Různé
Logistika je živý proces vyžadující rychlou reakci, úsudek a uvažování. Silniční nákladní dopravci jsou často v časové tísni. „Dispečeři dopravních společností mnohdy nemají prostor pro pečlivé prostudování objednávek přepravy, které bývají velice obsáhlé. Dopravce se tak může zavázat k podmínkám provedení přepravy, jež pak nemůže splnit,“ upozorňuje Martin Martan, ředitel pobočky pojišťovacího makléře RESPECT, s nímž jsme měli možnost hovořit na téma pojištění silničních nákladních přeprav.

Martin Martan uvádí, že mnohým možným škodám mohou zabránit už řidiči při nakládce, a to řádnou kontrolou převzaté zásilky. Pokud řidiči není tato kontrola umožněna, což je běžné, měl by řidič tuto skutečnost uvést do nákladního listu. Výrazně se tak v případě škody na zásilce zlepší vyjednávací pozice silničního dopravce, a to u škod spočívajících v chybějícím nákladu či škod vzniklých na zásilce v důsledku chybného uložení nákladu či balení.

„Nedostatky v pojištění nebývají obvykle chybou dopravce, ale zprostředkovatele, který pojištění sjednal. Je jeho odpovědností si před sjednáním pojištění zjistit dostatek relevantních informací k tomu, aby nastavil odpovídající pojistný program,“ zdůrazňuje Martin Martan.   

Jak posuzujete rizika u nákladních silničních dopravců?
Martin Martan

Pro každého ze silničních dopravců se snažíme sestavit pojistný program cílený na zásadní rizika, která mohou jeho činnost ohrozit. Posuzujeme především strukturu vozového parku, druhy přepravovaného nákladu a další přidružené činnosti klienta. Druhy používaných vozidel mají vliv na případná připojištění, ať již se jedná například o cisternové návěsy či návěsy pro přepravu sypkých materiálů. Při nakládce či vykládce zde může dojít ke škodám, které nejsou běžným havarijním pojištěním kryty. Zmínit mohu poleptání pláště cisterny nebezpečnou látkou či pád zdviženého návěsu při vykládce přepravované sypké směsi. K těmto událostem může dojít v důsledku technické závady, chyby obsluhy či z jiného důvodu.  Na pojištění odpovědnosti silničního dopravce za škodu na přepravovaném nákladu má vliv druh přepravované zásilky. To znamená, zda se jedná o nebezpečné zboží, kapaliny, zboží rizikové jako je elektronika či tabák.  Stejnou pozornost je však zapotřebí věnovat i smluvním vztahům a podmínkám, které si pro danou konkrétní přepravu silniční dopravce sjedná. Zde mám na mysli především případné rozšíření náhradové povinnosti dopravce o čl. 24 či 26 Úmluvy CMR či využití služeb poddopravce. Další činnosti silničního dopravce mohou mít vliv na rozšíření pojištění o provozní odpovědnost. Obvykle se jedná o krytí škod spojených se skladováním, provozem servisu, myčky či čerpací stanice. Obecná odpovědnost má zásadní dopad i na řešení škod vzniklých v souvislosti se samotnou silniční dopravou. U přepravy kapalin či sypkých směsí může dojít ke znehodnocení produktu v tanku či sile příjemce kontaminovaným přepravovaným nákladem. Vznikají i škody na okolním majetku příjemce při vykládce v důsledku již zmíněných příčin, jako je technická závada či chybná obsluha.

Jak k těmto rizikům přistupují dopravní firmy?

Nastavují vnitřní pravidla a postupy tak, aby rizika snižovaly. Využívají svých často dlouholetých zkušeností. Jako příklad mohu pro škody na přepravovaném nákladu uvést dodatečné zabezpečení ložných ploch vozidel u citlivého zboží, používání prověřených tras či odstavných ploch. U přepravy kapalin či nebezpečného zboží se může jednat o kontrolu návaznosti přepravovaného materiálu, protože v některých případech i přes vyčištění cisterny může dojít k nežádoucí reakci i malým zbytkovým množstvím předproduktu. I přes tyto snahy však dochází v procesu silniční přepravy k řadě rizikových mnohdy i sporných situací, na které by měla cílit pojistná ochrana.

Co všechno musí dopravní firma dodržet či změnit, aby bylo možné rizika pojistit?

Zde bych odpověď rozdělil do dvou částí. Dopravní firma se musí řídit pojistnými podmínkami, kterými se sjednané pojištění řídí. Může se jednat o obecnou taxtaci či individuální ujednání. To se může týkat mnoha oblastí. Zmínil bych například podmínky zabezpečení vozidel. U zásilek s vysokou hodnotou, rizikových jako je například tabák a tabákové výrobky, je vyžadováno speciální zabezpečení vozidel, certifikace TAPA apod. 

Druhou rovinou je plnění podmínek daných platnou legislativou, především Úmluvou CMR. Například článek 24 Úmluvy CMR vyžaduje jasně dané podmínky pro to, aby ujednání tohoto článku byla naplněna. Jedná se o dohodu mezi dopravcem a příkazcem, úhradu dohodnuté přirážky k dopravnému a uvedení hodnoty zásilky do nákladního listu. Nebudou-li tyto podmínky splněny, neposkytnou pojistitelé v souladu s čl. 24 Úmluvy CMR náhradu škody. A to ani v případě, že má pojištěný dopravce toto riziko sjednáno v platné pojistné smlouvě.

