Nebezpečný náklad
Už veľakrát sa diskutovali rozdiely medzi základnými požiadavkami na prepravu nebezpečných vecí v zmysle dohody ADR medzi jednotlivými krajinami. Pretože Česká republika a Slovenská republika majú spoločnú minulosť a aj dnes je možné prirovnať obe krajiny skôr k spojeným nádobám ako k dvom na sebe úplne nezávislým krajinám, je preprava nebezpečných vecí z veľkej miery identická v oboch krajinách.

V minulých článkoch sme sa venovali základným rozdielom pri preprave nebezpečných vecí ako boli napr. rozdielne prístupy k adoptovaniu medzinárodných predpisov do národnej legislatívy, povinnosť menovať bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí v režime obmedzeného množstva a podlimitnej preprave, dodatkový zápis: „DODÁVANÉ NA PREDAJ“, obsah výročnej správy, používanie protektorovaných pneumatík na vozidlách typu FL, OX (podľa bodu 1.6.5.20 sa môžu naďalej používať), AT, EX/II, EX/III a MEMU a výnimky z obmedzenia jazdy cez víkendy a štátne sviatky. V zásade tieto rozdiely, tak ako boli opísané, v predchádzajúcich článkoch sú naďalej platné.

Prijatím niektorých nových právnych predpisov a novelizáciami už existujúcich právnych predpisov do tohto zoznamu pribudli ďalšie rozdiely, ktoré je potrebné zohľadniť pri plánovaní prepravy cez územie Slovenskej republiky. Či už dopravný podnik bude o týchto skutočnostiach informovaný bezpečnostným poradcom alebo iným pracovníkom necháme na spôsobe internej štruktúry podniku.

Prvým rozdielom, ktorý si dnes chceme predstaviť je význam dopravných značiek upravujúcich prepravu látok nebezpečných pre životné prostredie alebo látok škodlivých vode. Zámerne som použil obe pomenovania, pretože to je zásadný rozdiel medzi významom zákazových značiek v oboch republikách. V Českej republike platí vyhláška č. 294/2015 Sb., (ktorou sa vykonávajú pravidla prevádzky na pozemných komunikáciách) a podľa nej dopravná značka B 19 vyjadruje zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich ropu alebo ropné materiály alebo iné látky, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie životného prostredia hlavne znečistenie vody. V ČR je preto potrebné zohľadniť vplyv látky na ovzdušie, vodu, horniny, pôdu a organizmy. Na území SR, opisuje vyhláška č. 30/2020 Z.z. značku podľa rovnakého vzoru s označením 235. Táto dopravná značka vyjadruje zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody. Preto symbol ryba-strom umiestnený na zadržiavacom prostriedku podľa bodov 5.2.1.8.3 alebo 5.3.6.1 dohody ADR nesmie byť jediným a hlavným faktorom pri určovaní trasy, pretože v nadväznosti na bod 2.2.9.1.10 dohody ADR ten opisuje látky nebezpečné pre viaceré zložky životného prostredia. Pri význame dopravných značiek B 18 v ČR resp. 234 v SR vyjadrujúcich zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci takýto závažný rozdiel nie je.

Michal Cingel, DEKRA SK

Celý článek najdete v říjnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.