Nebezpečný náklad
Přeprava nebezpečných věcí může být rizikovou činností, během které může dojít k ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. Proto se musí řídit dohodou ADR, v níž jsou obsaženy veškeré podmínky pro přepravu nebezpečného nákladu po silnici.

V této rubrice se zaměříme na zkušenosti některých dopravních firem, které se přepravami podle dohody ADR zabývají. Například společnost ČSAD Uherské Hradiště se specializuje na přepravy podle dohody ADR již od samotného počátku, to znamená od roku 1993. Dá se tedy říci, že se jedná o tradiční firmu zabývající se přepravou nebezpečného zboží.

Nakládka vozidla ve skladu firmy ČSAD Uherské Hradiště

„Každé nové vozidlo, které nakoupíme vybavíme nutnými prostředky pro přepravu nebezpečných látek a každý řidič, který k nám nastoupí projde patřičným školením. Jsou samozřejmě výjimky v některých provozech, ve kterých se nebezpečné látky nepřepravují a není tudíž nutné řidiče školit. Máme však také zkušenosti s řidiči, kteří se přeprav ADR bojí a nechtějí školení podstoupit. Od roku 2015 zajišťujeme i distribuci ADR z našeho skladu v Pohořelicích do Česka, Slovenska a Maďarska,“ uvádí Vlastislav Čech, Obchodní ředitel společnosti ČSAD Uherské Hradiště, která podle dohody ADR přepravuje jen zboží uložené na paletách a v IBC kontejnerech. Vozový park se skládá z klasických vozidel, v nichž se přepravuje průmyslové zboží a kapaliny v bezpečných obalech, s nimiž je možné manipulovat standardní nakládací a vykládací technikou.

V loňském roce firma přepravovala látky třídy 2, 3, 6.1, 8 a 9 podle dohody ADR. Celkem se jednalo o cca 11 tisíc tun. Z toho největší část tvořily látky třídy 9.

Přepravy v různých obalech

„Jak jsem se již uvedl, základní přepravní jednotky, které přepravujeme, jsou paleta a IBC kontejner. IBC kontejner o velikosti 1000 l je také umístěn na paletě 100 x 120 cm, ale je s paletou pevně spojen, takže tvoří jednu přepravní jednotku. Nejčastějšími obaly, v nichž nebezpečné látky přepravujeme, jsou již zmíněné IBC kontejnery, ocelové sudy různých velikostí, plastové a ocelové kanystry a kbelíky různých velikostí, plechovky a spreje. Menší obaly jsou umístěny ve velkoobchodních baleních, takže na paletě jsou umístěné kartony s obsahem maloobchodních balení. Další přepravní jednotkou je BIG BAG, ve kterém se přepravují základní suroviny pro výrobu plastů a polystyrenu (kuličky),“ vysvětluje Vlastislav Čech a upřesňuje, že z pohledu legislativy ADR se obalové skupiny dělí následovně:

Pro účely balení jsou látky, kromě̌ látek tříd 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a kromě̌ samovolně̌ se rozkládajících látek třídy 4.1, přiřazeny k obalovým skupinám v závislosti na svém stupni nebezpečí́:

Obalová skupina I: látky velmi nebezpečné, obalová skupina II: látky středně̌ nebezpečné a obalová skupina III: látky málo nebezpečné.

Vlastislav Čech podotýká, že díky dlouhodobé historii s přepravou ADR se už ČSAD Uherské Hradiště s novými nebezpečnými látkami nesetkává. Pokud by se tak stalo, pak by bylo nutné tuto látku konzultovat s bezpečnostním poradcem ADR. Ten následně sdělí, jestli jsou vozidla pro tuto látku vybavena. Pokud by tomu tak nebylo, stanoví, čím je zapotřebí vozidlo dovybavit.

K základní výbavě vozidla náleží:

  • Zakládací klíny
  • Dva stojací výstražné prostředky
  • Kapalina pro výplach očí
  • Hasicí přístroje dle nejvyšší povolené hmotnosti vozidla

K základní výbavě řidiče patří:

  • Výstražná vesta
  • Ochranné rukavice
  • Ochrana očí (brýle)
  • Přenosná svítilna
Kontrolám se nikdo nevyhne

Podle ustanovení dohody ADR musí každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou souvisejí (balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí), jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců. Může zaměstnávat vlastního bezpečnostního poradce nebo má možnost spolupracovat s externistou.

