Různé
V rámci nákladní přepravy může být zboží poškozeno například během dopravní nehody či nežádoucím vlivem počasí. Může také dojít k odcizení zboží nebo jeho poškození útokem vandalů.

U nákladní silniční dopravy se vztahy mezi dopravci a jejich zákazníky řídí hlavně mezinárodní dohodou CMR. Ta mimo jiné popisuje, co a kdy může zákazník po dopravci nárokovat. Jan Kalousek z Direct pojišťovny připomíná, že v základní rovině CMR dopravce chrání proti neúměrným nárokům díky váhovému limitu. Při poškození lehkého a zároveň drahého nákladu nemusí dopravce nahradit celou hodnotu. Pojištění se dá přizpůsobit konkrétní potřebě, i nad váhový limit.

Zohledňují se i místní zákony

„Je na dopravci, která nebezpečí unese, a o která se pojišťovnou rozdělí. Pojišťovnu zajímá obecně ekonomická kondice dopravce a kolik by musel zaplatit při nejhorším souběhu okolností a k tomu jsou různé vstupy. Základem je počet nákladních vozidel nebo souprav, do jakých zemí, s jakým nákladem a jak často jezdí. Z povahy nákladu vycházejí některá specifická nebezpečí, která se připojišťují na dílčí limity,“ vysvětluje Jan Kalousek a dodává, že některé potřeby pojištění vycházejí z místních zákonů. Známý je Německem požadovaný vysoký limit odpovědnosti při kabotáži, tedy když u nich cizozemský dopravce provede vnitrostátní přepravu. Dnešní pojistky umí pomoci dopravci také v podobě asistence. Například vyproštění, odvoz, skladování nebo likvidace nákladu po nehodě.

Jan Kalousek podotýká, že vedle odpovědnosti za přepravovaný náklad je dopravce jako každý podnikatel také obecně odpovědný za újmu z provozní činnosti. Navíc když provozuje více činností (balení, skladování nebo jiné, které nemusí přímo souviset s logistikou), je dobré myslet i na pojištění obecné odpovědnosti. Pojištění může pomoct také při škodách na vlastním majetku například pojištění budov, skladů, dílen, strojní pojištění pro manipulační techniku a podobně. Samostatnou kapitolou je povinné ručení a havarijní pojištění vozidel, kde je také potřeba zohlednit nebezpečný náklad, i když by se přepravoval jen občas.

„Když se vrátíme k nákladu, protože někdy dopravce za škodu nemusí odpovídat, je možnost náklad pojistit majetkově proti všem nebezpečím (jinak nevyloučeným). Často si je platí sám majitel nákladu (zásilky), jednorázově nebo pravidelně. Do tohoto segmentu se právě připravujeme vstoupit,“ říká Jan Kalousek.

Dodržujte dohodu ADR

Jak by se měly pojišťovat přepravy nebezpečných věcí? Pravděpodobnost škod způsobených nebezpečným nákladem i na nákladu samotném významně snižuje již samotné dodržování dohody ADR. Správně přepravovaný nebezpečný náklad dokáže Direct pojišťovna standardně připojistit ve třídách 1 až 3, tedy Výbušné látky a předměty, Plyny a Hořlavé kapaliny.

„Samozřejmě každá pojišťovna si může vybrat jaké riziko převezme a jaké ne. Typické je nejrizikovější příčiny plošně vyloučit a tu a tam je kontrolovaně povolovat třeba na dílčí limit. Pokud o nebezpečném nákladu víme v poptávce, správné nastavení připojištění u nás není složité,“ tvrdí Jan Kalousek a podotýká, že povinnosti pojištěného jsou uváděny v pojistných podmínkách. Není to však proto, aby pojišťovna zpřísňovala povinnosti plynoucí ze zákonů a obecných předpisů, bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce, ale hlavně kvůli jasné prokazatelnosti nároku a jeho odškodnění, kde často záleží na právních lhůtách a správně vyplněných dokumentech. Ve sporných případech by se měl upřednostnit selský rozum. To ale neznamená přehlížení lajdáctví v dokumentaci kterékoli ze stran přepravní smlouvy.

Povědomí dopravců se zlepšuje

Jan Kalousek doporučuje nahlížet na risk management komplexně a vnímat skutečnost, že povědomí dopravců se v tomto směru zlepšuje. Pojištění představuje dílek do skládačky správně nastavených postupů, aby byl dopravce i jeho zákazníci spokojení. Velmi důležitý je také poctivý výběr spolupracujících dopravců.

„Pro zajímavost, kořeny moderního pojišťovnictví spočívají právě v nákladní přepravě, konkrétně námořní. Kupci se skládali malými částkami pro případ, kdyby se jednomu z nich potopila loď s nákladem. Na principu solidarity to funguje dodnes,“ uvádí Jan Kalousek. Základem nabídky Direct pojišťovna je pojištění odpovědnosti silničního dopravce, které pojišťovna od roku 2021 kompletně přepracovala. Míří na malé a střední dopravce, kterým srozumitelně nabízí nejběžnější příčiny, kdy musí uhradit škodu na nákladu. Smlouva obsahuje seznam vozidel a počítá navíc s krátkodobým krytím dalšího vozidla například při opravě jednoho z vozidel. Vedle základního rozsahu, který se drží pravidel CMR, obsahuje 14 připojištění včetně často poptávaného odcizení, vandalismu, škod při objednané nakládce nebo vykládce, smluvního poddopravce, poruchy chladicího zařízení a další. Praktické je připojištění proplacení asistence, což dává dopravci svobodu ve výběru asistenčního partnera nebo naopak pokud na výběr nemá u odtahů nařízených policií.

Ve spolupráci s Direct pojišťovnou připravil Václav Podstawka.

Foto: DEKONTA