Nebezpečný náklad
V dnešní době se na veřejných komunikacích pohybuje velké množství nákladních vozidel, které převáží různé typy nákladu. Bohužel většina z nich má nedostatečně nebo vůbec zjištění náklad.

V důsledku špatně zajištěného nákladu dochází k dopravním nehodám, které mají za následek nejen nemalé hmotné škody, ale i vážná zranění a ztráty na životech nevinných osob. Proto je důležité se před jízdou věnovat správnému zajištění nákladu.

Náklad na vozidle musí být zajištěn pro běžné provozní podmínky, mezi které jsou zařazeny úhybné manévry, ostré zatočení nebo objíždění, ale i prudké brzdění a za žádných okolností není možné, aby se náklad sesunul z ložné plochy vozidla během přepravy. K vypadnutí nákladu z vozidla nesmí dojít ani, pokud by došlo ke krizovému brzdění! Mezi normální provozní podmínky nepatří dopravní nehoda. Při dopravní nehodě vznikají tak velké tlaky, že proti tomu náklad není možné bezpečně zajistit.

Není pravdou, že za špatně zajištěný náklad vždy automaticky zodpovídá řidič, i když on bývá první kdo s tím má problémy. Přeprava nákladu se skládá z několika různých článků a každý má předem určený svůj podíl na správné zajištění nákladu a jeho bezpečné přepravě od odesílatele k příjemci.

V logistickém procesu se stává třecí plochou rozdělení zodpovědnosti za naložení a zajištění nákladu. Pro bezpečnou přepravu nákladu je vždy velmi důležitá komunikace mezi odesílatelem, dopravcem, příjemcem včetně jejich interní komunikace.

Rozdělení zodpovědností v rámci logistického řetězce

Odesilatel     – vedoucí pracovník (nakládací plány)
                     – dispečer, logistik (stanovení nakládky)
                     – pracovník nakládky    (provedení nakládky)

Dopravce      – vedoucí pracovník, dispečer (určení vozidla k nakládce, výbava vozidla)
                     – řidič (nakládka, zajištění, kontrola během jízdy)

Příjemce       – dispečer (převzetí zboží)
                     – pracovník vykládky   (vyložení zboží)

V České republice udává způsob a druhy zajištění nákladu více legislativních předpisů například.:

Zákon 361/2000 Sb.          Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška 82/2012 Sb.       Vyhláška o technických silničních kontrolách

ČSN EN 12640:                Fixace nákladu na silničním vozidle, vázací body – minimální požadavky a zkoušení

ČSN EN 12642:                Fixace nákladu na silničním vozidle, konstrukce karosérie na užitkových vozidlech – minimální požadavky

ČSN EN 12195-1:             Prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – výpočet přivazovacích sil

ČSN EN 12195-2:             Prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – přivazovací popruhy ze syntetických vláken

ČSN EN 12195-3:             Prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – přivazovací řetězy

ČSN EN 12195-4:             Prostředky pro zajišťování břemen na silničním vozidle – přivazovací ocelová drátěná lana

Zákon 361/2000 Sb. § 52 Přeprava nákladu

kde se mimo jiné píše:

 • Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komunikaci, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, odrazky a registrační značku, rozpoznávací značku státu a vyznačení nejvyšší povolené rychlosti; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu, jako jsou například plachta, řetězy nebo lana. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat.
 • Odesílatel je povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu.
Vyhláška 82/2012 Sb. o technických silničních kontrolách

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 82/2012 Sb. udává základní zásady zabezpečení nákladu a postup kontroly příslušných úřadů včetně norem ze kterých musí kontrola vycházet.

Atributy, na nichž závisí bezpečná přeprava nákladu:

 • Dispozice nákladu
 • Vhodné balení
 • Znalost personálu na nakládce
 • Vhodná volba dopravního prostředku
 • Uložení nákladu na vozidle
 • Vhodné použití vázacích a zajišťovacích prostředků
 • Přeprava na určené místo

Aby bylo možná jakýkoliv náklad bezpečně přepravovat po veřejných komunikacích, musí všechny tyto oblasti na sebe navazovat. Zároveň je důležitá komunikace mezi lidmi podílející se na celém logistickém řetězci.

Zásady zabezpečení nákladu
 1. Náklad musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho posunutí vlivem následujících sil vznikajících při jízdě vozidla (mimo jiné: zpomalení, zrychlení, odstředivá síla):

a)    Ve směru jízdy: 0,8 x tíhová síla nákladu,

b)    kolmo na směr jízdy: 0,5 x tíhová síla nákladu,

c)    proti směru jízdy: 0,5 x tíhová síla nákladu.

