Nebezpečný náklad
Skladování nebezpečných látek je potřeba řešit ještě předtím, než se ve skladu objeví obaly plné chemikálií. Je důležité mít přehled o tom, jaké látky do skladu přijdou a mít sklad přizpůsobený k uložení příslušných chemikálií. Základem pro vytvoření bezpečného pracoviště je identifikace nebezpečných látek a jejich vlastností. K tomuto účelu slouží bezpečnostní list.

Všechny nebezpečné látky mají zpracovaný bezpečnostní list, který je bude doprovázet celou cestu od výrobce až ke konečnému uživateli a do rukou by ho měly dostat všechny osoby s látkou nakládající. Informace o nebezpečnosti látky nebo směsi jsou v bezpečnostním listu uvedeny v oddílu 2, další informace důležité pro skladování jsou v oddíle 7 a oddíle 10 (neslučitelné materiály). Na základě vlastností a slučitelnosti látek lze určit, jak musí být skladové prostory vybaveny. V případě, že se objeví obal označený symboly CLP, znamená to, že k této látce musí být dodán bezpečnostní list. Pokud Vám nebyl poskytnut, máte právo si ho vyžádat u osoby, která Vám látku předává. Pozor – i některé látky, které nejsou označeny symboly CLP či ADR, mohou být nebezpečnou látkou na základě jiného předpisu (například hořlavé kapaliny dle ČSN 65 0201).

Zásilky na paletách ve firmě Sellier & Bellot

Důležitou součástí pro zajištění bezpečnosti při nakládání s chemikáliemi ve skladu je patřičné školení zaměstnanců. Všichni zaměstnanci, kteří budou manipulovat s nebezpečnými látkami musí být proškoleni a poučeni o rizicích souvisejících s těmito látkami. Musí vědět, jak s nimi správně zacházet, poskytnout příslušnou první pomoc či postupovat během mimořádné situace (únik, požár apod.). Zároveň musí být seznámeni s bezpečnostními listy.

Látky ohrožující vodu

Jakmile dochází k nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi či látkami, které mohou ohrozit kvalitu vody, vztahují se na provozovatele činnosti povinnosti z několika různých právních předpisů.

Jedná se především o

– Zákon o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb.), který se vztahuje na vybrané typy látek (vysoce toxické látky, výbušniny, hořlavé plyny a aerosoly, hořlavé kapaliny, samovolně reagující/samozápalné látky, oxidující látky a látky nebezpečné pro životní prostředí), kdy je nutné zpracovat seznam těchto látek a zjistit, zda sklad patří mezi nezařazené či zařazené objekty. Zařazený objekt musí mít zpracovanou bezpečnostní dokumentaci obsahující postupy pro mimořádné události. Tato dokumentace musí být schválena krajským úřadem a předána dalším institucím.

– Zákon o předcházení ekologické újmě (zákon č. 167/2008 Sb.), který ukládá zpracovat základní hodnocení rizika ekologické újmy.

– Zákon o vodách (zákon č. 254/2001 Sb., § 39), kdy při překročení limitů závadných látek (2 000 kg, nebo 2 000 l v přepravních obalech) musí být zpracován plán opatření pro případ havárie. Tento plán se následně zasílá ke schválení na příslušný vodoprávní úřad.

Prostory pro skladování

Prostory, ve kterých má docházet ke skladování chemikálií, musí být k tomuto účelu určeny a schváleny v souladu se stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) a zákonem o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.). K objektu je po dokončení schvalovacího procesu vydáno patřičné kolaudační rozhodnutí a zpracováno požárně bezpečnostní řešení. Součástí těchto dokumentů jsou limity pro skladování nebezpečných chemikálií a požadavky na skladové prostory.

Manipulace s IBC (Donauchem)

Pokud jsou prostory skladu pronajímané, měla by být skutečnost, že dochází ke skladování nebezpečných látek, uvedena v nájemní smlouvě. Pronajímatel může prohlásit, že jsou prostory vhodné pro skladování nebezpečných látek (v tomto případě je vhodná kontrola dokumentace budovy), nebo se lze domluvit na provedení potřebných úprav ve skladu. Odpovědnost za zajištění vhodných prostor pro skladování chemikálií by poté měla být specifikována nájemní smlouvou.

