Různé
Se závadami a nesprávným používáním kontejnerů se potýkají všechny firmy, které tyto přepravní jednotky používají. Patří mezi ně operátoři kombinované dopravy, odesilatelé i dopravci. Jak se s výše uvedenými problémy vyrovnávají?

Ve společnosti METRANS začíná vše řádnou objednávkou přepravy od zákazníků. Objednávky musí obsahovat všechny podstatné náležitosti a doprovodné doklady, aby přeprava mohla být řádné naplánována, zajištěna a následně také realizována. Pochopitelně v dnešní době zpracování objednávek provádějí naše zákaznické servisy za vydatné pomoci a podpory výpočetní techniky. V tomto ohledu je METRANS velice progresivní firma. Využíváme náš vlastní software (MIS), který se táhne jako červené vlákno celým přepravním řetězcem. Vše začíná u zpracování objednávky, dále systém komunikuje se všemi našimi sedmnácti terminály. MIS dále slouží pro vlastní plánování vlaků, řídí deponijní operace a správu prázdných kontejnerů, slouží pro výstupy pro další orgány nějakým způsobem navázané na přepravy jako přístavní podniky nebo celní úřady. Každá objednávka tedy startuje celý kolotoč paralelně probíhajících úkonů, vedoucích v konečném výsledku k realizaci samotné přepravy.

Kontejnery pod kontrolou

V importním směru zpravidla kontejnery přebíráme k přepravě v přístavech, kam doplují loděmi. Menší část kontejnerů dodají sami zákazníci vlastní přepravou přímo na kontejnerový terminál, což je typické pro kontinentální přepravy. Tam tedy začíná naše role, tam také probíhají první prohlídky kontejnerů před odjezdem vlaků na naše vnitrozemské terminály. V průběhu celé přepravy následně probíhají další kontroly technického stavu na všech průjezdních terminálech, kterými zásilky na své cestě k finálnímu příjemci putují. Tím máme pod kontrolu stav všech kontejnerů během celé přepravy a jistotu, že zákazník obdrží sovu zásilku nejen včas, ale také v naprostém pořádku.

U ložených kontejnerů se kontrolují veškeré prvky, které jsou viditelné z vnějšku. Na prvním místě je identifikace, že přepravujeme správný kontejner. Neméně důležitá je kontrola plomby. Její neporušenost znamená, že kontejner nebyl otevřen nepovolanou osobou a obsahuje deklarované zboží. Na posledním místě provádíme kontrolu technického stavu, tedy ohledání konstrukce a veškerého příslušenství kontejneru. Technický stav sice zmiňujeme na posledním místě, nicméně záležitost je to enormně důležitá.

Bohužel se pravidelně setkáváme s přetíženými kontejnery. Přetížené kontejnery mohou být příčinou poškození manipulační techniky, nehod na železnici, poškození železniční dopravní cesty nebo velice závažných nehod přímo na lodích, kde může dojít ke kolapsu celých bloků ložených kontejnerů. Dopad přetěžování kontejnerů skutečně nelze podceňovat. Vlastníci železniční dopravní infrastruktury stále častěji používají průjezdní váhy pro kontrolu osových nápravových tlaků jedoucích vlaků. Porušení znamená nejen pokuty, ale případně také odstavení přetíženého vagonu a vyřazení z přepravy.

Důležitá je také čistota

Prázdné kontejnery pak prohlížíme také zevnitř, abychom se ujistili o stavu podlahy, stěn, veškerých dalších prvků a v neposlední řadě také o čistotě kontejneru. Nejčastějšími závadami jsou poškození vzniklých během běžného provozu, různé deformace profilů, promáčkliny stěn, poškození podlah, ohnuté kliky dveří, poškozená těsnění dveří.

Při nesprávné manipulaci může dojít k poškození kontejneru.

