Nebezpečný náklad

Při skladování chemických látek je třeba dodržovat povinnosti, které nám definují legislativní předpisy pojednávající o bezpečnosti práce a požární ochrany.

Z hlediska požární ochrany je klíčový dokument požárně bezpečnostní řešení (dále PBŘ) stavby. PBŘ nám ve skladu slouží například k tomu, abychom věděli, zda je sklad rozdělen do požárních úseků, v jakých počtech jsou umístěny hasicí přístroje, případně zda jsou ve skladu instalována požárně bezpečnostní zařízení, zařízení pro potlačení požáru, nebo požární dveře. Mezi klíčové dokumenty patří také kolaudační rozhodnutí, ze kterého zjistíme, k jakému účelu stavba slouží, a v případě skladu zde najdeme informaci o množství chemických látek, které může být ve skladu skladováno.

Povinnost zajistit vypracování dokumentů požární ochrany

Pokud tedy známe množství uskladněných chemických látek, je povinností každé právnické osoby, nebo podnikající fyzické osoby zajistit vypracování dokumentů požární ochrany. Jedním z klíčových dokumentů je začlenění požárního nebezpečí. Jak je již z názvu patrné, dokument nám říká, jak velké požární nebezpečí může vzniknout při provozu naší činnosti. Začlenění do kategorií provedeme dle pokynů § 4 zákona o požární ochraně. Závěrem začlenění je informace o námi provozované činnosti – tedy provoz činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, provoz činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nebo provoz činnosti s vysokým požárním zatížením. Na základě začlenění zjistíme, jaké další dokumenty požární ochrany jsme povinni vypracovat. Pokud provozujeme činnost s vysokým požárním zatížením, je třeba vypracovat dokumenty, které jsme povinni předložit hasičskému záchrannému sboru kraje na schválení. Jedná se o dokumentaci zdolávání požáru a o posouzení požárního nebezpečí. Bez schválení zmíněných dokumentů není možné činnost provozovat.

Hasicí přístroj patří k nezbytnému vybavení skladu.

Mezi dokumenty požární ochrany, které je třeba vypracovat v návaznosti na danou kategorii požárního nebezpečí, patří stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární kniha, tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, doklady o provedených školeních, nebo řád ohlašovny požáru – pokud máme ohlašovnu požáru zřízenou. Mezi dokumenty sloužícími k rychlému úniku z daného objektu patří požární evakuační plán a pro vyhlášení požárního poplachu pak požární poplachová směrnice. Evakuační plán i požární poplachová směrnice musí být umístěny na viditelném místě, které je dostupné všem zaměstnancům. Rovněž je třeba požární řád umístit na viditelné místo, ideálně u vstupu do skladu.

Mezi vybavení skladu patří věcné prostředky požární ochrany, tedy nejčastěji hasicí přístroje, které se umísťují na viditelných a dobře přístupných místech. Pokud jsou hasicí přístroje umístěny na svislé konstrukci, je třeba dodržet vzdálenost od podlahy ke spouštěcí armatuře, kdy uvedená vzdálenost nesmí přesáhnout 1,5 m. Pokud je hasicí přístroj umístěn ve skrytém prostoru, je třeba před skrytý prostor označit požární značkou identifikující uložení hasicího přístroje. Jako další revize, které jsou ve skladu povinné, jsou revize požárně bezpečnostních zařízení. Mezi tato zařízení patří běžně používaná elektronická požární signalizace, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, stabilní a polostabilní hasicí zařízení, požární klapky nebo zařízení pro odvod kouře a tepla. Součástí každého požárního zařízení je průvodní dokumentace obsahující mimo jiné také informace o pravidelných revizích. Pro rychlý a bezpečný únik musí být sklad označen únikovými značkami, které jsou z fotoluminiscenčního materiálu a pomohou při úniku z daného prostoru. Každá úniková cesta musí být volně přístupná. Není možné, aby byla zaskladněna, nebo jakýmkoli způsobem byl únik znemožněn. Mezi časté chyby patři uzamčené únikové východy.

Volba OOPP se odvíjí od stanovených rizik

Z hlediska bezpečnosti práce je důležité stanovit rizika, kterým jsou zaměstnanci při skladování vystaveni. Uvedená povinnost vyplývá ze zákoníku práce, z § 102, kdy zaměstnavatel je povinen vytváření bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zároveň je zaměstnavatel povinen přijímat opatření k předcházení rizikům. Jedno z nejzávažnějších rizik představují samotné chemické látky a manipulace s nimi. Proto je důležité, aby zaměstnanci, kteří s chemickými látkami manipulují, byli vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky (dále OOPP). Výběr OOPP závisí na nebezpečnosti chemické látky, které zjistíme z bezpečnostního listu, z oddílu 2.

Mezi základní OOPP při práci ve skladu patří pevná pracovní obuv s ocelovou špičkou, pracovní oděv (dlouhé kalhoty, dlouhý rukáv) a helma. Vhodná je také výstražná reflexní vesta a pracovní rukavice. Pokud budeme používat OOPP, které jsou společné i jiným zaměstnancům, je důležité, abychom je vždy ukládali na předem vyhrazené místo. Pro přesné zvolení vhodných OOPP využijeme bezpečnostní list, konkrétně oddíl 8, ze kterého zjistíme, jaké ochranné prostředky jsou při práci s chemickou látkou vyžadovány. Dále z oddílu 4 zjistíme, jak postupovat při poskytování první pomoci, oddíl 5 nám říká, jaké vhodné hasicí přístroje zvolit při hašení požáru, nebo z oddílu 7 zjistíme, jak danou chemickou látku skladovat. Velmi důležitý je oddíl 9 s uvedenými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jako např. skupenství, hustotu, bod vzplanutí nebo pH. Při vstupu do skladu musí být na první pohled zřejmé, jaké nebezpečí ve skladu hrozí. Ať již je to informace o skladovaných látkách, o umístění tlakových láhví, nebo o manipulaci vysokozdvižného vozíku. Rovněž na vstupních dveří nesmí chybět značka „Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm” a oprávněnost vstupu do skladu, tedy umístění značky „Nepovolaným vstup zakázán”.

V žádném skladu nesmí chybět lékárnička první pomoci, která je označena bílým křížem v zeleném poli. Lékárnička první pomoci musí obsahovat všechny léky a prostředky dle přiloženého seznamu, který schválí poskytovatel pracovnělékařských služeb. Všechny léky a prostředky musí být pravidelně kontrolovány, a to jednou za půl roku osobou, které byla lékárnička první pomoci přidělena. Dalším nezbytným dokumentem ve skladu je kniha úrazů. Do ní se zapisují všechny pracovní úrazy, které se zaměstnancům ve skladu přihodily. Tato kniha musí být dostupná všem zaměstnancům. Pro zajištění bezpečnosti je zaměstnavatel povinen v pravidelných intervalech zajišťovat pravidelné revize regálů a kontrolovat jejich stav. V ročních intervalech provádět pravidelné kontroly paletových vozíku, rudlů nebo žebříků. Při uvedené kontrole se zjišťuje stav a vhodnost používání.

Nedílnou součástí každého pracoviště je interní dokumentace. Ta není ale pro všechna pracoviště stejná, opět záleží na jednotlivých rizicích a provozované činnosti.

Lucie Fišarová, DEKRA CZ

Foto: Václav Podstawka