Různé
Kontejner je standardizovaná přepravní jednotka. V logistice se převáženě využívají 3 druhy kontejnerů: 20″ (stop), 40″ (stop) a méně rozšířený 45″ (stop).  20″ kontejner má rozměry (délka x šířka x výška) 6,096 m x 2,438 m x 2,591 m. 40″ kontejner má logicky dvojnásobnou délku – tedy 12,192 m x 2,438 m x 2,591 m.

S nárůstem nákladní dopravy na evropských železnicích na počátku padesátých let dvacátého století potřebovaly železniční podniky více efektivních technologií pro logistické požadavky v oblasti přepravy a nakládky zboží. Proto v roce 1961 přijala Mezinárodní železniční unie (UIC) rozhodnutí, které trvale změnilo svět logistiky. Evropské železnice se dohodly na zavedení normované výměnné palety, která měla snížit spotřebu času na nakládku železničních vozů. Zrodila se tak paleta EUR často nazývaná europaletou. Používáním palet pro železniční a silniční nakládku bylo možné ušetřit až 90 % času.

Vedle zmíněné europalety existuje na trhu celá řada standardizovaných palet. Například Evropská paletová asociace EPAL, má ve svém portfoliu 5 základních druhů palet. Vedle základní Europalety EPAL se jedná o například i o půl palety nebo palety v takzvaném britském nebo asijském formátu. K těmto základním paletám EPAL také nabízí všech 9 typů standardizovaných CP palety, které jsou používány zejména v chemickém průmyslu. Základní europaleta je ale jednoznačně nejrozšířenější a nejpoužívanější formát palety používaný v celém logistickém řetězci. 

EPAL je největším otevřeným paletovým poolem na světě. Byla založena již v roce 1991 (letos tedy slaví 30. výročí) a spolupracuje s více než 1 500 licencovanými výrobními a opravárenskými společnostmi ve více než 30 zemích světa. V oběhu je přes 600 mil. kusů europalet EPAL a ročně vyrobí a opraví přes 120 mil. kusů europalet EPAL. Základní rozměry europalety EPAL (délka x šířka x výška) jsou 800 mm x 1 200 mm x 144 mm. Hmotnost je přibližně 23 kg a nosnost až 2 000 kg.

Palety v kontejnerové přepravě

V rozměrech kontejnerů a palet tkví základní problém. Rozměry kontejnerů jsou definovány ve stopách (tedy v angloamerickém měrném systému) a rozměry palet v jednotkách metrických, kdy tyto dva systémy nejsou zcela kompatibilní.

Vzhledem k tomu, že vnitřní šířka kontejneru je 2,352 m, nejsou standardní europalety pro přepravu v kontejneru zcela vhodné. Standardní europaleta má rozměr (šířka x délka) 1,2 m × 0,8 m a tak není možné položit dvě europalety vedle sebe, protože celkový rozměr (2 x 1,2 m = 2,4 m) překračuje vnitřní šířku kontejneru 2,352 m. V případě, že položíme jednu europaletu na délku 0,8 m a druhou na šířku 1,2 m, vzniká mezera mezi paletami přibližně 35 cm. Tyto mezery pak musí být vyplněny jinými obaly či vzduchovými polštářky, aby byla zajištěna stabilita nákladu v kontejneru.

Jaké tedy máme možnosti?

Můžeme říci, že z pohledu optimálního využití celého objemu kontejneru, se jako ideální jeví použití palet, které plně využijí celý objem kontejneru. Na trhu existuje řada dodavatelů, kteří nabízí vhodné palety o rozměrech menší palety 760 mm x 1 140 mm a větší palety 1 140 x 1140 mm. Větší palety se do kontejneru vejdou přesně ve dvou řadách vedle sebe a menší palety ve třech řadách.

Toto řešení však není vhodné vždy, a to z prostého důvodu, kterým je obrovské rozšíření standardizovaných europalet. To, co by společnost ušetřila při přepravě v kontejneru, ztratila by při všech ostatních logistických operacích – ve výrobě, skladování u výrobce zboží, při přepravě zboží na paletách, ruční i automatické manipulaci s paletami apod. Zde jsou celé logistické řetězce primárně nastaveny na používání standardizovaných europalet.

Jaké řešení zvolit?

