Nebezpečný náklad
Nacházíme se ve velmi složitém období, které je dnes odbornou veřejností často nazýváno jako turbulentní, robustní, těžko plánovatelné období zásadní změny. Týká se všech segmentů ekonomiky v krátkých, středně i dlouhodobých časových horizontech. Chemie a s ní spojená logistika jsou jedním z ekonomicky významných a nepostradatelných odvětví, kde již nyní s pravděpodobností hraničící téměř s jistotou k takovým směnám dochází a bude skokově i postupně docházet.

Zajišťovat životaschopnost a konkurenceschopnost nejen českého, ale i evropského komplexu průmyslových odvětví, včetně chemického průmyslu, je základním úkolem všech firem a odborníků. Je třeba zajišťovat cenovou i fyzickou dostupnost vstupních surovin a energií. Zásadní změny přesměrování přepravních toků přinesou nutnost nových postupů a investic do výrobních podniků a přepravní infrastruktury. Musíme počítat s kroky, které logicky již nyní vedou a dále povedou ke změnám a modifikacím roky používaných a zažitých přepravních módů. Je nutné prověřit všechny dosavadní možnosti a hledat nová, v současnosti „opomíjená“ řešení. Jedním z nich je zásadní posílení kapacity vnitrozemských kontinentálních i námořních přepravních cest a překladišť v evropských námořních přístavech. Otázkou je rovněž přístup k problematice „Just in Time“ a velikosti operativních disponibilních zásob surovin, polotovarů i hotových výrobků v prověřovaných logistických řešeních.

Úspěšnost a efektivita chemické logistiky vyžaduje stabilní dopravní prostředí se závaznými středně a dlouhodobými termíny. Jakákoli ad hoc překotná řešení vynucená náhlými změnami nebo zanedbáním realistického přístupu nevedou k úspěchu, ale k navršení dalších, většinou nákladnějších řešení.

Svaz chemického průmyslu ČR dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem dopravy ČR a dalšími orgány státní správy, všemi relevantními profesními svazy, logistickými firmami, akademickými institucemi a dalšími subjekty odborné veřejnosti. Spolupodílíme se na tvorbě a připomínkování jejich strategií, prognóz, výhledových plánů a na případné realizaci závěrů, které z nich byly přijaty. Naše náměty úzce konzultujeme a mnohé spoluvytváříme se Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a dalšími EU institucemi.

Našim cílem je maximální přiblížení reálné a aktuální logistiky, zejména chemické, nejen našim chemickým podnikům, ale celé odborné i laické veřejnosti. Spolupráce, vědomosti a praktické zkušenosti a názory zejména podnikové sféry byly, jsou a budou základním kamenem naší práce. Bez toho by naše snaha postrádala smysl.

Podle hesla „Více hlav více ví“ jsme se rozhodli společně s odborným časopisem NEBEZPEČNÝ NÁKLAD oslovit významné české hráče v oblasti chemického průmyslu následujícími otázkami. Společně s nimi je vyhodnotíme a budeme prezentovat odpovídajícím subjektům, kteří mají možnost ve sféře své činnosti v oblasti logistiky naše připomínky a náměty zařadit do svých plánů a následně realizovat.

Navrhujeme tento základní okruh otázek:

  • Jakými dopravními módy je významné zboží nákupu a prodeje přepravováno? Které dopravní módy jsou v současnosti ve vašem podniku převažující?
  • Jste spokojeni se způsobem a kvalitou přeprav? Vyhovuje vám plně toto přepravní zajištění?
  • Kde jsou u jednotlivých přeprav nedostatky a co navrhujete nebo kde vidíte změnu ke zlepšení? Uveďte příklady a důvody, které brzdí jejich řešení.
  • Definujte na základě vašich dosavadních zkušeností i předpokladů pro další období základní kroky v oblasti logistiky v krátkodobém, středně i dlouhodobém časovém horizontu, které podle vašeho názoru zajistí bezproblémové fungování přeprav.
  • Vidíte některé zásadní překážky, které mohou zásadně ohrozit přepravy chemických látek do budoucna?
  • Které relevantní subjekty bychom měli společně oslovit v realizaci našich připomínek a námětů.

Protože se jedná o dlouhodobý projekt, o všech dalších krocích, včetně společných jednání s respondenty, státní správou, logistickými firmami a dalšími zájemci, vás budeme na stránkách časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD a webu SCHP ČR informovat.

Václav Živec, SCHP ČR

Foto: Josef Žambůrek