Kromě toho musí zajištění nákladu zabránit jeho náklonu nebo převrácení.

2)    Rozložení nákladu musí zohledňovat maximální povolené zatížení náprav a také nezbytné minimální zatížení náprav v mezích maximální povolené hmotnosti vozidla, a to v souladu s právními předpisy upravujícími hmotnost a rozměry vozidla.

3)    Jsou-li pro zabezpečení nákladu použity určité konstrukční části vozidla, například přední čelo, bočnice, zadní čelo, klanice nebo úchyty pro připevnění nákladu, zohlední se při zabezpečování nákladu příslušné požadavky na pevnost těchto částí.

4)    Pro zabezpečení nákladu lze použít jednu či několik následujících metod nebo jejich kombinaci:

 1. Třecí přivazování, to je zvýšení třecí síly pomocí vázacího popruhu umístěného přes vrchol břemene,
 2. využití tvarového styku nákladu s čelem ložné plochy vozidla,
 3. diagonální vázání,
 4. přivazování smyčkou,
 5. zajištění zámkem,
 6. zablokování (lokální/celkové).

5)    Tyto zásady se netýkají požadavky na dopravu určitých kategorií nákladu, například požadavky podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Pomůžou zkušení odborníci

Jak vidíte legislativa ohledně zajištění nákladu je velmi obsáhlá a není jednoduché se v ní vyznat. Při jejím porušování se společnosti vystavují vysokému riziku. Proto je dobré mít k dispozici vyškoleného odborníka, který tuto problematiku bude řešit, nebo se obrátit na specializovanou společnost, jež se v problematice zajištění nákladu dostatečně orientuje. Ta přesně podle požadavku a potřeb navrhne a vypracuje veškeré postupy, tak aby přeprava byla bezpečná a v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Dále je možné si nechat vypracovat certifikát k zajištění a uložení nákladu. Ten je vystaven na základě statické a dynamické zkoušky nákladu a slouží jako důkaz, že náklad je bezpečně zajištěn. Výhoda certifikátu se projeví během případné silniční kontroly, kdy pracovník kontroly pouze zkontroluje, jestli je náklad uložen a zajištěn podle certifikátu. Tím se výrazně zkracuje doba silniční kontroly vozidla.

Správné postupy, návody a fixační prostředky samy o sobě náklad na vozidle nezajistí. Proto je potřeba zajistit také vzdělávání osob podílejících se na nakládce a následné přepravě zboží.

Někteří řidiči si práci usnadňují

Řidiči musí mít správné prostředky k zajištění nákladu na vozidle. Zároveň je nutné, aby vozidla určená pro přepravu nákladu byla v dopovídajícím technickém stavu a splňovala všechny zákonem stanovené podmínky provozu na pozemních komunikacích. V neposlední řadě je nutné působit na řidiče, aby vždy náklad řádně zajistili. Z dlouholeté praxe společnosti DEKRA CZ víme, že si někteří řidiči přepravující náklad na krátké vzdálenosti v rámci České republiky zjednodušují práci a náklad nezajišťují dostatečně. To si však nedovolí například při cestách do Německa, takže náklad zajišťují odpovídajícím způsobem. Vzhledem k bezpečnosti silničního provozu by jim toto jednání nemělo být tolerováno ze strany zaměstnavatele ani odesílatele. V posledních letech se na správné zajištění nákladu zaměřují i příslušníci Dopravní policie ČR při svých kontrolách, protože není možné, aby byl náklad zajištěn jen plynulou jízdou vozidla.

Na druhou stranu je třeba poukázat na skutečnost, že je spousta řidičů, kteří ke své práci přistupují zodpovědně. Mnohdy ale nemají patřičné podmínky pro bezpečné zajištění nákladu. Například ze strany zaměstnavatele nedostanou dostatek kvalitních přivazovacích prostředků. Odesilatel jim neposkytne dostatek informací o tom, jak náklad zajistit, nebo je zboží odesílatelem předáno ve stavu neumožňujícím splnění požadavků na bezpečné uložení a zajištění nákladu. Tím pádem ani jeho přeprava nemůže splňovat přísné podmínky bezpečné přepravy na pozemních komunikacích.

V oblasti zajištění a uložení nákladu na vozidlech má společnost DEKRA CZ dlouholeté zkušenosti. Realizujeme školení pro řidiče a osoby podílející se na nakládce vozidel. Vytváříme nakládací plány a zajišťujeme certifikaci k zajištění a uložení nákladu.

Jan Sklenář, DEKRA CZ

Foto: Václav Podstawka

Článek byl publikován v časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD (září 2020). Předplatné časopisu si můžete objednat na adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.