Nebezpečný náklad
Skladování nebezpečného zboží představuje specifickou činnost, při které je nutné respektovat nejen logistické postupy, ale také příslušnou legislativu související s charakterem skladovaných látek.

Nebezpečné zboží v České republice skladují nejen distributoři chemických látek, ale také celá řada logistických firem. Patří mezi ně například společnost ČSAD Uherské Hradiště, která má v současné době k dispozici sklad v Pohořelicích u Brna, jehož velikost je 1 200 m2 s kapacitou uložení 1 500 kusů EUR palet.

„Budova a její vybavení jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly všem bezpečnostním, protipožárním a ekologickým normám. Jakákoliv úprava musí odpovídat těmto normám. Například přivedení kabelu do jiné místnosti musí být zajištěno protipožárním průvlakem a musí mít příslušnou revizi,“ zdůrazňuje Vlastislav Čech, obchodní ředitel společnosti ČSAD Uherské Hradiště.

Jak je sklad v Pohořelicích u Brna vybaven?
Vlastislav Čech

Sklad je vybaven standardním regálovým systémem, který je doplněn protipožárním zabezpečením, sprinklery, a to v každé pozici. Sprinklery jsou napojeny na zdroj vody, práškové zásobníky a zpevňovače, ve kterých dochází k mísení vody s práškem. Tato směs vytvoří pěnu, která je v případě požáru tlačena do sprinklerů, respektive do sprinklerových růžic. Podlaha skladu je vyštěrkována epoxidovou hmotou bránící průsaku uniklých kapalin. Aby nedošlo k úniku kapalin mimo sklad, je celý regálový systém oddělen od expediční plochy dělící přepážkou, která je rovněž potažena epoxidovou stěrkou, aby společně s podlahou tvořila záchytnou vanu. Pro vjezd do regálové zóny/vany slouží padací, antikontaminační zábrana. Ta je napojena na detekční systém a v případě zaznamenání úniku kapalin nebo vzniku zplodin v prostorách skladu, je systém automaticky aktivován a zóna se uzavře. Dalším důležitým prvkem bezpečnosti je řízená/nucená ventilace. Ta se skládá z automaticky otvíratelných světlíků a nucené ventilace. Oba systémy, včetně nákladních vrat, reagují na zplodiny kouře, únik ethanolu a na teplotu skladu. V případě překročení limitních hodnot je aktivován požadovaný systém odvětrávání.

Vzhledem k přísným podmínkám, které jsou s tímto skladem spojeny, je celý bezpečnostní systém napojen na pult centrální ochrany (EPS). V případě spuštění požárního poplachu je aktivován i sbor požární ochrany, který ve velmi krátké době dorazí do skladu. I když máme všechny prvky ochrany vyzkoušené, je nejlepší všem mimořádným událostem předcházet a dbát na to, aby nedocházelo k porušování stanovených předpisů.

Jaké nebezpečné látky a v jakých obalech skladujete?

Sklad je koncipován pro uložení látek třídy I – VI a IX. Největší objem tvoří látky v třídách II – IV. Největší podíl nám tvoří minerální oleje, vazelíny, kapaliny do ostřikovačů a technické a závodní benzíny. Tyto látky jsou baleny zejména v IBC kontejnerech 1000L (850 kg), sudech 200 l (180 kg) a 60 l (50 kg). Skladujeme i menší balení od 20 litrových kanystrů až po spreje a tuby. Maximální velikost uloženého obalu je IBC kontejner, minimální velikost nemáme nijak omezenou.

Jak je sklad organizován a co musíte respektovat s ohledem na odlišnost jednotlivých produktů?
Pohled do skladu ČSAD Uherské Hradiště v Pohořelicích