Jak by se měly pojišťovat přepravy nebezpečného zboží?

U přeprav nebezpečného zboží klademe důraz na dostatečnou výši limitů plnění u pojištění povinného ručení. Vozidla přepravující nebezpečný náklad jsou konstrukčně řešena tak, aby odolala tlaku a nárazům při dopravních nehodách. Přesto zde může dojít k fatálním škodám na zdraví či majetku. Podceňováno by nemělo být pojištění provozní odpovědnosti, jak již jsem uváděl, a to vzhledem k možným škodám způsobeným při nakládce či vykládce.

Mohu zmínit pojistnou událost, kterou jsme řešili před několika lety. Řidič dopravce se v pátek odpoledne dostavil s cisternou na vykládku. Protože byl pátek a měl poměrně na spěch, nečekal s vykládkou na příchod odpovědné osoby příjemce a cisternu sám napojil k tanku. Na místě již v minulosti vykládal, proto si byl správností svého jednání jistý. Bohužel však tank zaměnil a látka, kterou na místo dopravil začala reagovat s látkou uskladněnou v tanku. Ta byla zcela znehodnocena. Naštěstí reakce látek nevedla k výbuchu. Škoda na produktu v tanku příjemce i náklady na vyčištění tanku bylo možné uplatnit z pojištění provozní odpovědnosti dopravce.

U pojištění odpovědnosti dopravce za přepravovaný náklad doporučujeme sjednat připojištění takzvané vlastní finanční škody dopravce. Základní pojištění kryje škodu na přepravované zásilce, jejíž výše se dokládá obchodní fakturou či burzovní cenou. Avšak při pojistné události vzniklé například na přepravované kapalině znečištěním během přepravy, jež je zjištěno před vykládkou, vznikají dopravci další náklady. Příjemce může odmítnout zásilku převzít, nebo ji převezme, a kromě náhrady škody za zásilku požaduje i úhradu nákladů za její likvidaci, což zvláště v zahraničí u nebezpečného zboží mohou být vysoké částky. Bez odpovídajícího rozšíření rozsahu pojistného krytí nejsou tyto náklady pojistitelem kryty.

Jaké máte zkušenosti s firmami přepravujícími nebezpečné zboží?

Osobně se věnuji pojištění se specializací na silniční nákladové dopravce již 22 let. Ve společnosti RESPECT pak pracuji 10 let. Snažíme se využít našich dlouholetých zkušeností v kombinaci s nejnovějšími trendy a širokým zázemím naší společnosti. To nám umožňuje zajistit našim klientům i zahraniční krytí, a to pro rizika či specifické přepravy, jež by byly na českém trhu obtížně pojistitelné či přímo nepojistitelné. Uvedené se vztahuje i na oblast dopravních společností přepravujících nebezpečné zboží.

Jak by měly dopravní firmy postupovat při likvidaci pojistné události?

Jak mi kdysi řekl jeden z našich klientů, každá z pojistných událostí v silniční dopravě je svým způsobem jedinečná. Je málo případů, kdy se opakuje totožný scénář. I přesto je možné nastavit postupy tak, aby se výše škody, pokud k ní již dojde, minimalizovala. V případě škod na přepravovaném nákladu je důležité řádně zdokumentování vzniklé škody, ať již havarijním komisařem či technikem pojistitele. V případě škod vzniklých na nebezpečném nákladu kontaminací v cisternách hraje důležitou roli rychlost v provedení šetření ze strany havarijního komisaře či technika, protože není v zájmu dopravce, aby kontaminovaný produkt blokoval využití vozidla nepřiměřeně dlouhou dobu.

Rozhodně by ze strany dopravce měly být pojistiteli hlášeny veškerá podezření na možný vznik škodní události na přepravovaném nákladu, a to ihned po jejich zjištění, což bývá obvykle již během vykládky. A to i v případě, kdy příjemce v první fázi škodu nenárokuje. Toto preventivní hlášení možné škodní události umožní její řádné vyšetření, což může hrát v konečném důsledku rozhodující roli.

Jaké produkty pro pojištění nákladních přeprav Vaše makléřská společnost nabízí?

Našim klientům nabízíme komplexní správu jejich pojistného programu od jeho nastavení po likvidaci pojistných událostí. V případě silničních dopravců se jedná o oblast flotilového pojištění, pojištění odpovědnosti silničních dopravců a zasílatelů, pojištění majetku. Z celé škály rizik a smluvních ujednání, které pro silniční dopravce zprostředkováváme, bych rád vyzdvihl možnost krytí odpovědnosti silničního dopravce vyplývající z čl. 29 Úmluvy CMR. Jedná se o hrubou nedbalost, kdy není náhradová povinnost dopravce v případě vzniku škody omezena dle čl. 23 Úmluvy CMR. Dle našich zkušeností se hranice hrubé nedbalosti tak, jak je posuzována soudy, posouvá bohužel v neprospěch dopravců. Mohu zde uvést příklad, kdy z důvodu hrubé nedbalosti byla z ložné plochy návěsu odcizena elektronika, protože řidič po vykonání bezpečnostní přestávky neobešel a nezkontroloval vozidlo.

Za rozhovor poděkoval Václav Podstawka.

Foto: archiv a RESPECT