Nebezpečný náklad
Odborníci společnosti DEKONTA poskytují klientům komplexní balíček poradenských služeb spojených s navrhováním a realizací environmentálních projektů.

Poradenské služby začala společnost DEKONTA v plném rozsahu nabízet už v roce 2005, kdy zároveň vzniklo samostatné oddělení konzultačních služeb. Od počátku byla většina těchto služeb poskytována zahraničním klientům působících buď na území České republiky nebo v ostatních zemích střední a východní Evropy, např. na Slovensku, v Maďarsku, na Balkáně, v postsovětských republikách (například na Ukrajině, v Gruzii, v Moldavsku).

Audity a studie

„Na začátku jsme prováděli zejména akviziční audity. Pokud chtěl investor koupit nějakou společnost, potřeboval vědět, jakým způsobem tato společnost plní požadavky v oblasti životního prostředí nebo bezpečnosti práce vycházející z vydaných povolení, resp. platné národní či EU legislativy a také existenci potenciálních rizik spojených se znečištěním životního prostředí, které by musel na své vlastní náklady odstranit. Součástí tohoto hodnocení je rovněž identifikace environmentálních rizik, například kontaminace podzemních vod, půdy nebo jiné složky životního prostředí, přítomnost a nakládání se závadnými/zakázanými látkami. Pro zjištění rozsahu kontaminace a s ní spojených environmentálních nebo zdravotních rizik se provádějí průzkumné práce zahrnující vrtání sond pro odběr vzorků zemin a podzemních vod. Jejich následnou analýzu zajišťují naše akreditované laboratoře – biotechnologická a chemická,“ vysvětluje Pavel Veselý, vedoucí environmentální auditor ve společnosti DEKONTA. 

Další významnou službou poskytovanou zákazníkům (ať už zahraničním nebo domácím), kteří provozují nějaký výrobní závod nebo technologii na území České republiky, případně uvažují o jeho výstavbě na „zelené louce“, je vypracování studie posuzující možné dopady této investice na životní prostředí podle české legislativy (zákon č. 100/2001 Sb., tzv. „EIA“). Tato studie zahrnuje kromě vyhodnocení stávajícího stavu zatížení životního prostředí i posouzení dopadu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí, to je například vliv na kvalitu ovzduší, vliv na kvalitu povrchových nebo podzemních vod v důsledku vypouštění odpadních vod nebo způsobu nakládání s odpady, zejména nebezpečnými. Formou hlukových a rozptylových studií se hodnotí předpokládaná hluková, resp. imisní zátěž, či různé typy záření (například riziko pronikání radonu z podloží). Nedílnou součástí takového hodnocení je rovněž posouzení zdravotních rizik, studie vlivů na biologickou rozmanitost území, zhodnocení zásahu do krajinného rázu apod.

„Jiným typem auditů poskytovaným zejména korporátním společnostem provozujícím své výrobní závody nejen v České republice, ale také v jiných zemích střední a východní Evropy, jsou periodické audity shody s místní legislativou životního prostředí a bezpečnosti práce a často také audity shody s korporátními směrnicemi pro řízení environmentu a bezpečnosti práce,“ říká Pavel Veselý.

Zpracování posouzení vlivu záměru na životní prostředí a bezpečnost práce, tzv. due diligence vyžadují v rámci posuzování žádosti o poskytnutí finanční podpory i mezinárodní finanční instituce (například Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj, Evropská investiční banka či Světová banka). Všechny tyto instituce mají nastaveny vnitřní směrnice pro posuzování dopadů na životní prostředí, na sociální oblast, resp. zdraví obyvatelstva, podle kterých se také rozhodují, zda je možné poskytnout žadateli úvěr.