Při příjmu zboží jsme povinni kontrolovat, jestli je zboží řádně označeno štítkem nebezpečnosti, který je stanoven dohodou ADR. Pokud je vše v pořádku, tak dojde k zaskladnění. Pro zajištění skladové evidence, respektive řízení logistických operací, máme vlastní WMS. Pro rychlejší v bezchybné předávání informací je WMS propojen s ERP zákazníka. Převážná většina produktů je opatřena identifikačními znaky již z výroby. Před prvotním zavedením produktů do evidence bylo nutné WMS na toto značení přizpůsobit. Rozdílnost při zavádění produktu je také dáno tím, že produkt musí obsahovat veškeré informace týkající nebezpečnosti dle dohody ADR. Některé látky jsou řízeny systémem FEFO, takže při zaskladnění je nutné zaevidovat i šarži. Vzhledem k tomu, že běžný čárový kód tuto informaci neobsahuje, je nutné používat značení pomocí QR kódu. Toto značení je schopné rozšířené informace obsáhnout. Se zavedením QR kódů byla spojena i výměna skenerů. Současné skenery spolu s WMS nám již umožňují načíst všechny potřebné informace o produktech z načtení QR kódu. Zboží, které není opatřeno značením již od výrobce, si na příjmu označíme vlastním štítkem. Kvůli flexibilnější orientaci a manipulaci máme zboží uloženo podle velikosti balení a také podle třídy hořlavosti. Rozložení ale není nijak omezeno normou, protože celý sklad je na různé třídy nebezpečnosti nastaven. Vnitřními předpisy si ale uložení zboží řídíme tak, aby látky s nejvyšším stupněm hořlavosti byly v jedné zóně.

Jak postupujete při vyskladnění zboží?

Při vyskladnění a expedici musíme dbát na to, aby zboží bylo vybaveno potřebnými průvodními dokumenty. Naše společnost zajišťuje i dopravu zboží ke koncovým příjemcům. Všechny naše vozidla jsou vybavena základní výbavou ADR a řidiči jsou proškoleni. Abychom byli schopni zboží vyskladnit a doručit včas, což je v režimu D+1, tak máme WMS propojen s TMS. Jakmile zákazník zadá elektronický příkaz k vyskladnění, objednávka automaticky propadá do TMS, kde dochází k vytvoření zásilky. Jakmile se objednávky uzavřou (Cut Off), začne plánování distribuce. Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží ADR, tak musí dopravní oddělení vzít v úvahu třídu ADR, stanovit limitní a podlimitní množství a podle toho pak naplánovat vozidlo a řidiče.

Zajišťujete také stáčení kapalných látek?

Stačení ropných látek/olejů v našem skladu neprovádíme. V rámci distribuce ale zajišťujeme stáčení olejů u zákazníků. Této služby využívají příjemci zejména z důvodu složitého nebo žádného přístupu do prostorů, kde je možné uložit větší objem kapalin. Mají své vlastní nádoby nebo přímo technologie, do kterých se stáčí stejný druh oleje. Služba je zajištěna vozidly, která jsou vybavena speciálními čerpadly (podle typu oleje) s měřícím zařízením. Ve vozidle vezeme 1-2 IBC kontejnery, tedy dva druhy oleje, z kterých pak olej přečerpáme do nádob uložených v prostorách příjemce. Stáčení hořlavých kapalin, jako je třeba závodní benzin, se tímto způsobem neprovádí. Zde se dodává jen kompletní balení.

Jaká je úloha bezpečnostního poradce? Máte vlastního zaměstnance či externistu?

Vzhledem k tomu, že se naše společnost od počátku své historie specializuje na přepravu zboží ADR, tak jsme vždy měli odpovědné pracovníky i v této oblasti. V současnosti máme bezpečnostní poradce dva. Jeden (vlastní zaměstnanec) se specializuje na dopravu a druhý (externí společnost) pro nás zajišťuje záležitosti ohledně bezpečnosti práce a požární ochrany v oblasti skladování a logistiky.

Stáčení olejů probíhá u zákazníků.

Bezpečnostní poradce pro skladování a logistiku zajišťuje veškerá školení spojená se skladováním zboží povahy ADR, má dohled nad BOZP a PO pro daný sklad, pro který současně vypracoval veškerou dokumentaci BOZP a PO. Dále je to vystavení výroční zprávy ADR a poradenství při rozšíření skladové zásoby a nových produktů. Pokud není ukladatelem potvrzeno, že nový produkt je totožný se současně uloženým produktem, je zapotřebí, aby poradce potvrdil, že jsme schopni v našem skladu toto zboží uložit. Celková kapacita skladu je sice dána množstvím paletových pozic, nicméně kapacita jednotlivých látek je omezena celkovým množstvím této látky v jednom požárním úseku.

Za rozhovor poděkoval Václav Podstawka.

Foto: ČSAD Uherské Hradiště