Vlastislav Čech

„Naše společnost má svého vlastního bezpečnostního poradce. Jeho povinností je poskytovat interní poradenství pro řidiče a dispečery, kteří se přepravě ADR denně podílejí. Dále zajišťovat pravidelné školení řidičů a vypracovat roční výroční zprávu, což je zákonnou povinností,“ říká Vlastislav Čech, který se zároveň vyjadřuje k problematice kontrol. „Kontroly během přepravy ADR jsou takřka na denní bázi. Jakmile je vozidlo označeno cedulí, že přepravuje nebezpečné látky (tato povinnost není nutná při přepravě podlimitního množství), tak je takřka na 100 % jisté, že bude vozidlo kontrolováno. Nejčastěji probíhají kontroly přeprav ADR v Německu. Při kontrole se kontrolují průvodní doklady, oprávnění řidiče, vybavenost vozidla, řádné balení a označení zboží a pak také uložení nákladu na ložné ploše. Kontroly jsou ale nutné, protože se bohužel velmi často stává, že někteří dopravci zajišťují přepravy nebezpečných látek bez řádné výbavy a proškolených řidičů. V těchto případech není zákonná odpovědnost jen na dopravci, ale i na odesílateli, který má povinnost předat ADR zboží jen řidiči, který se prokáže platným průkazem pro přepravu ADR a povinnou výbavou vozidla. Pokuty při porušení jsou pak pro oba účastníky přepravy významné.“

ADR přepravy do 70 destinací

Přepravní společnost VCHD Cargo je specialistou na linkové pozemní přepravy a kolem 80 procent přepravených objemů spadá do kategorie nebezpečných věcí. Linky VCHD Cargo pravidelně zavážejí více než 70 destinací v celé Evropě a celá flotila společnosti je vybavena pro přepravy ADR zboží.

VCHD Cargo realizuje celovozové přepravy zásilek zboží tříd 2–6 a 8–9 dle klasifikace dohody ADR. Všechna její vozidla jsou vybavena pro přepravy ADR zboží, a to včetně tzv. frigo návěsů, které navíc umožňují přepravu nebezpečných látek v řízeném teplotním režimu.

Všichni řidiči musejí absolvovat školení pro přepravu a manipulaci s nebezpečným nákladem. Kromě toho organizuje VCHD Cargo ještě interní školení s důrazem na prevenci nehod a používání ochranných pomůcek.

Petr Kozel

„Jsme si vědomi všech rizik, které přeprava ADR zboží přináší. Naši řidiči proto absolvují povinná školení i naše vlastní kurzy bezpečné jízdy. Vozidla servisujeme a kontrolujeme každé tři měsíce,“ zdůrazňuje Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo, a uvádí, že společnost zaměstnává na 280 řidičů. Všichni vlastní průkaz pro ADR přepravy a mají povinnost si své zkoušky v řádném termínu obnovovat. Řidič je totiž klíčovým článkem přepravního řetězce. Právně odpovídá za údaje uvedené v CMR listu, i když ho vystavuje odesílatel. Musí být tedy dopodrobna a aktuálně informován o všech náležitostech, které má správně vyplněný přepravní dokument mít, a ctít nastavenou trasu podle toho, zda se jedná o podlimitní či nadlimitní ADR přepravu (s ohledem na ochranu vodních zdrojů, průjezd tunely a podobně). Ostatně správnost dokumentů a zvolené trasy bývají u ADR přeprav nejčastěji předmětem silničních kontrol, stejně jako povinná výbava vozidla určeného pro ADR přepravy, kterou je řidič povinen před každou jízdou zkontrolovat.

„Kromě toho máme na každé pobočce vlastního bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí a proškolování jsou také naši dispečeři. Dispečink je k dispozici 24 hodin denně 6 dní v týdnu a slouží také jako poradenské středisko pro nestandardní situace,“ vysvětluje Petr Kozel. „Vzdělávání v oblasti přeprav nebezpečného zboží tak jde ve VCHD Cargo napříč klíčovými pracovními pozicemi. Platnost a termíny pro obnovu ADR školení hlídá stejně jako termíny pro obnovení ADR vybavení ve vozidlech sofistikovaný IT systém.“

ADR přepravy tvoří až 80 %

V ADR režimu přepravuje VCHD Cargo nejčastěji lepidla, barvy, laky, spreje apod. Kolem šedesáti procent přeprav směřuje do destinací v Německu a ve Španělsku, frekventované je i spojení do zemí Beneluxu. Z celkového objemu přeprav tvoří ADR přepravy až 80 procent.

„Bezpečnost zásilek v režimu ADR stojí na správné nakládce a zabezpečení zboží v ložném prostoru, kompatibilitě zboží v jednom vozidle, odborné profesní přípravě řidiče a technické způsobilosti vozidla. Na to všechno u nás klademe velký důraz,“ vysvětluje Petr Kozel.

VCHD Cargo disponuje vlastním vozových parkem pro realizaci pozemních přeprav nejrůznějšího typu a režimů. Jedná o 220 vozidel – nejrůznějších druhů návěsů, jako jsou frigo, plachtové nebo skříňové návěsy či tandemové soupravy s výměnnými nástavbami. Nechybí ani dvanáctitunová vozidla pro realizaci tzv. poslední míle. Od roku 2019, kdy společnost založila v Německu VCHD Cargo GmbH, působí i na tamním největším logistickém trhu v Evropě. Svoji pozici zde posílila v loňském roce akvizicí německé přepravní společnosti Völker Logistik, která rovněž poskytuje přepravy v ADR režimu.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: ČSAD Uherské Hradiště a VCHD Cargo