Vhodné řešení jsme již krátce zmínili výše. Europalety je třeba v kontejneru prostorově uspořádat tak, aby se maximálně využil prostor kontejneru a zbylý volný prostor vyplnit například vzduchovými polštáři.

Ukázka upořádání jedné vrstvy europalet ve 40″ kontejneru – 25 europalet

Vedle výše uvedené možností existuje i určité kompromisní řešení, kdy se použije standardizovaný takzvaný britský (průmyslový) formát dřevěné palety. V portfoliu EPAL se jedná o typ palety EPAL 3, kdy má paleta rozměry (délka x šířka) 1 000 mm x 1 200 mm. Tento rozměr více efektivně využije celý objem kontejneru (byť ne zcela) a zmiňovaný logistický řetězec umí s těmito paletami výrazně lépe pracovat.

Ukázka upořádání jedné vrstvy průmyslových ve 40″ kontejneru – 21 palet
Jaká jsou další rizika a požadavky?

Dosud jsme hovořili o rozměrech a uspořádání palet v kontejneru. Samozřejmě existuje i celá řada dalších parametrů, které je nezbytné při přepravě dřevěných palet v kontejnerech zajistit a které se týkají samotných palet. Na dřevěné palety se kladou poměrně přísné nároky, které je třeba striktně dodržovat, aby paleta dlouhodobě a spolehlivě plnila svou funkci.

Vybrané požadavky na dřevěné (euro)palety EPAL: přesné rozměry (s definovanou tolerancí) celé palety včetně jednotlivých desek a špalků, schválený druh dřeva, dřevo bez oblin, bez kůry, bez plísně, definovaný maximální počet suků, předepsané hřebíky s konvexními dříky od schválených dodavatelů, schválené špalky od schválených dodavatelů, přesné sražení hran (rohů) palety, vyfrézované nájezdové hrany na spodních deskách palety a další parametry včetně řádného označení palet ochrannými a identifikačními znaky včetně označení IPPC (o tom dále).

 Na závěr jsme si nechali dva parametry, které jsou pro kontejnerovou a mezinárodní přepravu obzvlášť důležité. Jedná se o požadovanou vlhkost dřeva celé palety pod 22 procent a o požadavek na fytosanitární ošetření veškerého použitého dřeva na paletě. Jedná se o dva ukazatele, které jsou často zaměňovány. Vlhkost dřeva pod 22 procent je důležitá zejména z pohledu omezení tvorby plísní, pevnosti materiálu, hmotnosti celé palety a celkové životnosti palety. Palety jsou při přepravě v uzavřených kontejnerech vystaveny výrazným rozdílům v teplotách i vlhkosti, proto je potřeba, aby paleta byla na tyto podmínky připravena.

Fytosanitární ošetření je samostatná problematika včetně certifikace IPPC. Pod touto zkratkou se skrývá Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (anglicky International Plant Protection Convention). Cílem prevence IPPC je předcházet, popřípadě omezovat šíření škůdců v dřevěných obalech. Existuje více možností ošetření dřeva, ale v současnosti je nejpoužívanější (a pro palety EPAL jedinou schválenou technologií) tepelné šetření dřeva. IPPC ošetření probíhá u dřevěných palet tak, že se výrobek zahřeje, aby po dobu minimálně 30 minut byla teplota v jádru dřeva minimálně 56 °C (měřeno ve středu nejsilnějšího prvku – v případě palety je to uprostřed špalku). Z toho vyplývá, že se při ošetření nepoužívají žádné prostředky na chemické bázi, procedura probíhá pouze s využitím termodynamiky. Během procesu se zlikvidují všechny potenciální malé organismy, které by mohly uvnitř palety přebývat. Mezi nejčastější škůdce patří kůrovci nebo živočichové s čeledi tesaříkovitých. Takto ošetřené obaly se poté značí znakem IPPC se specifickým licenčním číslem a písmeny HT, které značí právě tepelné ošetření dřeva.

Zmíněné ošetření a řádné označení je pro mezinárodní přepravu skutečně zásadní. Pokud například celní orgány zjistí, že dřevěný materiál v kontejnerech není takto ošetřen a označen, posílají celou zásilku zpět. To pak vede nejen k výrazným finančním ztrátám, ale i k dalším problémům vůči zákazníkům, ale i orgánům státní správy.

Milan Kovařík, EPAL

Fóto: Kombiverkehr