Nebezpečný náklad
Skladování nebezpečných látek je potřeba řešit ještě předtím, než se ve skladu objeví obaly plné chemikálií. Je důležité mít přehled o tom, jaké látky do skladu přijdou a mít sklad přizpůsobený k uložení příslušných chemikálií. Základem pro vytvoření bezpečného pracoviště je identifikace nebezpečných látek a jejich vlastností. K tomuto účelu slouží bezpečnostní list.

Všechny nebezpečné látky mají zpracovaný bezpečnostní list, který je bude doprovázet celou cestu od výrobce až ke konečnému uživateli a do rukou by ho měly dostat všechny osoby s látkou nakládající. Informace o nebezpečnosti látky nebo směsi jsou v bezpečnostním listu uvedeny v oddílu 2, další informace důležité pro skladování jsou v oddíle 7 a oddíle 10 (neslučitelné materiály). Na základě vlastností a slučitelnosti látek lze určit, jak musí být skladové prostory vybaveny. V případě, že se objeví obal označený symboly CLP, znamená to, že k této látce musí být dodán bezpečnostní list. Pokud Vám nebyl poskytnut, máte právo si ho vyžádat u osoby, která Vám látku předává. Pozor – i některé látky, které nejsou označeny symboly CLP či ADR, mohou být nebezpečnou látkou na základě jiného předpisu (například hořlavé kapaliny dle ČSN 65 0201).

Důležitou součástí pro zajištění bezpečnosti při nakládání s chemikáliemi ve skladu je patřičné školení zaměstnanců. Všichni zaměstnanci, kteří budou manipulovat s nebezpečnými látkami musí být proškoleni a poučeni o rizicích souvisejících s těmito látkami. Musí vědět, jak s nimi správně zacházet, poskytnout příslušnou první pomoc či postupovat během mimořádné situace (únik, požár apod.). Zároveň musí být seznámeni s bezpečnostními listy.

Eva Ryšavá, DEKRA CZ

Celý článek najdete v tištěném časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat na e-mailové adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.