Nebezpečný náklad
Dohoda ADR je velmi propracovaný předpis, který nám nastavuje požadavky, jak přepravovat nebezpečné věci po silnici. Odráží dlouholeté zkušenosti při přepravách nebezpečných věcí a s nimi související operace, které jsou jejich nedílnou součástí. Předpisy je však nutné správně interpretovat.

V úvodu Dohody ADR je jasně vymezen rozsah platnosti, struktura a mnohá vynětí z platnosti. Tato vynětí z platnosti jsou mnohdy přehlížena nebo špatně interpretována. Pojďme se podívat do historie i na vynětí z platnosti, kterého mnohdy není využito pro jeho nejednoduchý výklad.

Přeprava předmětů obsahující nebezpečné věci ve své konstrukci

V ADR 2019 bylo vypuštěno vynětí z platnosti pro přepravu strojů nebo zařízení nevyjmenovaných v příloze A, které mohou obsahovat nebezpečné věci ve své konstrukci nebo výbavě za splnění podmínek zamezení jejich úniku. Nastávaly nevyvážené situace, kdy zařízení obsahující velké množství nebezpečných věcí nemusela být přepravována za dodržení podmínek Dohody ADR a přeprava jedné bedny s montážní pěnou balené jako omezené množství, požadavkům Dohody ADR podléhala, byť v rozsahu odpovídajících požadavkům, které jsou na tento způsob balení předepsány. Tato nevyváženost byla v Dohodě ADR 2019 odstraněna a po ukončení čtyřletého přechodného období je podle velikosti obsahu náplně nebezpečných věcí nutné požadavky Dohody ADR dodržet.

Přeprava nebezpečných věcí jako vedlejší činnost

Někdy opomíjené je i ustanovení 1.1.3.1 (c) ADR –  vynětí z platnosti pro přepravy prováděné podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti. Toto ustanovení nám kromě limitů (maximálně 450 litrů v obalu a nepřekročení limitů uvedených v 1.1.3.6 ADR – tzv. podlimitní přeprava) předepisuje i činnosti, pro které lze toto ustanovení použít. Výklad tohoto ustanovení se může zdát komplikovaný, ale po jeho pochopení je zřejmé, že toto vynětí z platností má své opodstatnění. Úskalím ale může být dodržení činností, pro které je stanoveno.

Pavel Konečný, M KONZULT

Setkáváme se s mylným výkladem tohoto ustanovení, které je mnohdy zaneseno v dokumentaci k prodávaným výrobkům. Těmito výrobky jsou často mobilní nádoby pro přepravu UN 1202 nafty motorové, popřípadě takové nádoby, které jsou konstrukčně spojeny s přívěsným vozíkem, který umožňuje jejich přepravu. Někteří výrobci v dokumentaci k těmto nádobám uvádějí informace, že nádoba nepřevyšuje 450 litrů a tím přeprava UN 1202 nepodléhá požadavkům ADR. Jedná se samozřejmě o zavádějící informaci, která zákazníka, jež se na tuto informaci spolehne, může přivést až ke správnímu řízení za nedodržení podmínek při přepravě nebezpečných věcí. Vynětí z platnosti 1.1.3.1 (c) ADR nám popisuje při jakých činnostech lze nádobu o velikosti nepřevyšující 450 litrů obsahující UN 1202 při přepravě vyjmout z dodržení požadavků ADR. Klíčové je splnění nejen objemového limitu, ale zejména druh činnosti. Musí se jednat o činnosti prováděné podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti a nesmí se jednat o vnější nebo vnitřní distribuci. Příkladů správného využití tohoto vynětí z platnosti najdeme hned několik a samozřejmě se nemusí jednat pouze o zmiňovanou naftu motorovou:

  • pracovníci stavební firmy přepravující UN 1202 v nádobě o obsahu 400 litrů, kterou používá k plnění strojů na staveništi
  • pracovníci údržby přepravující barvy UN 1263 v plechovkách o obsahu 30 litrů a celkové množství nepřekročí limity dle 1.1.3.6 ADR k místu, kde tyto barvy použijí – například k ošetření povrchu veřejného osvětlení
  • přeprava svařovací soupravy (kyslík – acetylén) pracovníky údržby k místu servisní opravy

Je samozřejmě nutné zmínit, že na přepravy prováděné podniky pro jejich zásobování nebo vnější nebo vnitřní distribuci vynětí z platnosti 1.1.3.1 (c) nelze použít. Vynětí z platnosti tak nemůžeme využít například pro přepravy nebezpečných věcí ve výše uvedených příkladech z místa nákupu do skladu, kde jsou tyto věci uskladněné a připravené k dalšímu použití.

Nelehké je i posouzení ve kterých případech je dodržena podmínka činnosti vedlejší k činnosti hlavní. Můžeme za hlavní činnosti považovat jen činnosti uvedené v předmětu podnikání zapsané v živnostenském listu nebo obchodním rejstříku? Zde se již musí detailně posoudit uplatnění vynětí z platnosti s ohledem na konkrétní přepravu.

V Dohodě ADR najdeme mnoho jasných ustanovení a stejně tak i mnoho nejasných, je vhodné problematiku konzultovat se zkušeným bezpečnostním poradcem. Máme-li možnost využít zmírnění některých požadavků, je škoda je nevyužít.

Pavel Konečný, M KONZULT

Foto: Václav Podstawka