Seznámení s provozem

Aleš Kulhánek z divize Ekologických a sanačních projektů společnosti DEKONTA uvádí:„Ještě před tím, než se vydáme na příslušnou lokalitu v rámci auditu, posíláme zákazníkovi s předstihem seznam požadavků na dokumentaci, kterou od nich budeme potřebovat. Jedná se o různá povolení, protokoly z monitoringu životního prostředí, roční hlášení státní správě, protokoly z kontrol úřadů státní správy a další typy interní dokumentace, které potřebujeme v předstihu či při návštěvě podniku prostudovat. Přímo na dané lokalitě pak prověřujeme a kontrolujeme všechny oblasti, ve kterých zákazník působí. Zajímáme se například o sklady nebo zásobníky nebezpečných látek, jak dlouho jsou tato zařízení provozována, jaké mají havarijní zabezpečení a jaký je potenciál případných dlouhodobých či krátkodobých rizik. Na základě těchto prohlídek pak vzniká auditorská zpráva obsahující neshody s právními či korporátními předpisy včetně návrhů řešení.“

Příkladem může projekt vypracovaný pro jednu nadnárodní společnost působící v oblasti automobilového průmyslu, která má po celém světě řadu výrobních závodů. U vybraných výrobních závodů této společnosti v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku a Srbsku byly prováděny audity shody platné legislativy s jejich korporátními předpisy, které bývají zpravidla ještě přísnější než místní legislativa.

Detailní posouzení rizik

Jaké představy, resp. požadavky má zákazník na rozsah auditu? Pokud se jedná o akviziční audit (zákazník má zájem něco koupit), bývá jeho snahou v pozici zájemce minimalizovat kupní cenu. Má proto zájem identifikovat veškerá potenciální rizika a zpravidla vyvíjí velký tlak na jejich detailní posouzení včetně definování finančních nákladů nezbytných k jejich odstranění.

„Pokud chce klient realizovat novou investici, například postavit výrobní závod, nabízíme mu poradenství v oblasti požadavků platné legislativy životního prostředí a bezpečnosti práce. Radíme mu, jaká povolení od úřadů musí mít pro zavedení příslušné technologie, a vysvětlujeme mu, co je z hlediska místní legislativy nutné respektovat a co všechno musí splnit. Snažíme se mu i pomoci s maximálním urychlením povolovacích procesů, což v České republice rozhodně není snadné,“ zdůrazňuje Pavel Veselý a na závěr pak uvádí jeden příklad dlouhodobé a úspěšné spolupráce.

„DEKONTA v roce 2007 prováděla pro jednoho z celosvětových výrobců nákladních automobilů první audit shody s platnou českou environmentální legislativou. Česká pobočka této nadnárodní společnosti v té době zaváděla systém environmentálního řízení podle normy ISO 14001. Vzhledem k tomu, že zákazník byl s našimi službami spokojen, navázali jsme dlouhodobou spolupráci v rámci outsourcingu ekologických služeb, která trvá dodnes. Pomohli jsme mu celý systém řízení environmentálního managementu dopracovat a dovést ho k úspěšné certifikaci. Kromě udržování tohoto systému včetně přípravy k opakovaným auditům realizovaným externí certifikační společnosti pro něj rovněž provádíme standardní poradenský servis, v jehož rámci sledujeme a zajišťujeme aktualizace veškerých environmentálních povolení, sledujeme aktualizace české, potažmo evropské legislativy, navrhujeme postupy pro splnění nových legislativních podmínek a zajišťujeme pro něj zpracování pravidelných ročních hlášení (ovzduší, odpady a další).“

Společnost DEKONTA se též dlouhodobě věnuje projektům v rozvíjejících se zemích (oblast Balkánu, Kavkazu a Asie) týkajících se průzkumů a sanací znečištěných území, odstraňování starých zásob dnes již zakázaných látek (pesticidy, PCB), čištění odpadních vod, ale i asistence s transpozicí legislativních předpisů Evropské unie. V posledních letech začala DEKONTA realizovat i projekty týkající se vlivu klimatických změn.

Text a foto: DEKONTA