Sklad nebezpečných látek musí být zajištěný proti úniku těchto látek do okolí (i v případě odtoku s hasebními vodami). Nejúčinnějším způsobem, jak toho docílit, je zajistit nepropustnou podlahu skladu, která bude odolná vůči skladovaným látkám, například nátěrem. Do skladu je vhodné umístit havarijní soupravy a záchytné vany pro zneškodnění menších úniků při běžném provozu. Důležité je zajistit, aby byly tyto havarijní sady lehce dostupné a blízko míst časté manipulace s obaly (například u ramp pro nakládku a vykládku).

Havarijní soupravy

Při výběru havarijních souprav je nutné brát ohled na druhy skladovaných látek, zvláště pokud se jedná o žíraviny, či oleje a ropné látky. Pro tyto druhy látek existují speciální sorbenty s vyšší účinností, než jaké by bylo docíleno použitím univerzálního sorbentu. Součástí havarijních souprav mohou být osobní ochranné pracovní prostředky. V případě, že tomu tak není, je nutné zabezpečit jejich dostupnost na skladě. Viditelné označení místa uložení havarijní soupravy a OOPP je samozřejmostí. Zaměstnanci musí být seznámeni s jejich polohou. Ve skladu je potřeba zajistit zdroj tekoucí vody, který je důležitou součástí výbavy při poskytování první pomoci. Mezi další požadavky na vybavení skladu patří dostatečné větrání, aby nemohlo dojít ke koncentraci škodlivých látek ve skladu. Důležitá je rovněž ochrana před přímým slunečním světlem a výkyvy teplot, které mohou způsobit znehodnocení či změnu vlastností některých látek.

Přístup do skladových prostor musí být omezen pouze na povolané osoby. Všechny vstupy do skladu je třeba vybavit značkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, a také výstražným značením upozorňujícím na riziko nebezpečných látek. V případě uložení většího počtu látek s různými nebezpečnostmi je vhodné používat výstražnou značku obecného nebezpečí (!) s nápisem „Pozor nebezpečné chemické látky a směsi“.

Uložení látek

Při dlouhodobém skladování jsou nebezpečné chemikálie uloženy v originálních obalech k tomuto účelu určených (certifikované obaly). Během skladování musí být obaly uzavřené a označené v souladu s CLP. Při situování nádob s nebezpečnými látkami ve skladu je potřeba dbát na to, aby bylo výstražné značení na nich dobře viditelné a nemohlo dojít k jejich záměně. Obaly je vhodné ukládat na palety či do regálového systému, čímž jsou chráněny před případným únikem jiné látky.

Sklad se závadnými látkami musí být pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolován. Součástí kontroly by mělo být prohlédnutí skladovaných látek, neporušenosti obalů, obsahů havarijních souprav a jejich dostupnosti, případně stavu záchytných van, dále také výstupů z kontrolního systému, pokud je zaveden. O provedené kontrole musí být proveden záznam a pokud během ní byla nalezena závada, je nutné ji odstranit v co nejbližším termínu.

Společné skladování

O tom, zda lze látky skladovat společně, rozhodují jejich chemické vlastnosti. Na základě těchto vlastností a dalších informací z bezpečnostního listu se určuje slučitelnost. Slučitelné látky spolu mohou být skladovány bez nebezpečí chemické reakce. Neslučitelné látky musí být skladované v dostatečné vzdálenosti od sebe, nebo v oddělených prostorech. Neslučitelnými látkami jsou například kyseliny a zásady, hořlavé a oxidující látky, či organické peroxidy, které musí být vždy skladovány odděleně od všech ostatních látek.

Na některé látky jsou kladeny zvláštní požadavky. Mezi tyto vybrané skupiny patří hořlavé kapaliny, jejichž skladování a manipulace s nimi je ošetřena ČSN 65 0201. Dále jde o organické peroxidy (ČSN 65 0211), které musí být uloženy v samostatném objektu, také výbušniny, prekurzory výbušnin nebo například stlačené plyny v tlakových láhvích. Další kapitolou jsou akutně toxické látky kategorie 1 a 2. Zacházení s těmito vysoce toxickými látkami je upraveno zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Zdroj: DEKRA CZ

Foto: Václav Podstawka