Podlaha kontejneru má přesně definovanou nosnost, bohužel ale často dochází k jejímu přetěžování. Při nakládce se někdy používá nevhodná manipulační technika, kdy se vysokozdvižný vozík nachází blízko povoleného osového zatížení. Nebo jde o nedodržení správné technologie nakládky, kdy vysokozdvižný vozík nakládá dvě palety najednou. Příjemce je také odpovědný za odstranění všech zbytků po nákladu z vnitřku kontejneru. Je tedy povinen vyčistit kontejner od odpadků a také odstranit například veškeré úvazky a další případný zabezpečovací materiál. Při nesplnění této povinnosti může být prázdný kontejner při návratu na terminál označen jako „poškozený/nevhodný pro další přepravu“. Náklady za opětovné uvedení do provozu schopného stavu platí vlastník (rejdař), ale nelze vyloučit, že úhradu bude požadovat po posledním příjemci.

U cisternových kontejnerů je kontrola více specifická. Koncentrujeme se na případné poškození vnějšího opláštění a uzavíracích aparatur. U přeprav nebezpečného zboží je naprostou nezbytností kontrola správnosti označení a případného poškození bezpečnostního značení, které bývá způsobené zpravidla působením povětrnostních vlivů.

Vytížené opravny

Jak se při odstraňování závad postupuje? Pokud jde o vstupní kontrolu loženého kontejneru, provedeme provizorní opravy, které jsou nezbytně nutné pro bezpečné dokončení přepravy a dodání zboží k zákazníkovi. U prázdných kontejnerů pak zpravidla po dohodě s majitelem kontejneru proběhne řádná oprava dle požadavků, aby byl kontejner v plné kondici pro další použití.

Opravna kontejnerů v areálu terminálu METRANS v Uhřiněvsi

Opravny kontejnerů METRANS jsou aprobovány pro opravy námořních kontejnerů. Opravujeme Dry, Open Top, Flatrack, Reefer (včetně chladících jednotek) a cisternové kontejnery (kromě tlakových nádob), u nichž jsme schopni ve spolupráci s vybranými inspekčními společnostmi zabezpečit i 2,5 a 5leté testy. Počet opraven naší společnosti, objem a rozsah poskytovaného servisu s každým rokem roste, obecně se dá říci, že jsou naše opravny po většinu roku velmi vytížené. Termín opravy se odvíjí od aktuální vytíženosti dané opravny. Vždy se však snažíme o maximálně pro zákaznicky orientovaný přístup, abychom podpořili exportní aktivity našich klientů.

Pozor na chyby při nakládce

Zákazník by si měl vždy zkontrolovat běžné prvky ovlivňující plnou funkčnost a použitelnost kontejnerů pro nakládku. Běžně tedy nepoškozenost interiéru, funkčnost dveří a fixačních bodů. U cisternových kontejnerů pak i platnost prohlídek a funkčnost veškerých plnících a vypouštěcích komponent.

U klasických kontejnerů dochází nejčastěji k nesprávném naložení, ať už k nerovnoměrnému rozložení nákladu ve vztahu k zatížení podlahy, což může způsobit přetížení jednotlivých náprav dopravního prostředku nebo v extrému může vést k prolomení podlahy. Také se může stát, že náklad není dostatečně zajištěn, což od zaplombování na nakládce až k příjemci není možné zkontrolovat. Přitom během několik týdnů trvající přepravy může nesprávná fixace nákladu způsobit nemalé škody. U cisternových kontejnerů se pochybeními při nakládce téměř nesetkáváme. Kapitolou sama pro sebe je pak značení kontejnerů ložených nebezpečnými věcmi. Typicky nedostatečně trvanlivé značení nesplňující požadavky 5.3.1.1.1 ADR, resp. RID.

Manipulace na našich terminálech zajišťuje vždy kvalifikovaný a důkladně vyškolený a vycvičený personál s pomocí té nejlepší dostupné techniky. Tato kombinace nám pak zaručuje, že při manipulacích, které mohou být považovány za citlivé místo celého řetězce kombinované přepravy, nedochází k žádným problémům ohrožujícím bezpečnost kontejnerů a jejich nákladu.

Jaroslav Fürst a Pavel Kaňka, METRANS

Foto: Václav Podstawka