Různé
Soukromá Vysoká škola logistiky, o.p.s. neuniverzitního typu nabízí dva stupně terciárního vzdělání v logistice – bakalářský (Bc.) a magisterský (Ing.) ve vzdělávacích centrech v Přerově, Praze a Bratislavě.

Bakalářský studijní program Logistika nabízí zaměření Logistik v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku. Navazující magisterské (inženýrské) studium v programu Logistika nabízí zaměření na oblast řízení dopravních systémů nebo na oblast řízení výrobních systémů.

Naším cílem je, aby studenti v odborných předmětech si osvojili základní principy konceptu Průmysl 4.0, které vyžadují změnu myšlení a inovativní přístupy i v oblasti logistiky. Tyto principy vycházející z automatizace, digitalizace, umělé inteligence a informačních a komunikačních technologií pronikající do procesů logistiky.

V rámci teoretických znalostí, jako teoretický základ své odbornosti, studenti absolvují předměty z přírodovědných, technických, logistických, ekonomických, legislativních, technologických oblastí a jsou schopni získávat další odborné znalosti, které ověřují v praktických úkolech během výuky, v semestrálních pracích s konkrétními výstupy pro použití v praxi nebo při absolvování smluvních praxí v konkrétních firmách. Škola sjednává kontakt studenta s povinnou odbornou praxí, která vytváří podmínky pro simulaci uplatnění se v řídících sférách střední a vyšší kategorie.

Ve studijní specializaci „Logistika dopravy“ získávají absolventi vědomosti a dovednosti z technologie a řízení dopravních a přepravních procesů, z deskripce dopravní infrastruktury, technické a technologické vyspělosti dopravních módů nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni.

Studijní specializace „Informatika pro logistiku“ připravuje absolventy na pracovní pozice uživatelů informačních a komunikačních technologií s akcentem na zpracování a prezentace dat, počítačovou grafiku, operační systémy, aplikované programování, uživatelské rozhraní, umělou inteligenci, cloudové služby a informační bezpečnost.

Studijní specializace „Logistika ve službách“ připravuje absolventy pro vykonávání činností charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení (pracovník poštovního provozu a přepravy, referent v bance, směnárně, pojišťovně, finanční poradce a referent, obchodní zástupce, pracovník kvality, firemní recepční, asistent, pracovník v cestovním ruchu a veřejné správě).

V navazujícím magisterském studijním programu Logistika si mohou studenti zvolit zaměření v oblasti řízení dopravních nebo výrobních systémů. Akreditované studijní programy spadají do takzvaně profesně orientovaných studijních programů s důrazem na aplikovatelnost do oboru, které jsou podloženy teoretickým základem studia. Absolventi jsou vybaveni odbornými dovednostmi z oblasti matematického modelování, práce se SW produkty pro simulace a optimalizace reálných procesů a z aplikace metodiky navrhování komplexních logistických projektů a hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. V rámci teoretického základu pro danou odbornost získávají studenti znalosti z předmětů přírodovědných, technických, logistických, ekonomických, legislativních a technologických oblastí. Další odborné schopni získávají v praktických úkolech a činnostech během výuky v odborných laboratořích a učebnách nebo při absolvování smluvních praxí v konkrétních firmách. Praxe je součástí obou studijních programů a škola je smluvně zajišťuje s firmami. V profesně orientovaných studijních programech s výše uvedenými specializacemi jsou absolventi připravováni k výkonu povolání a k uplatnění v praktických činnostech pro všechny oblasti podnikatelské, ale i nepodnikatelské sféry.

Studijní program MBA (Master of Business Administration) je určen pro manažery působící na střední a vrcholové úrovni a jeho cílem je zvýšit jejich kompetence v oblasti dopravy a logistiky a pro vlastní osobnostní růst. Bližší informace najdete na www.vslg.cz

Zdroj: Vysoká škola logistiky Přerov