Nebezpečný náklad
Nové požadavky na bezpečnostní listy dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nové bezpečnostní listy (BL) je možné používat od 1. ledna 2021 a stávající BL je možné používat do 31. prosince 2022.

BL obsahují komplexní informace o vlastnostech látky nebo směsi, která se používá v profesionálním nebo průmyslovém prostředí. Jsou zdrojem informací ohledně jejich nebezpečnosti a najdeme zde pokyny pro manipulaci, likvidaci a přepravu. Zároveň jsou v BL uvedená opatření pro první pomoc, protipožární opatření a opatření kontroly expozice. Bezpečnostní list má formát obsahující 16 oddílů, který byl schválen na mezinárodní úrovni.

ODDÍL 14 BL: Informace pro přepravu

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje základní klasifikační informace pro přepravu/zasílání látek nebo směsí silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou vodní nebo leteckou dopravou. Nejsou-li takové informace k dispozici nebo odpovídající, musí být tato skutečnost uvedena.

Je-li to vhodné, v tomto oddíle se uvedou informace týkající se přepravní klasifikace podle každé z následujících mezinárodních dohod, které provádějí Vzorové předpisy OSN pro konkrétní druhy dopravy: Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), přičemž všechny tyto tři předpisy jsou prováděny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES, jakož i Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) pro přepravu baleného zboží a příslušné předpisy IMO pro hromadnou přepravu nákladu po moři a Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO TI).

Celý článek najdete v únorovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.

Anna Petříčková, DEKRA CZ