Nebezpečný náklad
Během přepravy nebezpečných věcí dochází k mimořádným událostem a nehodám různého rozsahu, stejně jako u jakékoli běžné přepravy nákladu. U nebezpečných látek ale vzniká riziko, že povaha přepravovaných nebezpečných věcí bude následky takové události zhoršovat, a to jak ve vztahu k zúčastněným osobám, majetku, tak i k životnímu prostředí.

Předpisy pro nebezpečné věci rozlišují dva typy nehod, první v uvozovkách bez následků a druhý s následky. V prvním případě se jedná o drobné incidenty, které nemají žádné závažné důsledky. Může jít například o situaci, kdy během nakládky dojde k pádu kusů s nebezpečnými věcmi z nakládací rampy, kusy se při pádu poškodí, ale nedojde k úniku látky, nebo pouze k minimálnímu. Nebo dojde k drobné dopravní nehodě, u které není náklad poškozen, ale došlo ke škodě na dopravní jednotce, tedy na majetku dopravce. V takovém případě je povinností bezpečnostního poradce dotčeného podniku vytvořit záznam o nehodě v podobě zprávy minimálně pro vedení svého podniku. Tento požadavek je definován ustanovením 1.8.3.6 dohody ADR i řádu RID: „Kdykoli během přepravy, balení, plnění, nakládky nebo vykládky prováděné dotčeným podnikem postihne nehoda osoby, majetek nebo životní prostředí, zajistí poradce po shromáždění všech potřebných informací vypracování zprávy o nehodě pro vedení podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy. Tato zpráva nesmí nahrazovat žádnou zprávu vypracovanou vedením podniku, která by mohla být požadována jinými mezinárodními nebo vnitrostátními předpisy.“ Formát zmíněného záznamu pro vedení podniku není přesně definován. Je tedy potřeba, aby si bezpečnostní poradce ve své společnosti nastavil systém záznamů těchto událostí sám.

Michaela Neumannová, DEKRA CZ

Celý článek najdete v únorovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.