Nebezpečný náklad
Surovinová základna i sortiment společnosti STACHEMA zahrnuje zejména třídy 2, 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 což odpovídá i zaměření společnosti na výrobu stavební a užitkové chemie. Jedná se tedy o dominantně nebezpečné chemické látky a směsi.
Martin Váša

Ačkoli se nebezpečné zboží vyskytuje v zásadě ve všech pěti výrobních závodech i následně v distribučních střediscích, je jejich rozložení, zejména jejich množství na skladech, nerovnoměrné. Vše je naplánováno tak, aby skladování a manipulace s konkrétními nebezpečnými třídami probíhaly vždy v jednom konkrétním provozu. Výhoda spočívá zejména v realizaci potřebných rozsáhlých opatření na jednom místě, nikoli ve všech provozech. U vybraných výrobků, zejména třídy 6.1, pak nedochází k distribuci jiným způsobem než v režimu výrobní závod – zákazník bez účasti dalších provozoven společnosti. Není proto nutné přijímat opatření, která jsou vyžadována jak legislativním rámcem, tak interní analýzou rizika. Obecná opatření požadují proškolený a adekvátně vybavený personál, vhodné obaly, kvalitní značení a evidenci, správné skladování a stohování, skladování pouze ve skladech a místech, která jsou ke skladování nebezpečného zboží určena a jsou zajištěna pro vnik havarijních situací a jejich prevenci, použití vhodné manipulační techniky apod. Speciální požadavky nevyvolávají pouze bezpečnostní otázky pro samotné bezpečné skladování a manipulaci, jako je například v případě třídy 3 použití elektrické instalace pro výbušné prostředí včetně manipulační techniky, antistatická výbava pracovníků, EPS, provozní a havarijní ventilace k prevenci vniku výbušné koncentrace par, ale i produkty těchto opatření.

Nezbytnou součástí je návazné zpracování emisí vznikajících v rámci bezpečnostních opatření. V rámci třídy 3 se jedná zejména o VOC látky, jejichž volné vypouštění do ovzduší není žádoucí. Tento aspekt je v rámci našeho provozu řešen pomocí biofiltrace s průtokem 10 000 m3 vzdušniny za hodinu a účinností dosahující hodnot 99%, což umožňuje snižovat emise VOC na zanedbatelná čísla a aktivně přispívat k ochraně životního prostředí. Není bez zajímavosti, že vyjma vstupních nákladů na výstavbu, je provoz biofiltru ekonomicky velmi nenáročný a v případě ukončení provozu je náplň biofiltru 100% recyklovatelná a použitelná na zemědělské půdě. Podobně probíhá skladování nebezpečného zboží třídy 6.1, kdy skladovací a manipulační prostory musí být rovněž nuceně ventilovány. Vzdušnina prochází přes filtry s aktivním uhlím, které brání uvolnění do životního prostředí. Filtry jsou následně profesionálně regenerovány.

Skladování nebezpečného zboží je tedy multidisciplinární obor, který v sobě musí zahrnovat bezpečnostní otázky směřující k prevenci havarijních situací či opatření k jejich likvidaci, tak otázky návazných provozních činností a procesů. Tyto procesy musí vést nejen k naplnění všech legislativních podmínek, ale také k vysoké míře společenské odpovědnosti.

Martin Váša, STACHEMA CZ

Foto: Václav Podstawka