Různé
Pojištění představuje pro přepravní společnosti jistotu a mělo by být nastavené tak, aby alespoň základně pokrývalo možná rizika. Škodní událost se snadno může vyšplhat do šestimístných čísel. Podle Petra Kozla, CEO a předsedy představenstva VCHD Cargo, je současný trh je k dopravním společnostem nekompromisní. Přesouvá na ně velká rizika a jejich pojištění bývá často z finančních důvodů podceňováno.

Povinné ručení pokrývá události, při kterých byla provozem vozidla způsobena újma na majetku a zdraví či ušlý zisk. Jedná se o ta největší rizika a výběr povinného ručení by přepravní společnosti neměly podceňovat. „U nás považujeme za velmi důležité nastavit dostatečný limit povinného ručení,“ uvádí Petr Kozel, a doplňuje, „druhý významný rozhodující faktor při výběru pojistky je pro nás pak servis pojišťovny, tedy způsob plnění a jeho rychlost. Náš byznys je zaměřený na exporty a importy. Máme celkem negativní zkušenosti s menšími pojišťovnami, které u nehod vzniklých v zahraničí měly potíže s komunikací, takže se likvidace škodního případu nesmyslně protahovala.“

Rozpoznat dobrou pojišťovací smlouvu od špatné někdy nemusí být jednoduché. Vodítkem mohou být mimo jiné náklady na odtah vozidla, přidružené „zachraňovací“ služby a také bonusy za bezškodní průběh pojistného období.

Pomůže defenzivní jízda

Prevence škod se přepravním společnostem vyplatí hned několikrát, a to nejen na pojistných bonusech. Z tohoto důvodu je dobré věnovat prevenci čas a energii a naučit řidiče předvídavé, takzvané defenzivní jízdě. Defenzivní jízda není žádná novinka, byla definovaná již v 50. letech minulého století v USA a její principy se od té doby postupně zpřesňují a obměňují. Základem je předvídavost, monitorování okolí vozidla pohledem řidiče, dobrá viditelnost vozidla, samozřejmostí je dobrý technický stav vozidla a dodržování dopravních předpisů. VCHD Cargo má nastavený vnitrofiremní škodní management, který je zaměřen právě na prevenci škod.

„Pracujeme se vzděláváním a motivováním řidičů k bezpečné jízdě, snažíme se jim také jejich výkon práce co nejvíce usnadňovat tak, aby se mohli plně soustředit na bezpečné řízení.  Například jsme digitalizovali celou řadu administrativních úkonů pro řidiče. Pojistky ale i tak rozhodně nepodceňujeme,“ vysvětluje Petr Kozel.

Důležité pojištění odpovědnosti

Kromě pojištění v rámci leasingu či úvěru na dopravní techniku považuje VCHD Cargo obvykle za výhodnější nevyužívat havarijní pojištění, ale věnovat pozornost pojištění odpovědnosti. Dispečeři společnosti, kteří zpravidla uzavírají jednorázové či krátkodobé objednávky na přepravy, jsou dobře obeznámeni s podrobnostmi, které mohou mít pro krytí či nekrytí rizika pojišťovnou rozhodující význam. Limit plnění a územní rozsah pojistky se dají poměrně snadno nastavit, ale je zapotřebí také vědět, zda dopravní společnost potřebuje pojistit takzvaného cizího dopravce (pro případ poruchy vlastního vozu, kdy se přijatá objednávka řeší spedičně) a zda bude zapotřebí kabotáže. V tomto případě se přepravce musí rozhodnout, zda bude mít uvedený způsob práce pojištěný včetně eventuálního použití dalšího dopravce. Podstatným faktorem jsou i rizika vyplývající z charakteru přepravovaného zboží, které může být náchylné k poškození či zcizení.

Dopravce je pod tlakem

Podle Petra Kozla se na přepravní společnosti přesouvá stále více odpovědnosti. Podle Úmluvy CMR limituje náhradovou povinnost dopravce za škodu na zásilce váhou ztracené či poškozené zásilky. Skutečná škoda na zásilce ale může být několikanásobně vyšší. Proto je na dopravce ze strany odesílatelů vytvářen tlak k odpovědnosti do plné výše hodnoty přepravovaného zboží, nejen pouze podle váhového přepočtu.

„Taková odpovědnost je otázkou firemní strategie a vyžaduje důsledné nastavení procesů tak, aby bylo ošetřeno riziko při přepravě drahých, ale lehkých zásilek a zároveň nebyla neúměrně navyšovaná finanční odpovědnost společnosti za případné škody,“ dodává závěrem Petr Kozel.

Parkování a pojistná plnění

Martin Martan (pojišťovací makléř RESPECT) podotýká, že volba parkovacího místa má výrazný vliv i na případná pojistná plnění. Pojišťovny ve svých pojistných podmínkách upravují místa, kde je možné naložená vozidla odstavovat. U některých je podmínkou odstavení uzamčeného vozidla na hlídaném parkovišti, nepřetržitě zajištěném pozemku či pod stálým dozorem. Podstatná je i definice těchto termínů. Hlídaným parkovištěm se obvykle rozumí parkoviště, které je trvale hlídáno zástupcem jeho provozovatele a jehož provozovatel odpovídá za škody na parkovišti vzniklé. Nepřetržitě střeženým pozemkem obvykle představuje uzavřený areál, který je dále nepřetržitě střežen. Stálým dozorem je myšlena trvalá přítomnost zástupce dopravce nebo jeho bezprostřední blízkost zajišťující přehled o dění v okolí vozidla.

„Hlídaných parkovišť je v podmínkách Evropy minimum. Je proto zapotřebí, pokud to ujednání pojišťovny neuvádí, aby přímo textace pojistné smlouvy obsahovala i možnost odstavení vozidla na veřejné odstavné ploše. Tou jsou zpravidla myšleny plochy u čerpacích stanic s nepřetržitým provozem, plochy u celních prostor, u autobusových či železničních nádraží či letišť. Musí se jednat o plochy nepřetržitě osvětlené a běžně užívané s častým pohybem vozidel a osob,“ radí Martin Martan a upozorňuje, že z pohledu pojišťoven jsou jednoznačně nevyhovujícími neosvětlené plochy mimo běžnou zástavbu. V případě, že dojde k odcizení nákladu v těchto místech, je zpravidla výplata pojistného plnění pojišťovnou odmítnuta či výrazně krácena. I z pohledu Úmluvy CMR může být takovéto jednání řidiče považováno za hrubou nedbalost dle čl. 29, což má podstatný vliv na náhradovou povinnost dopravce vůči poškozenému.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: VCHD Cargo