Nebezpečný náklad
Novelizovaná dohoda ADR 2019 přinesla do přepravy nebezpečných látek s řízenou teplotou jednu podstatnou novinku, a to vložení nového oddílu číslo 7.1.7 „Zvláštní ustanovení použitelná pro přepravu samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1, organických peroxidů třídy 5.2 a látek stabilizovaných řízenou teplotou (jiných než samovolně se rozkládajících látky a organických peroxidů).“ Zde jsou sjednoceny veškeré požadavky a ustanovení týkající se přepravy látek s řízenou teplotou.

Řízená teplota je dle definic dohody ADR 2019 „nejvyšší teplota, při které může být bezpečně přepravován organický peroxid nebo samovolně se rozkládající látka nebo polymerizující“, nebo dle ustanovení číslo 7.1.7.3.4 „Řízenou teplotou se rozumí nejvyšší teplota, při které může být látka bezpečně přepravována. Předpokládá se, že teplota bezprostředního okolí kusu nepřesáhne během přepravy hodnotu 55 °C a dosahuje této hodnoty pouze na relativně krátkou dobu za 24-hodinový časový interval. V případě výpadku systému řízení teploty, může být nutné provést nouzová opatření.“

Tato teplota je stanovena na 55 °C u samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1 a 50 °C u polymerizujících látek třídy 4.1 a organických peroxidů třídy 5.2. Při přepravě těchto látek jsou důležité tři základní údaje: Řízená teplota, kritická teplota a hodnota SADT. Kritická teplota dle definic dohody ADR „teplota, nad níž se nemůže látka vyskytovat v kapalném stavu“, tedy teplota, při které musí osádka dopravní jednotky zahájit nouzová opatření. Hodnota SADT „nejnižší teplota, při níž může nastat samourychlující se rozklad látky v obalu použitém při přepravě“, tedy teplota látky, kdy je vlivem okolní teploty nestabilní, začne se samovolně rozkládat a bezprostředně hrozí výbuch. 

Jan Sokol, DEKRA CZ

Celý článek byl publikován v časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD v dubnu 2020. Předplatné časopisu si můžete objednat emailem na adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.