Nebezpečný náklad
Sběrná služba patří z pohledu odesilatele k ekonomickému typu přepravy. Jedná se o přepravu kusových zásilek na předem daných svozových linkách. Dopravce se snaží co nejefektivněji jednotlivými zásilkami zaplnit maximální možnou kapacitu vozidla či kontejneru. Zákazník (odesilatel) pak hradí v podstatě jen část prostoru, kterou reálně zabere právě jeho zásilka, a o náklady se tak dělí s jinými klienty.

Sběrná služba ale není vhodná pro všechny druhy kusových zásilek. Každý dopravce si ve svém portfoliu služeb může samozřejmě určit podmínky za kterých přepravu realizuje. Zboží je v každém případě limitováno velikostí s ohledem na rozměry vozidla či kontejneru. Dále poskytovatelé sběrné služby nedoporučují posílat takto například umělecká díla s velkou kulturně-ekonomickou hodnotou, zásilky, které vyžadují speciální povolení, živé objekty, zboží, které vyžaduje při přepravě úpravu teploty, a v neposlední řadě nebezpečné věci. Celá řada společností však v režimu sběrné služby nebezpečné věci vědomě přepravuje.

Dopravce musí ověřit možnosti

Přeprava nebezpečných věcí se řeší v konkrétních mezinárodních předpisech – Dohoda ADR pro silniční přepravu, Řád RID pro železniční přepravu, Dohoda ADN pro přepravu po vnitrozemských vodních cestách, IMDG-Code pro námořní přepravu a IATA-DGR pro přepravu leteckou. Tyto předpisy řeší mimo jiné podmínky pro kusovou přepravu nebezpečného zboží.

Dopravce musí v první řadě ověřit, že příslušné zboží smí sběrnou službou přepravovat. Rozhodně nelze říci, že bychom jakoukoli nebezpečnou látku mohli přepravovat zabalenou v kusech a ještě jakýmkoli typem přepravy. Dopravce tedy musí být schopen zkontrolovat, že v rámci sběrné služby přebírá od odesilatele to, co se v rámci kusové přepravy smí přepravovat. Zboží musí být zabaleno dle příslušného pokynu pro balení. Obaly musí být určené pro příslušnou třídu nebezpečných věcí, tedy certifikované, a kusy musí být řádně označené. Požadavky zabalení látky či předmětu, volba obalu, označení kusu, případně přepravního obalového souboru, je povinností odesilatele. Nicméně i dopravce by se měl tyto požadavky zkontrolovat a přesvědčit se, že vše odpovídá průvodním dokladům, které k zásilce má.

Hana Beranová, DEKRA CZ

Celý článek si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.