Nebezpečný náklad
Jak již název napovídá, režim předepsaný v kapitole 3.4 ADR takzvané omezené množství limituje množství nebezpečných látek v jednom (vnitřním) obalu, které jsou zpravidla dále baleny do obalu dalšího (vnějšího). Z toho jasně plyne, že omezené množství je využitelné pouze pro kusovou formu přepravy.

Limity pro vnitřní obaly jsou rozdílné pro jednotlivá UN čísla a jsou uvedeny ve sloupci 7a Tabulky A kapitoly 3.2 dohody ADR. Některé látky není dovoleno v omezeném množství přepravovat – ve sloupci 7a je uvedena hodnota „0“. Nejvyšší množství, které lze v tomto sloupci najít je 5 L, 5 kg. Limity pro vnější obaly jsou dva v návaznosti na způsobu balení. V případě použití pevných vnějších obalů typicky lepenkových krabic je maximální množství pro takový kus 30 kg brutto. Druhý případ je uložení vnitřních obalů na podložku a stažení smršťovací, průtažnou fólií. Pro takovýto kus je maximální brutto hmotnost 20 kg. Zde je nutné neopomenout nutnost použití meziobalů v případě vnitřních obalů vyrobených z materiálů náchylných k poškození – sklo, porcelán, kamenina nebo některé plasty. S výjimkou látek třídy 1 jmenovitě UN čísel 0012, 0014, 0055 nemusí být tyto obaly certifikovány.

Takto zabalené látky značíme takzvaným diamantem – značkou pro kusy obsahující omezená množství, na každém vnějším obalu. Základní rozměr této značky je 100×100 mm. V odůvodněných případech, kdy není technicky možné diamant v základním rozměru umístit, smí být zmenšen na nejméně 50 x 50 mm. V případě kontrolních auditů se občas setkávám právě s nedostatečnými rozměry značení pro omezená množství na obalech, které mají prostor pro umístění základního rozměru. Další časté pochybení dle stávajícího výkladu ADR 2019 bývá nevhodné barevné provedení diamantu. Horní a dolní část a obvodová čára musí být černé barvy. Střední plocha musí být bílá nebo vhodně kontrastní k podkladu. Problém nastává v případě tisku značky při výrobě obalu z lepenky jiné než bílé barvy. Značka je tištěna jednou barvou (černou) a střední plocha zůstává v barvě podkladu (hnědá, béžová). Dle slov Jiřího Kokeše z Ministerstva dopravy ČR byl tento problém řešen na zasedání pracovní skupiny WP15, kde většinový názor delegátů jednotlivých členů vyzněl v rozporu se stávajícím výkladem. Je pravděpodobné, že zde dojde ke změně formulace tak, aby střední plocha diamantu byla bílá nebo vhodně kontrastní k černé čáře. Touto změnou by byl popsaný problém odstraněn.

V souvislosti s omezeným množstvím se často vyžaduje značení kusů orientačními šipkami, tak jak je předepsáno v pododdílu 5.2.1.10, konkrétně odrážka pro skupinové obaly s vnitřními obaly obsahujícími kapaliny.

Vlivem dvojího balení a malých množství v jednotlivých vnitřních obalech je značně zmenšena míra nebezpečnosti při mimořádné události. Z tohoto důvody je přeprava omezeného množství zproštěna některých ustanovení ADR.

V dopravní jednotce nemusí být písemné pokyny pro případ mimořádné události. V souvislosti s tím nemusí být ve vozidle výbava ADR, která je právě v písemných pokynech předepsána. Stejně tak není nutné vybavovat dopravní jednotku hasícími přístroji. Zásilka nemusí být doprovázena přepravním dokladem ADR. Řidič nemusí mít školení řidičů ADR, stejně jako pro další členy osádky plně postačuje školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle 1.3 ADR.

Pro značení dopravní jednotky je rozhodující hranice 8 tun celkové (brutto) hmotnosti přepravovaných kusů balených v režimu omezeného množství. V případě, kdy se budeme pohybovat pod touto hranící, dopravní jednotku nemusíme značit. V případě opačném, tedy při přepravě více než 8 tun kusů omezeného množství dopravní jednotkou o největší povolené hmotnosti nad 12 tun musí být označeny diamantem v rozměru 250 x 250 mm na přední a zadní straně. Při přepravě omezeného množství v kombinaci s jinými nebezpečnými látkami je vyžadováno označení oranžovými tabulkami, ale je možné přistoupit i ke kombinaci oranžových tabulek a diamantu. Podobně je tomu i v případě velkého kontejneru. Pokud je naložen kusy omezeného množství nad 8 tun musí být označen diamantem v rozměru 250 x 250 mm ze všech čtyř stran. V případě kombinace s dalšími nebezpečnými látkami je možné označit kontejner ze všech čtyř stran příslušnými bezpečnostními značkami, případně i kombinací bezpečnostních značek a diamantu.

Ve výše zmíněných případech, kdy značíme dopravní jednotku (kontejner), platí pro řidiče omezení průjezdu tunely kategorie E a musí respektovat dopravní značení B18 – zákaz vjezdu vozidel přepravující nebezpečný náklad.

Omezené množství jakožto režim usnadňující přepravu nebezpečných věcí, je vhodné pro balení látek a produktů určených konečnému spotřebiteli. A to zejména z důvodu limitů na vnitřní obal. Typicky se využívá pro distribuci barev, laků, drogerie, čistících prostředků, aerosolů, šlehačky apod.

Text a foto: Lukáš Formánek, DEKRA CZ