta procentech jejich hmotnosti.

Zákazníci jsou na kvalitu výrobků velmi citliví

Roman Weiss, finanční ředitel společnosti Greif Czech Republic, uvádí, že zákazník vždy očekává sud, který si objednal podle přesných specifikací: „Naši zákazníci totiž posílají sudy často doslova na druhý konec světa a jejich zákazníci jsou na kvalitu výrobků velmi citliví. Proto zákazníkům doporučujeme uložení sudů na paletách zafixovaných fóliemi a také uložení výrobku do sudů v papírových návlecích, což představuje vyšší stupeň kvality doručení zboží.“

Pro zákazníky to však představuje vyšší náklady a také následně problémy s likvidací použitých obalů. Vždy je nutné hledat kompromis, aby obalový materiál nepředstavovat výrazně vyšší náklady a zboží bylo přitom doručeno v požadované kvalitě. Sud musí splňovat veškeré kvalitativní předpoklady. Musí mít řádné osvědčení s číslem certifikátu a také specifikaci, k jakému použití je určen (pevné, kapalné nebo sypké látky).

„Celá řada zákazníků dnes požaduje dodávky just-in-time, což není problém na krátké vzdálenosti, ale může to představovat jistou komplikaci pro dodávky do zahraničí. Pokud se totiž přeprava zdrží, musí nákladní vozidlo čekat na vykládku delší dobu, často do druhého dne, což znamená komplikaci ve vytížení vozidla,“ upozorňuje Roman Weiss.

Periodické ověřovací interní testování
Sudy z Ústí nad Labem míří do celého světa.

Jestliže mají být ocelové sudy použity pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici, letecky nebo lodí, musí splňovat požadavky specifikované v ADR/RID/IATA/ IMDG – Code/ADN respektive při přepravě po Rýnu ADNR. Po splnění požadavků jsou sudy označeny kódem obalu začínajícím písmeny UN vyraženými a natištěnými na každém sudu. Letecká a námořní přeprava vyžaduje vždy obaly s označením UN. Toto značení se používá i v případě dopravy výhradně po souši, aby bylo možné takový obal s nebezpečným zbožím přepravovat v přepravním řetězci silnice – železnice. Testování sudů pro přepravu nebezpečných věcí probíhá také v souladu s RTDG – UN (doporučení pro dopravu nebezpečných věcí). Tento systém lze považovat za globální standard pro přepravu nebezpečného zboží využitelný ve všech kombinacích druhů dopravy. Odborníci zdůrazňují, že sudy musí pro přidělení kódu obalu projít důsledným testováním v pověřených zkušebnách. Společnost Greif Czech Republic navíc zavedla periodické ověřovací interní testování kovových sudů nad rámec příslušné normy. Těží přitom ze znalosti metodiky testování a podmínek, které má k dispozici. Testování probíhá v souladu s požadavky dohody ADR a výrobce si i při sériové výrobě ověřuje nejen všechny parametry sudu, ale hlavně si prověří, že obal splňuje všechny požadavky z hlediska povolení k označování UN.

Typ látky a měrná hmotnost

S většinou zákazníků má Greif Czech Republic dlouholeté obchodní vztahy. Zákazníci přesně vědí, jaké typy sudů jsou pro ně vyhovující a jakými látkami budou sudy plněny. Podle toho si sudy objednávají. Ke snazšímu objednávání slouží kódy pro jednotlivé typy sudů, které má Greif Czech Republic ve svém informačním systému a podle nichž mohou zákazníci objednávat.

„U nových zákazníků nebo v případě nových typů výrobků potřebujeme znát přesný typ látky a měrnou hmotnost produktů. Podle těchto parametrů jsme schopni zákazníkovi sud doporučit, přičemž pochopitelně zohledňujeme i příslušný UN kód pro nebezpečné látky,“ vysvětluje Roman Weiss a na závěr upozorňuje, že sud je jednocestným obalem určeným pouze pro jedno použití. Záleží jen na zákazníkovi, jak se sudy nakládá. Při delším používání pochopitelně hrozí určité opotřebení sudu – například koroze při uskladnění venku. Životnost sudu je přesně vymezena v závislosti na provedení a použitelnosti obalu. Detaily jsou k dispozici například i na webových stránkách společnosti Greif Czech Republic.

Text a foto Václav Podstawka